Bog: Offentlig revision - juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
363,00 kr. 453,75 kr. inkl. moms

En praktisk bog om udfordringerne i forvaltningsrevision og ju­ridisk-kritisk revision

Bogen forholder sig til offentlig revision generelt og beskriver problemstillinger og giver eksempler på revisors arbejde i forhold til Standarder for Offentlig Revision.

Formålet med nærværende bog er at sætte den udførte forvaltningsrevision og juridisk-kritiske revision i perspektiv samt give vejledning til den praktiserende revisor om, hvornår der er udført tilstrækkelig forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, således at revisor lever op til de krav, der er i de nye Standarder for Offentlig Revision.

Bogens mål er derfor at beskrive og kommentere standarderne for offentlig revision, særligt med henblik på det revisionsarbejde der udføres af godkendte revisorer i den offentlige sektor.

Det er samtidig en ønsket sidegevinst, at bogen kan bidrage til at reducere den forventningskløft, der måtte være mellem de udførende revisorer og brugerne af revisors erklæringer.

 Målgruppe

Bogen kan anvendes som praktisk lærebog samt give indsigt i og inspiration til både revisorer, studerende og andre, der er interesserede i, eller arbejder med, intern kontrol og revision i offentlige organisationer.

Om forfatteren

Torben Kristensen har som statsautoriseret revisor og partner i først KPMG, og efter fusionen i 2014 i EY, arbejdet med den praktiske side af revision i offentlige institutioner og virksomheder, selvejende institutioner samt NGO’er m.fl. Derudover har Torben Kristensen haft forskellige faglige udvalgshverv i FSR – danske revisorer, heriblandt i Udvalget for revision af offentlig virksomhed.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - God offentlig revisionsskik
Kapitel 3 - Perspektivering – Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision – centrale elementer i tilsynet med offentlige myndigheder
Kapitel 4 - Regelgrundlag for god offentlig revisionsskik
Kapitel 5 - Overblik over SOR’erne
Kapitel 6 - SOR 1 til SOR 4
Kapitel 7 - SOR 5, 6 og 7 – Praktisk tilgang til emnerne i de enkelte standarder (særlig fokus på SOR 6 og SOR 7)
Kapitel 8 - Revisors rapportering
Kapitel 9 - Epilog

Uddrag fra bogen (læs hele uddraget)

1.1 Bogens formål

Revision efter god offentlig revisionsskik omfatter ud over den finansielle revision tillige forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. I den finansielle revision har den praktiserende godkendte revisor de internationale revisionsstandarder som referenceramme, mens der vedrørende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision ikke tilsvarende har været en referenceramme. Dette er en påstand, som der vendes tilbage til senere.
 Det har derfor været op til revisors professionelle dømmekraft at fastlægge omfanget og dybden af den udførte forvaltningsrevision og juridisk-kritiske revision.
 Samtidig har det været usikkert, hvor grænsen går mellem det, som blandt revisorer kaldes løbende forvaltningsrevision, på den ene side og større undersøgelser (som typisk forestås af Rigsrevisionen eller af revisorer og konsulenter) på den anden side.
 Blandt andet på denne baggrund har Rigsrevisionen i 2016, og med virkning fra 2017, færdiggjort et stort arbejde med at udarbejde Standarder for Offentlig Revision som referenceramme for Rigsrevisionens arbejde. Disse standarder gælder, jf. senere, også for det arbejde, som udføres af godkendte revisorer (statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer), når revisionen sker med henvisning til God Offentlig Revisionsskik.
 Formålet med nærværende bog er at sætte den udførte forvaltningsrevision og juridisk-kritiske revision i perspektiv samt give vejledning til den praktiserende revisor om, hvornår der er udført tilstrækkelig forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, således at revisor lever op til de krav, der er i de nye Standarder for Offentlig Revision. Bogens mål er derfor at beskrive og kommentere standarderne for offentlig revision, særligt med henblik på det revisionsarbejde der udføres af godkendte revisorer i den offentlige sektor. Det er samtidig en ønsket sidegevinst, at bogen kan bidrage til at reducere den forventningskløft, der måtte være mellem de udførende revisorer og brugerne af revisors erklæringer. Det er forfatterens håb, at bogen kan anvendes som praktisk lærebog samt give indsigt i og inspiration til både revisorer, studerende og andre, der er interesserede i, eller arbejder med, intern kontrol og revision i offentlige organisationer.
 Det er en praktisk bog om udfordringerne i forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, ikke en teoretisk afhandling. Bogen har ikke til formål at kommentere Rigsrevisionens arbejde eller stille spørgsmål til konkrete offentlige dispositioner.
 Bogen forholder sig til offentlig revision generelt og beskriver problemstillinger og giver eksempler på revisors arbejde i forhold til Standarder for Offentlig Revision. Det er ikke bogens mål at beskrive den konkrete revision i forskellige typer af offentlige organisationer. Dertil er lovgivning og regelsæt for mangfoldige, og for hver af de enkelte offentlige organisationer vil der kunne skrives en bog om de særlige forhold, der er gældende for netop den type af offentlig organisation.
 De i bogen anførte vurderinger og synspunkter er forfatterens egne og ikke udtryk for holdninger, vurderinger eller synspunkter i de virksomheder eller organisationer, forfatteren har været tilknyttet. Som nu tidligere statsautoriseret revisor, som har trukket sig tilbage fra aktiv tjeneste, har jeg heller ikke nogen særinteresser, som skal plejes.
 Efter en perspektivering af behovet for og udfordringerne i juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision samt en vurdering af behovet for disse Standarder for Offentlig Revision gennemgås standarderne kronologisk med særlig vægt på standardernes nummer 5, 6 og 7, som er de standarder, der gælder for godkendte revisorer.