Bog: Lov om finansiel virksomhed
1.896,00 kr. 2.370,00 kr. inkl. moms

En ny udgave af udgivelsen er i produktion og forventes på lager ultimo september 2020.

Et praktisk og detaljeret opslagsværk.

Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 4. udgave, er den eneste bog, der omfatter hele loven.

Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser.

Med hjemmel i loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser.

Nyt i 4. udgave

Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er påkrævet. Af særlige ændringer kan fremhæves at EU forordninger i et større antal nu har afløst eller suppleret dele af loven. Disse forordninger er omtalt nærmere i bogen. Bogen findes også som et online modul, som opdateres en gang årligt.

Om forfatterne

Thomas Brenøe er cand.jur. og MBA og arbejder som vicedirektør hos Forsikring & Pension. Han har tidligere bestridt ledende stillinger i Finanstilsynet, Pengeinstitutankenævnet og BankInvest samt arbejdet som advokat og konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Merete Hjetting er cand. jur og arbejder som juridisk chefkonsulent og databeskyttelsesrådgiver i Finansiel Stabilitet. Før da arbejdede hun i en årrække som kontorchef i Finansrådet og Realkreditrådet. Merete har tidligere arbejdet i Finanstilsynet og Pengeinstitutankenævnet.

Marianne Simonsen er cand. jur og direktør i Finansiel Stabilitet med ansvar for jura og kredit. Marianne har tidligere været ansat som Chief Compliance Officer hos FIH Erhvervsbank. Hun har desuden arbejdet en årrække i Finanstilsynet og har bestalling som advokat.

Malene Stadil er cand. jur og arbejder som strategisk leder i Nordea med ansvar for blandt andet risikostyring og implementering af regulering. Før da arbejdede hun i en årrække som chef i Danske Banks juridiske afdelinger. Malene har tidligere arbejdet i Finanstilsynet og var oprindelig advokat.

Bogens indhold

Afsnit I: Generelle bestemmelser
Afsnit II: Tilladelse, eneret, virksomhedsområde og udenlandske institutter
Afsnit III: God skik m.v.
Afsnit IV: Ejerforhold og ledelse
Afsnit V: Finansielle virksomheders kapitalforhold
Afsnit VI: Årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud
Afsnit VII: Indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed
Afsnit VIII: Særlige regler for forsikringsselskaber
Afsnit IX: Særlige regler for systemisk vigtige finansielle institutter og globalt systemisk vigtige finansielle institutter
Afsnit IX a: Penge- og Pensionspanelet
Afsnit X: Sparevirksomheder
Afsnit X a: Investeringsrådgivere
Afsnit X b: Kreditvurderingsbureauer
Afsnit X c: Fælles datacentraler
Afsnit X d: Det Systemiske Risikoråd
Afsnit X e: Fastsættelse af referencerenter
Afsnit X f: CO2-kvotebydere
Afsnit X g: ISPV’er [Insurance Special Purpose Vehicles]
Afsnit XI: Tilsyn og afgifter
Afsnit XII: Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

Uddrag af bogens afsnit 1 (læs hele uddraget her)

Afsnit I

Generelle bestemmelser

Afsnittet fastlægger lovens anvendelsesområde og definerer en række begreber, der anvendes i loven. Endvidere indeholder afsnittet bestemmelser om anvendelse af digital kommunikation. Loven regulerer finansielle virksomheder, som i loven er defineret som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber. Loven indeholder endvidere en række bestemmelser, der retter sig mod sparevirksomheder og kreditvurderingsbureauer, fælles datacentraler, CO2-kvotebydere, ISPV’er og STS-certificeringsbureauer.

Loven indebærer, at de pågældende virksomheder er under offentligretligt tilsyn, hvor Finanstilsynet fører tilsyn med lovens overholdelse. Virksomhederne vil tillige kunne være underlagt en række andre love. Som eksempler kan særligt nævnes dele af selskabsloven, konkursloven og databeskyttelsesloven samt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Finansielle virksomheder, der driver virksomhed som værdipapirhandlere, vil også være omfattet af en række bestemmelser i Kapitalmarkedsloven, ligesom realkreditinstitutter vil være omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Derudover indeholder loven en række bestemmelser, som retter sig mod virksomhedernes ejere, ledelse, revision og medarbejdere.

Kapitel 1

Anvendelsesområde

Generelle regler om anvendelsesområde

§1. Denne lov finder anvendelse på finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, samt virksomhed omfattet af stk. 2-13 og 16.

