Bog: Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS
1.530,00 kr. 1.912,50 kr. inkl. moms

6. udgave af Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder er i produktion og forventes at udkomme medio juni 2021.

Det eneste danske værk, der giver et samlet overblik over indholdet af de internationale regnskabsstandarder – IFRS’erne og IAS’erne.

Bogen er et oplagt værktøj til brug for udarbejdelsen af årsrapporten efter IFRS. Den kan fungere som et nyttigt supplement til de meget omfattende IFRS-manualer, som er udgivet af de globale revisionsfirmaer.

Forfatterne gennemgår i bogen det efterhånden omfattende antal internationale regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (SIC og IFRIC). I forhold til tidligere udgaver er der indarbejdet endnu flere praktiske eksempler, som illustrerer anvendelsen af reglerne.

Herudover beskriver forfatterne forskellene mellem IFRS og årsregnskabsloven, også vedrørende de tre nye standarder, IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16. Forskellene er overskueligt opstillet, så virksomheder, der skal overgå til IFRS, hurtigt kan danne sig et overblik.

Det har været et hovedsigte at sikre, at bogen er forståelig for alle, der anvender IFRS i praksis – og således ikke kun for dem, der i forvejen har et dybdegående kendskab til IFRS. Beskrivelserne tager bl.a. afsæt i forfatternes meget omfattende erfaring indenfor IFRS.

Nyt i 5. udgave
Denne udgave indeholder meget omfattende beskrivelser af de tre nye, store standarder - IFRS 9 om finansielle instrumenter, IFRS 15 om omsætning fra kontrakter med kunder og IFRS 16 om leasing. Disse standarder er tillige rigt illustreret med eksempler. Standarderne er de mest betydelige, der længe er udstedt af IASB, og de træder i kraft i henholdsvis 2018 og 2019. Herudover er som noget nyt indarbejdet en lang række afgørelser vedrørende IFRS, der er truffet af ESMA (European Securities and Markets Authority), der er det EU-organ, som træffer officielle afgørelser om anvendelse af IFRS i EU.

Målgruppe
Bogen retter sig primært mod regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder eller større virksomheder og kan samtidig være en hjælp for virksomheder, der er ved at overgå til - eller allerede er overgået til – at aflægge årsrapport efter IFRS. Desuden er bogen velegnet for revisorer og andre rådgivere. Studerende kan også have glæde af bogen som en praktisk indføring i brugen af de internationale regnskabsstandarder i dansk regnskabsaflæggelse.

Om forfatterne
Forfatterne er Henrik Steffensen, partner og leder af PwC’s faglige afdeling, Jan Fedders, statsautoriseret revisor og partner i PwC's faglige afdeling og Kim Tang Lassen, statsautoriseret revisor og partner i PwC's faglige afdeling. De har alle arbejdet med IFRS i samlet mere end 50 år.”

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Forord til 5. udgave
Opbygningen af denne bog
Anvendte forkortelser
Oversigt over figurer
Oversigt over eksempler
Oversigt over ESMA-afgørelser
 1. Regnskabsreguleringen for børsnoterede virksomheder
 2. Oversigt over konflikter og forskelle mellem IFRS og ÅRL
 3. Grundlæggende regler om udarbejdelse af årsrapporter
 4. Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS
 5. Aktiebaseret vederlæggelse
 6. Virksomhedssammenslutninger
 7. Langfristede aktiver, der besiddes med henblik på salg, og præsentation af ophørende aktiviteter
 8. Oplysninger om finansielle instrumenter
 9. Segmentoplysninger
 10 . Indregning og måling af finansielle instrumenter
 11. Koncernregnskaber
 12. Fælleskontrollerede arrangementer
 13. Oplysninger om interesser i andre virksomheder
 14. Dagsværdimåling
 15. Omsætning
 16. Leasing
 17. Præsentation af årsregnskabet
 18. Varebeholdninger
 19. Pengestrømsopgørelsen
 20. Fastlæggelse af regnskabspraksis, ændringer af regnskabspraksis, ændringer af regnskabsmæssige skøn og rettelse af fejl
 21. Begivenheder efter balancedagen
 22. Indkomstskatter
 23. Materielle anlægsaktiver
 24. Medarbejderforpligtelser
 25. Offentlig støtte
 26. Fremmed valuta
 27. Låneomkostninger
 28. Nærtstående parter
 29. Regnskabsmæssig behandling af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures i moderselskabet
 30. Investeringer i associerede virksomheder
 31. Hyperinflation
 32. Præsentation af finansielle instrumenter
 33. Indtjening pr. aktie
 34. Udarbejdelse af delårsrapporter
 35. Nedskrivning af langfristede aktiver
 36. Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver
 37. Immaterielle aktiver
 38. Investeringsejendomme