Bog: ABR 18
1.036,00 kr. 1.295,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen indeholder udførlige kommentarer til ABR 18

Den 1. januar 2019 trådte Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) i kraft, og dette standarddokument anvendes i dag som grundlag for langt de fleste aftaler med arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere inden for bygge- og anlægssektoren. ABR 18 afløser ABR 89 og er en total omskrivning og betydelig udbygning af dette dokument.

Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkel af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til relevant retspraksis såvel ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de almindelige domstole.

Af områder, bogen beskæftiger sig med, kan især nævnes:

  • Opbygning af rådgiveraftalen
  • Rådgiverens udførelse af opgaven, herunder bl.a. rådgivningens faser, ændringer i opgaven samt projektgennemgang
  • Betaling af rådgiverens arbejde
  • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
  • Bygherrens sanktioner ved mangelfuld rådgivning, herunder afhjælpning, afslag i rådgiverhonoraret, erstatning samt konventionalbod
  • Ansvarsbegrænsningerne i ABR 18
  • Parternes ansvar for at overholde tidsplanen, herunder erstatning eller dagbod ved forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaven samt ophævelse
  • Tvistløsningssystemet


Målgruppe

Bogen henvender sig især til advokater, dommere, arkitekter, ingeniører, bygherrer og totalentreprenører.

Om forfatterne

Michael Gjedde-Nielsen, Henrik Hauge Andersen, Steen Hellmann, Peter Fauerholdt Thommesen og Morten Ruben Brage er henholdsvis advokat og partnere i VILTOFT, der er specialiseret inden for entreprise, udbud og proces. VILTOFT (Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen) har også forestået kommenteringen af ABR 89, hvor 3. udgave af bogen udkom i 2013.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

Forord
Forkortelser
Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

A. Aftalegrundlaget
§ 1. Anvendelse
§ 2. Definitioner
§ 3. Lovvalg
§ 4. Rådgivningsaftalen 
§ 5. Bygherrens udbud
§ 6. Rådgiverens tilbud
§ 7. Underrådgivning

B. Forsikring
§ 8. Ansvarsforsikring

C. Udførelse af rådgivningen
§ 9. Rådgiverens ydelse
§ 10. Rådgivningens former
§ 11. Rådgivningens faser
§ 12. Ydelsesplan
§ 13. Opdatering af ydelses- og tidsplaner
§ 14. Projektering
§ 15. Digitale bygningsmodeller mv
§ 16. Oplysning om metoder eller materialer
§ 17. Bygherrens anvisninger
§ 18. Ændringer i opgaven
§ 19. Merbetaling og besparelse
§ 20. Pris og tid efter en ændring
§ 21. Hindringer
§ 22. Udpegning af bygherrens repræsentant over for rådgiveren
§ 23. Projekteringsledelse
§ 24. Byggeledelse
§ 25. Fagtilsyn og projektopfølgning
§ 26. Rådgiverens fuldmagt
§ 27. Projektgennemgang
§ 28. Bygherremøder
§ 29. Projekteringsmøder
§ 30. Byggemøder
§ 31. Fælles regler om bygherre-, projekterings- og byggemøder
§ 32. Samarbejds- og loyalitetspligt

D. Betaling
§ 33. Honorar og regulering
§ 34. Betaling og tilbagehold
§ 35. Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
§ 36. Rådgiverens ret til at standse arbejdet

E. Immaterielle rettigheder
§ 37. Immaterielle rettigheder

F. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
§ 38. Rådgivers ret til tidsfristforlængelse 
§ 39. Rådgiverens hæftelse ved forsinkelse
§ 40. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 41. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

G. Mangler 
§ 42. Mangelbegreb
§ 43. Afhjælpning
§ 44. Bortfald af rådgiverens afhjælpningsret
§ 45. Bortfald af rådgiverens afhjælpningspligt
§ 46. Omprojektering
§ 47. Reklamation
§ 48. Afslag i honorar
§ 49. Rådgiverens ansvar
§ 50. Ansvarsbegrænsninger
§ 51. Mangelansvarets ophør

H. Udskydelse og afbestilling
§ 52. Udskydelse af opgaver
§ 53. Afbestilling af opgaver
§ 54. Anvendelse af materiale efter afbestilling

I. Ophævelse
§ 55. Bygherrens hæveret
§ 56. Rådgiverens hæveret
§ 57. Konkurs og rekonstruktion mv
§ 58. Fælles regler om ophævelse

J. Tvister
§ 59. Løsningstrappe
§ 60. Mediation og mægling
§ 61. Syn og skøn 
§ 62. Hurtig afgørelse
§ 63. Voldgift

Bilag 1: ABR 18 
Bilag 2: ABR Forenklet
Bilag 3: AB 18
Bilag 4: ABR 89
Paragrafnøgler

