Bog: Revisorloven med kommentarer
1.570,00 kr. 1.962,50 kr. inkl. moms

Bogen gennemgår og kommenterer regler og ændringer i revisorloven.

Revisorloven regulerer betingelser for godkendelse af statsautoriserede og registrerede revisorer såvel som under vilkår opgaverne udføres.

Denne nye udgave af bogen er opdateret med de nye regler for revisorer, der blev indført ved omfattende ændringer af Revisorloven i 2016.

Ændringerne er en konsekvens af ændringer i EU-revisordirektivet og en ny EU-revisorforordning.

Formålet med ændringerne er at hæve kvaliteten af revisors arbejde med det formål at styrke offentlighedens tillid til reviderede regnskaber.

Det er sket ved at skærpe kravene til:

 • Revisors uafhængighed
 • Revisionsvirksomhederne interne organisation
 • Kvalitetsstyring
 • Revisors rapportering.

Anmeldelse

Revisorloven med kommentarer, 5. udgave, er anmeldt i Revison & Regnskabsvæsen nr. 1/2019. Læs et uddrag fra anmeldelsen nedenfor: 

Det er min opfattelse, at denne femte udgave af lovkommentaren cementerer værkets status som et uundværligt værktøj for alle godkendte revisorer og herudover eksempelvis for tilsynsmyndigheder, selskabsadvokater og studerende. Det er min opfattelse, at det faglige niveau har været stadigt stigende igennem værkets indtil nu fem udgave.

Målgruppe

Bogen henvender sig til revisorer, advokater, tilsynsmyndigheder, studerende og andre der beskæftiger sig med revision og ønsker en systematisk gennemgang af revisorloven og de ændringer der er gennemført i 2016.


Uddrag fra bogen 

I bogen indledes der med at beskrive baggrund og formål for revisorloven anno 2008 og på den baggrund gennemgås ændringer vedtaget ved lov i 2016. Læs et uddrag her:


2.2. Nyheder og større ændringer i revisorloven af 2016


Idet der henvises til kommentarerne til lovens enkelte paragraffer, skal her kort anføres om de væsentligste nyheder og ændringer i 2016-loven:

 • Ændret definition af PIE-virksomheder, således at denne udelukkende omfatter virksomheder, der har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land og finansielle virksomheder (børsnoterede selskaber, kreditinstitutter og forsikringsselskaber)
 • Indførelse af minimumsbestemmelser i forbindelse med opgaveaccept 
 • Revisor skal i forbindelse med revision udvise professionel skepsis. Dette er dog ingen nyhed i forhold til de standarder, som godkendte revisorer arbejder efter
 • Ændring af revisionspåtegningen, således at denne grundlæggende »vendes på hovedet« med rækkefølgen: 
  Revisorloven
  Andre oplysninger (udtalelse om ledelsesberetningen) 
  Ledelsens ansvar
  Revisors ansvar
 • Kravet om førelse af revisionsprotokollat er ophævet, men revisorforordningen kræver revisionsprotokollat ved revision af PIE-virksomheder
 • Styrkelse af koncernrevision i forbindelse med videregivelse af information om datterselskabsrevision samt underretning til Erhvervsstyrelsen, såfremt koncernrevisor ikke har mulighed for at gennemgå datterselskabsrevisionen 
 • Reformulering af kravene til revisors uafhængighed med nogle få stramninger (ingen væsentlige ændringer i forhold til etiske regler, som godkendte revisorer er underlagt), men revisorforordningen skærper kravene til revisors uafhængighed ved revision af PIE-virksomheder 
 • Krav om cooling off-periode forud for tiltrædelse i en ledende stilling ved alle revisionskunder 
 • Minimumsbestemmelser om revisionsvirksomheders organisation/ kvalitetsstyring samt deres tilrettelæggelse af arbejdet 
 • Krav om etablering af interne whistleblowerordninger i revisionsvirksomheder og i det offentlige tilsyn 
 • Nedlæggelse af Revisortilsynet, hvorefter Erhvervsstyrelsen har det fulde ansvar for kvalitetskontrollen. Kontrolformen bliver endvidere mere risikobaseret i forhold til udvælgelse af både revisionsvirksomheder og enkeltsager 
 • Etablering af Revisorråd, der bl.a. kan rådgive Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i forbindelse med tilsynet med revisorer 
 • Nedlæggelse af Revisorkommissionen. Opgaverne varetages fremover dels af Revisorrådet og dels af FSR – danske revisorer, der fremover skal stå for den praktiske gennemførelse af revisoreksamen under tilsyn af et eksamensudvalg, der nedsættes af Erhvervsstyrelsen
 • Revisornævnet får flere sanktionsmuligheder ved grove overtrædelser af lovgivningen i form af: 
  1) Fordobling af det hidtidige bødeniveau på 300.000 kr. for en fysisk person og 750.000 kr. for en revisionsvirksomhed til 600.000 kr. henholdsvis 1.500.000 kr.
  2) Betinget frakendelse af revisors godkendelse med en prøvetid på op til fem år
  3) Forbud mod at udføre visse aktiviteter i en revisionsvirksomhed og funktioner i en PIE-virksomhed i en periode op til tre år 
 • Revisionskomitemedlemmer kan indbringes for Revisornævnet (Sanktioner: Advarsel, bøder på op til 300.000 kr. samt forbud mod udøvelse af visse funktioner)
 • Alle sanktioner, der pålægges af Revisornævnet eller Erhvervsstyrelsen, offentliggøres, dog uden angivelse af identitet for fysiske personer, medmindre der er tale om frakendelse af godkendelsen eller forbud mod at udøve aktiviteter i en revisionsvirksomhed/ funktioner i en PIE-virksomhed.

  Som konsekvens af lovbemærkningen om ændring af sanktionsregimet i forbindelse med kvalitetskontrollen, hvorefter Erhvervsstyrelsen ikke vil indbringe mindre førstegangsforseelser til Revisornævnet, lempes Revisornævnets sanktionsregime i bunden, således at hidtidige bøder på op til ca. 25.000 kr. fremover sanktioneres med en advarsel. Læs mere i hele uddraget