Bog: Skattevejledning 2020 - eksempler og oversigter
880,00 kr. 1.100,00 kr. inkl. moms

Skattevejledning 2021 – Eksempler og oversigter er en årlig ajourført og systematiseret indgang til skatteretten.

Denne 25. udgave belyser hovedparten af den danske skatteret og dens mangfoldige problemstillinger gennem let tilgængelige og systematiserede taleksempler, oversigter og beskrivelser. 

Bogen opdateres årligt, så indholdet altid er aktuelt og kan benyttes som grundlag for konkrete beregninger.

 

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til praktiserende revisorer eller advokater, ansatte ved told- og skatteforvaltningen samt studerende ved professionshøjskolen Metropol, handelshøjskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der undervises i skatteret.

 

Om forfatterne

Ole Aagesen, Tax Partner hos Revitax A/S, København og Fagkoordinator, ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen, København.

Erik Høegh, ekstern lektor i skatteret ved Syddansk Universitet.

Jens Møller, statsautoriseret revisor og ekstern lektor i skatteret på Syddansk Universitet i Kolding.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uddrag fra bogen:

1. Indkomst som lønmodtager

1.2.6. Helårsbolig/tjenestebolig, LL § 16, stk. 7‑9

Bopæls- og fraflytningspligt
For boliger, som det af hensyn til udførelsen af arbejdet skønnes nødvendigt, at den ansatte har pligt til at bebo under ansættelsen og pligt til at fraflytte ved ansættelsens ophør (tjenesteboliger), ansættes den skattemæssige værdi som markedslejen nedsat med 30 pct.

Den skattepligtige værdi af en tjenestebolig efter nedsættelse på 30 pct. kan højst sættes til et maksimumsbeløb, der beregnes som 15 pct. af den ansattes faste pengeløn for den tilsvarende periode fra den pågældende arbejdsgiver.

Maksimumsbeløbet skal dog mindst beregnes som 15 pct. af 160.000 kr.

Markedslejen fastsættes som den faktiske markedsleje – det beløb som boligen kan udlejes til på markedsmæssige vilkår.

For direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform kan der ikke ske nedslag på grund af bopæls-/fraflytningspligt.

Fraflytningspligt (ej bopælspligt)
For boliger, som den ansatte ikke har pligt til at bebo, men alene pligt til at fraflytte ved ansæt‑ telsens ophør (lejeboliger), ansættes den skattemæssige værdi som markedslejen nedsat med 10 pct. Er der ikke fraflytningspligt ansættes den skattemæssige værdi til markedslejen uden nedslag.

El, varme m.v.
Nedslagene på 30 pct. og 10-pct.s- og 15-pct.s-reglen knytter sig alene til den skattemæssige værdi af boligen. Værdi af arbejdsgiverbetalt el, varme og lignende skal fortsat beskattes ud fra markedsværdien.

Eksempel 1
En ansat har rådighed over en tjenestebolig hele indkomståret. Boligens markedsleje udgør 2.000 kr. om måneden. Den ansattes faste pengeløn udgør 10.000 kr. om måneden. Boligens skattemæssige værdi beregnes som følger:

Markedsleje for hele året 24.000 kr.
Nedslag 30 pct. ÷ 7.200 kr.
70 pct. af markedslejen 16.800 kr.
Fast pengeløn for hele året 120.000 kr.
15 pct. af det største beløb af 120.000 kr. (18.000 kr.) og 160.000 kr. (24.000 kr.) 24.000 kr.

Den skattemæssige værdi af boligen sættes til det laveste beløb af 70 pct. af markedsværdien (16.800 kr.) og 15 pct. af den faste pengeløn, dog mindst 15 pct. af 160.000 kr. (24.000 kr.). Dvs. at den skattemæssige værdi af boligen sættes til 16.800 kr. Den skattepligtige skal beskattes, i det omfang dette beløb overstiger den faktisk betalte husleje. I dette eksempel udgør markedsværdien efter nedslag et lavere beløb end loftet (maksimumsbeløbet). Loftet får således ingen betydning.

