Bog: Lov om finansiel virksomhed, 3. udgave
1.796,00 kr. 2.245,00 kr. inkl. moms

4. udgave af bogen Lov om finansiel virksomhed er i produktion og forventes at komme på lager ultimo oktober 2019.

Et praktisk og detaljeret opslagsværk.

Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 3. udgave, er den eneste bog, der omfatter hele loven.

Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser.

Med hjemmel i loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser.

Nyt i 3. udgave

Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er påkrævet. Af særlige ændringer kan fremhæves at EU forordninger i et større antal nu har afløst eller suppleret dele af loven. Disse forordninger er omtalt nærmere i bogen. Bogen findes også i en onlineversion, som opdateres løbende.

Lov om finansiel virksomhed findes også som et Online modul. Læs mere her.

Om forfatterne

Thomas Brenøe er cand.jur. og MBA og har siden 2015 været vicedirektør i Finanstilsynet, hvor han bl.a. arbejder med regulering, governance og forbrugerspørgsmål. Han har tidligere arbejdet som advokat, været anset i den finansielle sektor samt været direktør for Pengeinstitutankenævnet. Umiddelbart inden sin ansættelse i Finanstilsynet var Thomas konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Merete Hjetting er cand.jur. og har siden 2007 været kontorchef i Finansrådet, hvor hun arbejder med værdipapirhandelsområdet, herunder investorbeskyttelse både nationalt og internationalt. Merete Hjetting har tidligere været ansat som kontorchef i Realkreditkreditrådet ligesom hun i en årrække var ansat i Finanstilsynet, hvor hun arbejdede med regulering af og tilsyn med værdipapirhandlere og internationalt arbejde på værdipapirhandelsområdet.

Marianne Simonsen er cand.jur. og vicedirektør i Finansiel Stabilitet, hvor hun har ansvaret for jura, kommunikation og likvidation. Hun har tidligere været Chief Compliance Officer i FIH Erhvervsbank A/S, ligesom hun i en længere årrække har æret ansat i Finanstilsynet, hvor hun beskæftigede sig med regulering af og tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber, forbrugerretlige forhold samt internationalt arbejde på disse områder."

Malene Stadil er cand.jur. og underdirektør i Danske Bank og har været i Danske Bank koncernen siden 2007. I den periode har hun beskæftiget sig med alle dele af den finansielle regulering. Inden hun kom til Danske Bank var hun ansat i Finanstilsynet, senest som underdirektør og chef for juridisk kontor og før da arbejdede hun som advokat. Malene Stadil har endvidere været eksternt ansat i en længere årrække på Københavns Universitet og være forfatter til forskellige udgivelser indenfor det finansielle område.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Afsnit I: Generelle bestemmelser
Kapitel 1: Anvendelsesområde
Kapitel 2: Definitioner
Kapitel 2 a: Kommunikation

Afsnit II: Tilladelse, eneret, virksomhedsområde og udenlandske institutter
Kapitel 3: Tilladelse, eneret mv.
Kapitel 4: Anden tilladt virksomhed
Kapitel 5: Udenlandske virksomheder

Afsnit III: God skik m.v.
Kapitel 6: God skik, prisoplysning og kontraktforhold

Afsnit IV: Ejerforhold og ledelse
Kapitel 7: Ejerforhold
Kapitel 8: Ledelse og indretning af virksomheden
Kapitel 9: Videregivelse af fortrolige oplysninger

Afsnit V: Finansielle virksomheders kapitalforhold
Kapitel 10: Solvens
Kapitel 11: Midlernes anbringelse og likviditet
Kapitel 12. Koncernregler, konsolidering mv.

Afsnit VI: Årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud
Kapitel 13: Årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud

Afsnit VII: Indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed
Kapitel 14: Sammenlægning og omdannelse
Kapitel 15: Ophør
Kapitel 15 a: Tidlig indgriben
Kapitel 16: Krisehåndtering
Kapitel 17: Afviklingsplanlægning
Kapitel 17 a: Nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter

Afsnit VIII: Særlige regler for forsikringsselskaber
Kapitel 18: Særlige regler for forsikringsselskaber

Afsnit IX: Særlige regler for systemisk vigtige finansielle institutter og globalt systemisk vigtige finansielle institutter
Kapitel 19: Identifikation af systemisk vigtige finansielle institutter [SIFI]

Afsnit IX a: Penge- og Pensionspanelet
Kapitel 19 a: Penge- og Pensionspanelet

Afsnit X: Sparevirksomheder
Kapitel 20: Sparevirksomheder

Afsnit X a: Investeringsrådgivere
Kapitel 20 a: Investeringsrådgivere

Afsnit X b: Kreditvurderingsbureauer
Kapitel 20 b: Kreditvurderingsbureauer

Afsnit X c: Fælles datacentraler
Kapitel 20 c: Fælles datacentraler

Afsnit X d: Det Systemiske Risikoråd
Kapitel 20 d: Det Systemiske Risikoråd

Afsnit X e: Fastsættelse af referencerenter
Kapitel 20 e: Fastsættelse af referencerente

Afsnit X f: CO2-kvotebydere
Kapitel 20 f: CO2-kvotebydere

Afsnit X g: ISPV’er [Insurance Special Purpose Vehicles]
Kapitel 20 g: ISPV

Afsnit XI: Tilsyn og afgifter
Kapitel 21: Tilsyn mv
Kapitel 22: Afgifter

Afsnit XII: Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v
Kapitel 23: Delegations- og klagebestemmelser
Kapitel 24: Straffebestemmelser
Kapitel 25: Ikrafttræden, overgangsbestemmelser, ændringer i anden lovgivning, Færøerne og Grønland