Bog: Transfer pricing
1.336,00 kr. 1.670,00 kr. inkl. moms

Transfer Pricing omhandler dansk og international skatterets regler om transfer pricing for multinationale koncerner. Bogen indeholder en detaljeret analyse af de materielle regler i Danmark og OECD’s Transfer Pricing Guidelines som senest ajourført i 2020 og dansk og international retspraksis om transfer pricing.

Bogen behandler også de formelle pligter om oplysning, dokumentation m.v., der påhviler virksomhederne, skattemyndighedernes udveksling af oplysninger om virksomhederne på tværs af landegrænser, og virksomhedernes muligheder for at forhindre og løse konflikter om transfer pricing gennem forhåndsprisaftaler (APA), voldgift, osv. EU’s voldgiftsdirektiv og pligten til at indberette grænseoverskridende ordninger (DAC6) analyseres.

Målgruppe

Advokater, revisorer, skattemyndighederne, studerende, ansatte i private virksomheder og forskere vil drage gavn af denne udgivelse.

Om forfatteren

Bogens forfatter er partner, adjungeret professor, dr.jur. Jens Wittendorff, EY og Aarhus Universitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

Del I Indledning
Kapitel 1 - Introduktion

Del II Retsgrundlaget for armslængdeprincippet
Kapitel 2 - Artikel 9 i OECD’s modeloverenskomst
Kapitel 3 - Ligningslovens § 2
Kapitel 4 - Andre korrektionsregler i intern dansk skatteret

Del III Armslængdeprincippets begrebsindhold
Kapitel 5 - Armslængdeprincippet
Kapitel 6 - Andre værdinormer

Del IV Generelle armslængderegler
Kapitel 7 - Anerkendelsen af den kontrollerede transaktion
Kapitel 8 - Samlet armslængdetest
Kapitel 9 - Separate armslængdetest
Kapitel 10 - Modregning
Kapitel 11 - Tidsaspekter
Kapitel 12 - Uafhængighedskravet
Kapitel 13 - Sammenlignelighedskravet
Kapitel 14 - Statslig regulering
Kapitel 15 - Armslængdeintervaller

Del V Specielle armslængderegler
Kapitel 16 - Tjenesteydelser
Kapitel 17 - Omkostningsfordeling
Kapitel 18 - Immaterielle aktiver
Kapitel 19 - Funktionsflytning
Kapitel 20 - Finansiering

Del VI Værdiansættelse
Kapitel 21 - Generelt om armslængdemetoder
Kapitel 22 - De enkelte armslængdemetoder

Del VII Håndhævelse
Kapitel 23 - Generelt
Kapitel 24 - Oplysningspligt
Kapitel 25 - Dokumentationspligt
Kapitel 26 - Indsendelsespligt
Kapitel 27 - Revisorerklæring
Kapitel 28 I- ndberetningspligtige grænseoverskridende ordninger
Kapitel 29 - International udveksling af oplysninger
Kapitel 30 - Ansættelses- og forældelsesfrister

Del VIII Løsning af internationale dobbeltbeskatningskonflikter
Kapitel 31 - Den gensidige aftaleprocedure
Kapitel 32 - Forhåndsprisaftaler
Kapitel 33 - Korresponderende korrektion
Kapitel 34 - Voldgift
Kapitel 35 - Mægling
Kapitel 36 - Betalingskorrektion

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

Kapitel 1 Introduktion
1.1 Transfer pricing-problemet
Transfer pricing udgør et af den internationale skatterets hovedproblemer. Begrebet transfer pricing refererer til interne priser for varer og tjenesteydel-ser, der udveksles mellem selskaber i multinationale koncerner på tværs af landegrænser. Allerede i 1960 blev der i den danske skattelovgivning ind-ført regler om transfer pricing, idet armslængdeprincippet blev lovfæstet i SEL § 12. I 1972 fremkom Thøger Nielsen medfølgende profeti om transfer pricing:
 »Erfaringen viser imidlertid, at de lovgivningsmæssige og traktat-mæssige beføjelser med hensyn til korrektion af kunstigt fremkaldte driftsre-sultater går betydeligt videre end de praktiske muligheder i så henseende for de enkelte landes skattemyndigheder. Dette er måske en af den internationale skatterets alvorligste vanskeligheder«. De danske skattemyndigheder måtte se denne profeti indfriet i 1988, hvor Højesteret afviste, at der var grundlag for korrektion af den pris, som et dansk selskab betalte ved køb af olie fra udenlandske koncernselskaber. Sagen havde på dette tidspunkt verseret i 17 år. Sagsbehandlingstiden stod i skærende kontrast til sagens stridspunkt, som var markedsprisen for olie, der også blev omsat på det frie marked. Skatte-myndighederne reagerede med resignation på dommen og nedprioriterede kontrollen af interne priser i koncernforhold. I andre lande oplevede skat-temyndighederne lignende kontrolproblemer. På baggrund heraf udsendte både de amerikanske skattemyndigheder og OECD i midten af 1990erne nye regler om transfer pricing. I 1998 blev den danske skattelovgivning harmo-niseret med OECD’s nye regler. De nye bestemmelser var SKL § 3 B, som pålagde koncernselskaber en oplysnings- og dokumentationspligt, og LL § 2, som indeholdt hjemmel til priskorrektion efter armslængdeprincippet. Efterfølgende har de fleste andre lande gennemført tilsvarende lovgivnings-mæssige skærpelser. Ifølge skattemyndighederne i en række lande har de nye regler ikke løst de skatteretlige problemer forbundet med transfer pricing. OECD har derfor foretaget omfattende ændringer af reglerne i 2010, 2017 og senest i 2020 vedrørende finansielle transaktioner. Dette har bl.a. medført regler om land-for-land-rapportering.
 Globaliseringen af økonomien har medført en stigning i verdenshandlen. Multinationale koncerner indtager en central rolle i den globale økonomi, idet de ifølge OECD tegner sig for ca. 60 pct. af verdenshandlen. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, idet kun få lande opgør den interne han-dels andel af den samlede udenrigshandel. Den statistiske usikkerhed til trods er det givet, at den interne handel i multinationale koncerner er stor og sti-gende. På verdensplan findes der ca. 78.000 multinationale koncerner med ca. 778.000 udenlandske datterselskaber. Blandt de 100 største multinationale koncerner (ikke-finansielle) er USA hjemstat for 23, Tyskland, Storbritannien og Frankrig for hver 13, Japan for 9, mens hjemstaten for de resterende 29 koncerner er spredt på et større antal lande.