Er boligen kun til rådighed en del af året, nedsættes de 160.000 kr. svarende til det antal hele måneder, hvor boligen ikke har været til rådighed

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indhold af bogen

1. Indkomst som lønmodtager
1.1. Generelt
1.2. Personalegoder, LL § 16
1.3. Fratrædelsesgodtgørelse, LL § 7 U
1.4. Rejsegodtgørelse
1.5. Særlige fradrag
1.6. Indkomstopgørelse og skatteberegning

2. Kapitalindtægter og -udgifter
2.1. Renter
2.2. Aktieindkomst
2.3. Indtægter og udgifter ved udleje af fast ejendom
2.4. Ejendomsværdiskat

3. Den selvstændigt erhvervsdrivende
3.1. Alternative regler
3.2. Beskatning efter virksomhedsskatteloven
3.3. Ægtefælleregler
3.4. Varelagre

4. Skattemæssige afskrivninger
4.1. Lovhjemmel og afskrivningsmetoder
4.2. Driftsmidler og skibe – udelukkende erhvervsmæssigt benyttet
4.3. Blandet benyttede driftsmidler og skibe
4.4. Bygninger m.v.
4.5. Bygninger med blandet benyttelse, AL § 19
4.6. Beskatning ved salg af bygninger, AL § 21
4.7. Skade på bygninger eller installationer, AL §§ 23-24
4.8. Opgørelse af afskrivningsgrundlag, AL § 45
4.9. Sondringen mellem inventargenstande, installationer og bygningsgenstande
4.10. Andre afskrivninger
4.11. Forskudsafskrivninger
4.12. Ændrede afskrivningsregler med virkning fra og med indkomståret 2008
4.13. Forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler m.v.fra indkomståret 2012
4.14. Forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler fra indkomståret 2020

5. Kapitalgevinster og -tab
5.1. Salg af formuegoder
5.2. Aktieavancebeskatningsloven
5.3. Kursgevinstloven
5.4. Salg af fast ejendom
5.5. Salg af goodwill
5.6. Avance og tab på ombygning m.v. af lejede lokaler

6. Interessentskaber og kommanditselskaber
6.1. Interessentskaber
6.2. Kommanditselskaber
6.3. Anpartsindgrebet

7. Virksomhedsomdannelse
7.1. Goodwill ved omdannelsen
7.2. Omdannelse efter afståelsesprincippet
7.3. Skattefri virksomhedsomdannelse

8. Omstrukturering af selskaber Fusionsskatteloven
8.1. Oversigt over fusionsskattelovens regler
8.2. Sammenligning mellem skattefri og skattepligtig fusion
8.3. Aktieavancebeskatningsloven
8.4. Omstruktureringsmuligheder
8.5. Fusion af selskaber – eksempler
8.6. Spaltning – eksempler

9. Insolvens og rekonstruktion
9.1. Oversigt over reglerne
9.2. Den skattemæssige virkning af rekonstruktion
9.3. Rekonstruktion – eksempler

10. Subjektiv skattepligt og international skatteret
10.1. Subjektiv skattepligt
10.2. Indtræden og ophør af skattepligt
10.3. Lempelsesregler
10.4. Indkomstopgørelse
10.5. Genbeskatning af underskud

11. Pensionsbeskatningsloven
11.1. Oversigter
11.2. Rateordninger
11.3. Pensionsordninger med løbende udbetalinger – bortset fra ophørende livrente
11.4. Kapitalpensionsordninger
11.5. Beskatning ved normal udbetaling
11.6. Beskatning ved ophævelse i utide m.m.
11.7. Fraflytning (“Skatteflugt”)
11.8. Ægtefæller
11.9. Overførsler uden skattemæssige konsekvenser – PBL § 41
11.10. Pensionsbeskatningslovens afsnit II og II A
11.11. Pensionsordninger – for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer – PBL § 15 A
11.12. Pensionsordninger for sportsudøvere – PBL § 15 B
11.13. Pensionsordninger oprettet i udlandet – PBL §§ 15 C og 15 D

12. Generationsskifte
12.1. Generationsskifte i levende live
12.2. Generationsskifte ved død

13. Boafgiftsloven
13.1. Boafgift
13.2. Gaveafgif

14. Aktieselskabsbeskatning
14.1. Udbytte
14.2. Skatteopkrævning og skattebetaling
14.3. Sambeskatning