Bog: Omstrukturering - skatteregler i praksis
412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms

En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden 

Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncern ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, både i forbindelse med løbende drift og ved afståelse. Rent praktisk beskrives det, hvordan en virksomhed omdannes til et selskab, og de efterfølgende muligheder for at etablere og omstrukturere en koncern gennemgås. 

Bogen er tænkt som en praktisk guide, og hvert kapitel følges op med typiske eksempler, en tjekliste, en tidsplan og henvisninger til relevante lovparagraffer. Der er taget udgangspunkt i de skattemæssige problemstillinger og udfordringer, men der er også blevet plads til en beskrivelse af selskabsretlige samt revisions- og regnskabsmæssige forhold og problemstillinger. 

Følgende emner gennemgås bl.a.:

  • Omdannelse af personlig virksomhed
  • Aktieombytning
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Fusion
  • Generationsskifte 

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle faggrupper, som professionelt arbejder med omstruktureringer, men som ikke har brug for en omfattende og teoretisk gennemgang af reglerne.  

Om forfatterne

René Moody Nielsen – ansat ved SEGES siden 2015. René har tidligere været ansat ved skatteforvaltningen i Aarhus kommune og SKAT i mere end 20 år, herefter ved Videncentret for Landbrug i 6 år samt ved Deloitte i 4 år. René er uddannet skatterevisor og har bestået en Master i Skat. 

Morten Hyldgaard Jensen – ansat i Skattestyrelsen. Morten har arbejdet med skatteret siden 1995 både som advokat og skatterådgiver og i Skattestyrelsen. Morten er uddannet HA-jur. og cand.jur.

Jane K. Bille – ansat ved SEGES (tidl. Videncentret for Landbrug) siden 2007 og tidligere fra 1997-2002. Jane har i flere omgange arbejdet i advokatbranchen. I 2005 erhvervede Jane den juridiske ph.d.-grad med afhandlingen ”Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død”. 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning
1.1 - Hvorfor omstrukturere?
1.2 - Formålet med bogen
1.3 - Bogens emner og afgrænsning
1.4 - Lovgrundlaget for omstrukturering

Kapitel 2 - Omdannelse af personlig virksomhed
2.1 - Omdannelse af personlig virksomhed
2.2 - Skattepligtig virksomhedsomdannelse
2.3 - Skattefri virksomhedsomdannelse
2.4 - Spørgsmål 
2.5 - Tjekliste
2.6 - Tidsplan/Fristliste

Kapitel 3 - Aktieombytning
3.1 - Definition, begreb og anvendelsesmuligheder
3.2 - Skattepligtig aktieombytning
3.3 - Skattefri aktieombytning
3.4 - Eksempel
3.5 - Tjekspørgsmål
3.6 - Tjek- og fristliste

Kapitel 4 - Spaltning
4.1 - Definition, begreb og anvendelsesmuligheder
4.2 - Skattepligtig spaltning
4.3 - Skattefri spaltning
4.4 - Eksempel
4.5 - Omgørelse
4.6 - Skattefri spaltning med eller uden tilladelse?
4.7 - Eksempel på skattefri spaltning med tilladelse
4.8 - Tjekspørgsmål
4.9 - Tjek- og fristliste

Kapitel 5 - Tilførsel af aktiver
5.1 - Definition og begreb
5.2 - Skattepligtige forhold
5.3 - Regnskabsmæssige krav og revisionsmæssige forhold
5.4 - Skattefri tilførsel af aktiver
5.5 - Omgørelse
5.6 - Skattefri tilførsel af aktiver med eller uden tilladelse?
5.7 - Skattefri tilførsel af aktiver som alternativ til aktieombytning
5.8 - Eksempel på skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse
5.9 - Tjekspørgsmål
5.10 - Tjek- og fristliste

Kapitel 6 - Fusion
6.1 - Definition, begreb, krav og anvendelsesmuligheder
6.2 - Skattepligtig fusion
6.3 - Skattefri fusion
6.4 - Eksempel
6.5 - Tjekspørgsmål
6.6 - Tjekliste
6.7 - Fristliste

Kapitel 7 - Generationsskifte og omstruktureringer
7.1 - Formålet med omstruktureringer
7.2 - Generationsskifte
7.3 - Exit-strategi
7.4 - Omstruktureringer i praksis

Uddrag fra bogen (læs hele uddraget)

