Bog: Revision i praksis: Planlægning, Udførelse, Konklusion
1.057,00 kr. 1.321,25 kr. inkl. moms

Sådan foretages en revision

Revision i praksis - Planlægning, udførelse, konklusion giver læseren indblik i revisionsprocessens praktiske forløb. Forfatterne viser trin for trin, hvordan revisionsstandernes og lovgivningens krav til en revision omsættes til praksis.

Bogen er opbygget, så forfatterne giver en gennemgang af teorien bag revisionsprocessen med udførlige henvisninger til regler og revisionsstandarder. Teorien er suppleret med figurer og eksempler, der viser strukturen for indholdet af forskellige former for revisionsdokumentation, eksempelvis forslag til indhold af en overordnet revisionsstrategi, en revisionsplan m.v.

Hvert kapitel er endvidere suppleret med en række praktiske eksempler på forskellige opgaver og handlinger, som revisor kan og skal gennemføre i løbet af revisionsprocessen. Disse praktiske eksempler tager primært udgangspunkt i den gennemgående fiktive casevirksomhed Danbil A/S og Danbil-koncernen og giver et konkret billede af, hvordan en revision foretages og dokumenteres i praksis.

Til bogen hører Revision i praksis - Eksempelsamling med konkrete og fuldstændige eksempler på revisionsdokumentation (opgaveaccept, planlægning, risikovurdering, arbejdspapirer, rapportering mv.).

Ønsker du at bestille både Revision i praksis – Planlægning, udførelse, konklusion og Revision i praksis - Eksempelsamling som et samlet pakketilbud, kan dette bestilles hos kundeservice via e-mail: kundeservice@karnovgroup.com eller telefon 33 740 740.

Henvis til bestillingsnummer: 61941374
Prisen på pakketilbuddet er: 1.572 kr. ekskl. moms.

Målgruppe

Revision i praksis - Planlægning, udførelse, konklusion er et værktøj, som praktiserende revisorer såvel som studerende kan anvende som inspiration til, hvorledes lovgivning og revisionsstandarder omsættes til praksis.

Om forfatterne

Forfatterne er de statsautoriserede revisorer Martin Samuelsen, Christina Maria Davidsen, Sumit Sudan og Henrik Parker.

Bogens indhold 

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 – Introduktion
Kapitel 2 – Revisionsdokumentation og -bevis
Kapitel 3 – Kundeaccept, opgaveaccept og fastsættelse af kundeforholdet med uddybende gennemgang af etik, uafhængighed, opgaveteamet og GDPR
Kapitel 4 – Planlægningsaktiviteter og risikovurderingshandlinger
Kapitel 5 – Revision i årets løb
Kapitel 6 – Hardclose
Kapitel 7 – Statusrevision
Kapitel 8 – Afsluttende arbejder og konklusion
Kapitel 9 – Rapportering
Kapitel 10 – Førstegangsrevisionsopgaver
Kapitel 11 – Besvigelser
Kapitel 12 – Generelle it-kontroller og applikationskontroller
Kapitel 13 – Koncernrevision
Kapitel 14 – Digitalisering af revisionsprocessen med fokus på dataanalyse
Kapitel 15 – Revisors uafhængighed – virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder)
Kapitel 16 – Hvidvask

Uddrag af kapitel 1 (læs hele uddraget)

1.1 Bogens opbygning

Bogen består af 2 separate dele, en teoridel og en eksempelsamling.
Teoridelen af bogen er opbygget således, at den i store træk følger revisionsprocessen illustreret i “roadmappet” i figur 1.2.1. I tillæg hertil, er teoridelen suppleret med en gennemgang af følgende udvalgte emner inden for revision: Revisionsbevis (kapitel 2), “hardclose” (kapitel 6), førstegangsrevisionsopgaver (kapitel 10), besvigelser og afrapportring af økonomiske forbrydelser (kapitel 11), revision af generelle it-kontroller (kapitel 12), koncernrevision (kapitel 13), digitalisering af revisionsprocessen (kapitel 14), uafhængighed i PIE-virksomheder (kapitel 15) og hvidvask (kapitel 16). Teoridelen af bogen indeholder dog også praktiske eksempler, men disse er kortere og ikke så omfattende som de eksempler der er medtaget i eksempelsamlingen, jf. afsnit 1.3 og 1.4.

1.2 Roadmap over revisionsprocessen

Roadmappet i figur 1.2.1 viser de centrale faser i revisionsprocessen med angivelse af de vigtigste opgaver, som revisor skal iagttage for hver fase. Revisionens hovedfaser sammensætter sig af:

  • Handlinger der skal udføres inden opstart af opgaven, i form af kundeog opgaveaccept, udarbejdelse af revisionsaftale mv. Disse handlinger gennemgås i kapitel 3.
  • Udførelse af risikovurderingshandlinger med henblik på at identificere risici for at der forekommer væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og herefter planlægning af de revisionshandlinger, som imødegår de identificerede risici. Disse handlinger gennemgås i kapitel 4.
  • Udførelse af de planlagte revisionshandlinger i form af test af kontroller og substansrevision, med henblik på at opnå revisionsbevis for, at de risici, som blev identificeret i forbindelse med risikovurderingshandlingerne, ikke har resulteret i væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Disse handlinger gennemgås i kapitel 5 og 7.
  • Afsluttende handlinger og konklusion på, hvorvidt revisor på baggrund af de udførte revisionshandlinger har opnået høj grad af sikkerhed for, at de identificerede risici ikke har resulteret i væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Disse handlinger gennemgås i kapitel 8.
  • Revisionspåtegning på årsregnskabet, hvori der konkluderes på, om revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Endvidere rapportering i form af management letter til den daglige ledelse og revisionsprotokollet til den øverste ledelse om forhold og observationer i forbindelse med revisionen. Revisors rapportering gennemgås i kapitel 9.
Revisionen følger som udgangspunkt hovedfaserne illustreret i figur 1.2.1. Dog udføres mange handlinger sideløbende. Endvidere kan der ske ændringer til planlagte revisionshandlinger under hele revisionen. Identificeres der eksempelvis en ny risiko i forbindelse med test af kontroller eller substansrevisionen, skal revisor revurdere sin risikovurdering og de planlagte revisionshandlinger, og muligvis udføre yderligere revisionshandlinger end oprindeligt planlagt.