Stk. 2. For finansielle holdingvirksomheder[1] og forsikringsholdingvirksomheder [2] finder §§ 6, 6 a, og 6 b, § 43, stk. 1, kapitel 7, § 64, stk. 3, §§ 70 og 71, § 75, § 79 a, § 117, 175 a og 179-181, kapitel 13, §§ 344, 345, 346, 347, 347 a, 347 b, 348 og 348 a, § 350, stk. 4, §§ 355 og 357, § 361, stk. 1, nr. 3 og 9, og stk. 2, § 368, stk. 2 og 3, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, og §§ 369, 370, 372, 373, 373 a og 374 anvendelse. For finansielle holdingvirksomheder finder § 71 b, §§ 77 a-77 d, §§ 170-175, §§ 176-178, § 266, stk. 2, § 274, stk. 3, og §§ 310, 312, 312 a og 313-313 b desuden anvendelse. For forsikringsholdingvirksomheder finder §§ 175 b og 175 c desuden anvendelse. For finansielle holdingvirksomheder finder §§ 71 b, 177 a og 182 b-182 f, § 245 a, stk. 3, §§ 245 b, 260 og 271, § 274, stk. 4, og § 344 d desuden anvendelse. For blandede holdingvirksomheder finder § 264, stk. 3, nr. 11, §§ 344 og 345, § 347, stk. 1, og §§ 355, 372 og 373 desuden anvendelse.

Stk. 3. [3] Loven finder anvendelse [4] på filialer her i landet af kreditinstitutter, investeringsselskaber, administrationsselskaber og forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område [5], med de afvigelser, som filialforholdet nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i henhold til international aftale. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler herom. [6] Selskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i 1. pkt. nævnte filialer. [7]

Stk. 4. [8] For filialer her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område[9], finder §§ 6, 6 a, 6 b, 30, 32, 34-36, 43, 44, 47, 48, 50-60, 344 og 345, § 347, stk. 1, 2, 4 og 6, samt § 348, § 352, stk. 2, 354 a, 360, 363 a, 368-370 og §§ 373-374 anvendelse[10]. For filialer her i landet af kreditinstitutter finder § 152 a, stk. 2, 2. pkt., anvendelse. For filialer her i landet af en udenlandsk virksomhed, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, finder § 347 a endvidere anvendelse. For filialer og tilknyttede agenter her i landet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse til at yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som udfører sådan aktivitet her i landet, finLov om finansiel virksomhed.indd 24 30/10/2019 13.00 §1 25 der §§ 30, 32, 46 a og 46 b, § 72, stk. 2, nr. 5, §§ 77 e, 344 og 345, § 347, stk. 1, 2, 4 og 6, samt §§ 348 og 354 a anvendelse. § 43 og regler udstedt i medfør heraf gælder tilsvarende for situationer som nævnt i 4. pkt.[11]

Stk. 5. [12] For tjenesteydelser her i landet ydet af kreditinstitutter, administrationsselskaber og forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, [13] finder §§ 6, 6 a, 6 b, 31, 36, 43, 44 og 46-60, § 347, stk. 1, og § 348, stk. 1, anvendelse. [14] For tjenesteydelser her i landet ydet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse til at yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, finder § 31, § 347, stk. 1, og § 348, stk. 1, anvendelse. [15]

Stk. 6. [16] For tjenesteydelser med værdipapirhandel ydet her i landet af kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område[17], og for hvilket land Kommissionen ikke har vedtaget en afgørelse som omhandlet i artikel 47, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, eller hvor en sådan afgørelse ikke længere er gyldig,[18] finder §§ 6, 6 a, 6 b, 33, 43, 46 a og 46 b, § 347, stk. 1, § 348 og § 373, stk. 3 og 5, anvendelse.

Stk. 7. [19] For tjenesteydelser ydet her i landet af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område [20], finder §§ 6, 6 a,6 b og 37 anvendelse.

Stk. 8. Kapitel 20 finder anvendelse på sparevirksomheder.
Stk. 9. Kapitel 20 a finder anvendelse på investeringsrådgivere.[21]
Stk. 10. Kapitel 20 b finder anvendelse på kreditvurderingsbureauer.
Stk. 11. Kapitel 20 c finder anvendelse på fælles datacentraler.
Stk. 12. Kapitel 20 f finder anvendelse på CO2-kvotebydere.
Stk. 13. Kapitel 20 g finder anvendelse på ISPV’er.
Stk. 14. Kapitel 20 h finder anvendelse på STS-certificeringsbureauer.
Stk. 15. [22] Bestemmelser om bestyrelsen eller medlemmer heraf i § 5, stk. 1, nr. 7, § 76, § 77, stk. 1 og 3, § 78, stk. 1, § 98, § 108, stk. 2 og 3, § 115, § 144, stk. 1, § 199, stk. 10 og 11, og §§ 203, 209, 247 og 299 skal i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem alene finde anvendelse på tilsynsorganet eller medlemmer heraf med de fornødne tilpasninger.
Stk. 16. [23] Bestemmelser om bestyrelsen eller medlemmer heraf og bestemmelser om ledelsen i § 14, stk. 1, nr. 2, §§ 64, 65, 73-75, 80, 110 og 117, § 124, stk. 1 og 4, § 125, stk. 1, § 179, nr. 2, § 180, nr. 2, §§ 184, 185 og 233, § 289, stk. 1, § 299, § 346, stk. 2 og 3, § 349, stk. 2, nr. 2, § 351, § 355, stk. 2, nr. 8, og stk. 3,§§ 356, 373-374 finder i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem ud over ledelsesorganet og medlemmerne heraf også anvendelse på tilsynsorganet eller medlemmer heraf med de fornødne tilpasninger.
Stk. 17. For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 30 og 31, finder §§ 6, 6 a, 6 b og § 347, stk. 1 og 5 anvendelse. [24]