Bog: Egne aktier
433,00 kr. 541,25 kr. inkl. moms

En grundig indføring i Egne aktier

Formålet med ”Egne aktier” er at give en samlet fremstilling af de regler og problemstillinger, der knytter sig til aktieselskabers erhvervelse, besiddelse og afhændelse af egne aktier. Herudover er det formålet at give læseren en indføring i egne aktier fra et økonomisk og et historisk perspektiv.

I tillæg til en indføring i gældende ret på det selskabsretlige, børsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige område, gives læser en grundig indføring i de hensyn, der ligger bag reguleringen af egne aktier, således at læser, udover at blive sat ind i gældende ret, tillige bibringes en forståelse for den bagvedliggende hensynsafvejning.

Området ”Egne aktier” er stærkt påvirket af EU-retten, og bogen beskæftiger sig derfor indgående med det EU-retlige regelsæt og de EU-retlige perspektiver.

Målgruppe 

Bogen er forskningsbaseret, og retter sig mod advokater, revisorer, virksomhedsjurister, rådgivere, konsulenter og andre, der beskæftiger sig med selskabs-, børs- og finansieringsret.

Anmeldelse af bogen 

Uddrag af en anmeldelse, som er bragt i UfR nr. 17/2020, side 123 og som er skrevet af Jesper Lau Hansen:

"...Værket er en lille perle, der belyser egne aktier selskabs-, børs-, regnskabs- og skatteretligt samt giver et økonomisk perspektiv med eksempler fra større børsselskabers tilbagekøbspolitik. Alle forfattere er eksperter på deres område, og hovedparten af værket er skrevet af Lilja, der også er redaktør. Værket gennemgår koncentreret og dermed kortfattet de nævnte juridiske discipliner. De relevante problemstillinger bliver gennemgået, og selvom fokus er på egne aktier, opnår læseren også en hurtig rundtur i de mere grundlæggende forhold inden for de berørte discipliner. På den måde opnås også en bred orientering, der rækker længere end blot retsstillingen for egne aktier. Læseren får således indblik i de selskabsretlige regler om aktiers omsættelighed og begrænsninger heri; selskabers kapitalforhold, som tillige belyses (drifts-)økonomisk; børsrettens regler om markedsmisbrug; samt regnskabs- og skatterettens behandling af kapitalandele. Det er oplysende på meget kort plads.
Den praktiske og meget fokuserede orientering gør, at værket ikke dvæler ved mere abstrakte spørgsmål. Gennemgangen af de forskellige problemer holder sig til det praktisk vigtige og med beskeden brug af retspraksis. EU-retten inddrages, men beskedent. En række bilag gengiver centrale bestemmelser, f.eks. fra EU-retten, men virker ikke strengt nødvendige..."

 

Om forfatterne

Troels Michael Lilja, lektor, ph.d., CBS LAW er redaktør og har udarbejdet kapitlerne 1, 3, 4, 5, 6 og 8, Claus Parum, lektor, ph.d., CBS har udarbejdet kapitel 2, David Moalem, ph.d., advokat og partner, Bech-Bruun har udarbejdet kapitel 7, Birka Wendy Mouritzen, advokat og Thomas Frøbert, advokat og partner, begge Bech-Bruun har udarbejdet kapitel 9.

Bogens overordnede systematik er blevet til i samarbejde mellem alle forfattere. De enkelte forfattere er dog alene ansvarlige for de synspunkter, der fremføres i de af den enkelte udarbejdede kapitler.

Bogens indhold

Kapitel 1 Introduktion til fremstillingen
Kapitel 2 Køb af egne aktier fra et økonomisk perspektiv
Kapitel 3 Historisk gennemgang af det retlige grundlag om egne aktier
Kapitel 4 Aktier, aktietyper og aktiers omsættelighed
Kapitel 5 Selskabsretlig behandling af køb og besiddelse af egne aktier
Kapitel 6 Selskabsretlig behandling af afhændelse af egne aktier
Kapitel 7 Den børsretlige behandling af egne aktier
Kapitel 8 Den regnskabsretlige behandling af egne aktier
Kapitel 9 Den skatteretlige behandling af egne aktier

Uddrag af kapitel 1 (læs hele uddraget her)

Kapitel 1
Introduktion til fremstillingen

1.1 Alment om fremstillingen

1.1.1 Om bogen og dens temaer

Bogen er det første samlede danske værk om egne aktier. Hensigten med bogen er at give læseren et indblik i gældende ret i forhold til selskabsret, børsret, regnskabsret og skatteret. Herudover gives læseren et indblik i egne aktier fra et økonomisk perspektiv.

1.1.2 Fremstillingens definition af egne aktier

I denne fremstilling anvendes følgende definition på egne aktier:
Ved egne aktier forstås aktier, der er erhvervet af det aktieselskab, der har udstedt disse.
Herved afgrænses egne aktier fra aktier i det pågældende aktieselskab, der er ejet af selskabets eventuelle datterselskaber.
Datterselskabers erhvervelse af moderselskabets aktier falder uden for definitionen, men den retlige regulering af denne type af erhvervelser vil alligevel blive behandlet. Sådanne erhvervelser omfattes af begrebet “cross-holding”.