1.1. Hvorfor omstrukturere?

Den, der driver erhvervsmæssig virksomhed, tænker sjældent over, hvilken juridisk form virksomheden drives i. Ofte vil selve driften af virksomheden være det, der optager ejeren, ikke mindst om virksomheden giver det bedst mulige økonomiske resultat. Nogle gange er det tilfældigt, om virksomhe‑ den er påbegyndt i personligt regi eller i selskabsform. Og når virksomhe‑ den først er i gang, glemmer mange at overveje, om virksomheden drives i den mest hensigtsmæssige form. Men der er stor forskel på de juridiske og skattemæssige konsekvenser af den form, som virksomheden drives i.
 Den personlige erhvervsdrivende har mulighed for at trække under‑ skud fra virksomheden fra i anden indkomst, samt overføre et resterende underskud til modregning i indkomst hos en ægtefælle. Til gengæld hæfter den personlige erhvervsdrivende med hele sin formue for de forpligtelser, som ejeren, som led i driften af virksomheden har påtaget sig, eller som er pådraget som følge af driften. Det gælder f.eks. også, hvor virksomheden har pådraget sig et erstatningsansvar. Når den personlige erhvervsdrivende på et tidspunkt ønsker at sælge virksomheden, vil den personlige ejer sælge en række aktiver, der samlet udgør en virksomhed. Et sådant salg kan give nogle store skattemæssige konsekvenser, som kan være svære helt at undgå, medmindre salget kan ske med succession inden for familien eller til en nær medarbejder efter kildeskattelovens (KSL) § 33 C.
 Drives virksomheden derimod i selskabsform, forstået som et af kapi‑ talselskaberne, anpartsselskab (herunder iværksætterselskaber) eller aktie‑ selskab, kan ejeren af selskabet (kapitalejeren) ikke fradrage et underskud i selskabet i sin indkomst, da selskabet er et selvstændigt skattesubjekt. Til gengæld hæfter kapitalejeren alene med sit indskud i selskabet og kan dermed ikke personligt komme til at hæfte for en forpligtelse, som sel‑ skabet har påtaget eller pådraget sig, uden særskilt aftale herom. F.eks. vil kapitalejeren af et selskab ikke hæfte for selskabets erstatningsansvar. I mindre selskaber vil pengeinstitutter dog ofte betinge sig kapitalejerens kautionsforpligtelse for at ville stille en driftskredit til rådighed for selska‑ bet. Men denne hæftelse hviler på særskilt aftale.
 Ønsker kapitalejeren at sælge virksomheden, kan det enten ske ved, at selskabet sælger virksomhedens aktiver og passiver, hvorved selskabet konstaterer de skattemæssige konsekvenser af salget. Eller salget af virk‑ somheden kan ske ved et salg af selskabet, hvor det er kapitalejeren, der konstaterer de skattemæssige konsekvenser ved salget, hvorimod salget ikke påvirker selskabets skattemæssige forhold. Et salg af selskabet kan have store skattemæssige konsekvenser for kapitalejeren, medmindre der er mulighed for at overdrage med succession efter aktieavancebeskatnings‑ lovens (ABL) §§ 34‑35 a. Har ejeren opbygget en koncernstruktur, hvor et holdingselskab har ejet virksomheden i et driftsselskab, vil holdingsel‑ skabet kunne sælge driftsselskabet, uden at salget udløser skattemæssige konsekvenser.
 Det kan således være en rigtig god ide for den erhvervsdrivende en gang imellem at overveje, om virksomheden drives i den rette juridiske form og med en hensigtsmæssig struktur.
 Under den løbende drift er der således primært følgende to faktorer, der er afgørende for valg af driftsform:

  • Behovet for at kunne fradrage underskud i anden indkomst.
  • Behovet for begrænsning af hæftelse navnlig i forhold til erstatnings‑ ansvar (afgrænsning af risiko).
Forud for et kommende salg af virksomheden bliver de skattemæssige muligheder for at kunne sælge virksomheden uden stor skattemæssig be‑ lastning af væsentlig betydning for dels valget af virksomhedsform, dels om der er en god koncernstruktur, som gør det nemt og billigt at afstå virksomheden. Men man skal være opmærksom på ikke at komme i gang for sent, da flere tiltag kræver op til 3 år for at kunne gennemføres uden beskatning. Og for nogle er det vigtigt, at virksomheden til enhver tid er parat til salg, hvis den rette køber viser sig.
 Det vil løbende i bogens enkelte kapitler nærmere blive belyst, hvad den enkelte omstrukturering med fordel kan bruges til. Sidst i bogen er desuden et kapitel om, hvordan omstruktureringer kan bruges i forbindelse med generationsskifte af virksomheden.