1.1.3 Afgrænsning af fremstillingen

Som nævnt rummer fremstillingen en gennemgang af egne aktier i et bredt perspektiv, der spænder fra egne aktier i et økonomisk perspektiv, over et historisk perspektiv, over den selskabsretlige, den børsretlige og den regnskabsretlige behandling, afsluttende med den skatteretlige behandling.
Gennem hele fremstillingen er der en høj grad af hensyntagen til, at regelgrundlaget i meget høj grad udspringer af et internationalt retsgrundlag, da dansk økonomi og lovgivning i meget høj grad er underlagt sådanne. Inden for selskabsret, børsret, regnskabsret og skatteret spiller særligt EU-retten en meget væsentlig rolle for gældende ret, mens regnskabsretten i høj grad tillige er præget af internationale regnskabsstandarder, lige som IFRS (International Financial Reporting Standards) spiller ind, når regnskaber aflægges efter disse standarder.

1.1.4 Fremstillingens systematik

Efter dette indledende kapitel, indledes fremstillingen med kapitel 2 om køb af egne aktier fra et økonomisk perspektiv. I kapitlet gennemgås udlodningspolitikken i en række større danske selskaber, hvorefter emnet tages teoretisk under behandling i afsnittet om udlodning i perfekte kapitalmarkeder. Kapitlet rummer også et afsnit om interessekonflikter i forbindelse med udbytte og køb af egne aktier samt en gennemgang af mulige forklaringer på selskabers forskellige udlodningspolitik.
I kapitel 3, der er en historisk gennemgang af reglerne om egne aktier, introduceres læseren for den historiske udvikling, som reguleringen af egne aktier har undergået fra firmalovene fra 1862 og 1889 og frem til i dag, hvor der rundes af med en introduktion til de EU-retlige regler, der i dag spiller den største rolle for reguleringen af egne aktier.
I kapitel 4, der omhandler aktier og aktiers omsættelighed, introduceres læseren for de forskellige aktietyper, der efter gældende dansk ret kan forekomme, lige som de rettigheder, der knytter sig til aktierne, analyseres. I forhold til erhvervelse og afhændelse af selskabers egne aktier gennemgås de sikringsakter, der skal foretages, afhængig af hvilken type af aktie, der overdrages. Forskelle og ligheder mellem omsætnings- og kreditorbeskyttelse gennemgås også.
Fremstillingens kapitel 5 angår den selskabsretlige behandling af køb og besiddelse af egne aktier. Læseren introduceres for de teoretiske yderpunkter, som lovgiver kunne beslutte sig for at anvende på egne aktier.
Herefter analyseres selskabslovens og selskabsdirektivets bestemmelser om tegning og erhvervelse af egne aktier, hvorefter læseren præsenteres for en opgørelse af den bundne egenkapital, hvilket har til formål at udregne residualen, de frie reserver, da det er disse, der kan anvendes til erhvervelse af egne aktier. Hovedregler og undtagelserne om erhvervelse af egne aktier gennemgås, hvorefter en gennemgang af de EU-retlige regler, som Danmark ikke har udnyttet til fulde i forhold til at sikre de danske selskaber den bedst mulige stilling, runder afsnittet om erhvervelse af egne aktier af. Kapitlet afsluttes med en analyse af reglerne om aktieselskabers besiddelse af egne aktier.
I kapitel 6 om selskabers afhændelse af egne aktier, indledes der med en almen gennemgang, hvorefter reglerne om lovbestemt afhændelse af egne aktier erhvervet mod eller uden vederlag samt afsnittet om tvungen kapitalnedsættelse leder hen til afsnittet om vilkårene for afhændelse af egne aktier, der runder kapitlet af.
I kapitel 7 om den børsretlige behandling af egne aktier introduceres læseren for forbuddene mod markedsmanipulation og insiderhandel, hvorefter konsekvenserne af at handle inden for eller uden for Safe Harbour-forordningen præsenteres. Kapitlet rummer endvidere en gennemgang af reglerne om flagningspligt ved handel med egne aktier, og det rundes af med reglerne om børsselskabernes løbende oplysningspligt. 
Den regnskabsretlige behandling af egne aktier hedder bogens kapitel 8, der indledes med en fastlæggelse af det selskabsretlige udgangspunkt for den regnskabsretlige behandling og med en gennemgang af egne aktiers regnskabsretlige status i forhold til vurderingen af, om der er tale om et aktiv eller ej. Herefter analyseres den regnskabsretlige retstilstand med fokus på behandlingen af egne aktier i de enkelte dele af regnskabet, både i forhold til selskabets eget regnskab og i et eventuelt koncernregnskab.
Den skatteretlige behandling af egne aktier analyseres og beskrives i kapitel 9, der runder fremstillingen af. I kapitlet fastslås det, hvad der udgør egne aktier skatteretligt. Det analyseres, hvilke skatteretlige konsekvenser et aktieselskabs erhvervelse og afhændelse af egne aktier har, ligesom læseren her finder svar på, hvordan udbytte af selskabets egne aktier beskattes. Herudover rummer kapitlet en udførlig gennemgang af egne aktier i forbindelse med medarbejderincitamentsprogrammer, lige som reglerne om skatte- og momsfradrag for omkostninger i forbindelse med erhvervelse og afståelse af egne aktier bliver gennemgået.
I bilag 1-8 findes de bestemmelser fra direktiv 2017/1132/EU, som har størst direkte betydning for den selskabsretlige regulering af egne aktier.