Litteraturliste 
Afgørelsesregister
Krydshenvisninger
Stikordsregister

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uddrag af bogen

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge-og anlægsvirksomhed (ABR 18)

A. Aftalegrundlaget

§ 1. Anvendelse

Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.
   Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Historisk udvikling

ABR’s historie er ikke nær så lang som de almindelige betingelser på entrepriseområdet, der har eksisteret i mere end 100 år. I 1970 begyndte et udvalg, der var nedsat af Boligministeriet, og som repræsenterede en række af byggeriets parter, at udarbejde nye regler for teknisk rådgivning og bistand og honorering heraf. Resultatet af dette arbejde blev et sæt teknikregler bestående af Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 75), der blev udsendt i 1977, og en række specialnormer, der indeholdt principper for honorarberegning samt en
definition af de enkelte elementer i rådgiverens ydelser.
   ABR 75 blev på uvæsentlige punkter revideret i juli 1978, idet forordet og enkelte af bemærkningerne til pkt. 9.0.1 og pkt. 9.0.3 blev ændret.
   I 1989 blev ABR 75 revideret. Det reviderede dokument blev benævnt Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, oktober 1989 (ABR 89). Baggrunden for revisionen var den daværende regerings ønske om at ophæve specialnormerne som led i en handlingsplan om afbureaukratisering.
   Forskellen mellem ABR 75 og ABR 89 var ret beskeden. Som følge af ophævelsen af specialnormerne udelod man selvsagt henvisningen i ABR 75 til disse normer. Derudover indarbejdede man i ABR 89 i et begrænset omfang passager fra specialnormerne. Yderligere blev der foretaget forskellige redaktionelle ændringer og tilpasninger samt indsat en beløbsmæssig begrænsning af ansvaret for tilsyn og eftersyn af bygninger.
   I forbindelse med at specialnormerne blev ophævet, udarbejdede Praktiserende Arkitekters Råd (PAR), nu Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark), en ydelsesbeskrivelse vedrørende arkitektydelser samt et sæt vejledende honorarregler. Honorarreglerne er efterfølgende blevet revideret flere gange, men blev i 2001 efter ønske fra Konkurrencerådet ophævet. Ydelsesbeskrivelsen vedrørende arkitektydelser er efterfølgende blevet delt op i flere ydelsesbeskrivelser, jf. nedenfor.
   Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) udarbejdede tilsvarende ydelsesbeskrivelser for planlægning og anlæg samt konstruktioner og installationer. Disse ydelsesbeskrivelser er ligeledes efterfølgende blevet revideret. FRI udarbejdede ligeledes i 1990 en honorarvejledning, der beskrev hovedprincipperne for de enkelte honorarformer. Vejledningen blev ophævet i 1997. I praksis blev der næsten altid i aftaler indgået i henhold til ABR 89 henvist til Danske Ark og FRI’s ydelsesbeskrivelser.    
   En stor del af omsætningen, især i danske ingeniørfirmaer, er gennem en årrække faldet på aktiviteter uden for det traditionelle bygge-og anlægsområde, eksempelvis rådgivning relateret til edb, rådgivning i forbindelse med logistik samt rådgivning vedrørende miljøspørgsmål. På den baggrund udarbejdede FRI i 1992 et sæt Generelle Bestemmelser for Rådgivning (GBR 92). Disse bestemmelser var tænkt anvendt på rådgivningsaftaler uden for det traditionelle bygge- og anlægsområde.
GBR 92 blev bygget op over ABR 89’s systematik, og bestemmelserne svarede i det væsentlige til bestemmelserne i ABR 89. Forskellen var primært, at en del af bestemmelserne var skrevet kortere, og at bestemmelser, der primært vedrørte specifikke bygge- og anlægsforhold, blev udeladt. GBR 92 blev i 2014 afløst af Generelle Bestemmelser for Industrirådgivning (GBI 14) med en tilhørende aftaleformular.
   ABR 89 er blevet anvendt meget bredt inden for rådgivning relateret til bygge- og anlægsvirksomhed. Dette hænger bl.a. sammen med, at Bygge- og Boligstyrelsen i en cirkulæreskrivelse fra 1990 havde gjort anvendelsen af ABR 89 obligatorisk ved statslig og statsstøttet bygge-og anlægsvirksomhed. Derudover havde Kommunernes Landsforening henstillet, at kommunerne anvendte ABR 89 i forbindelse med teknisk
rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægssektoren. Endelig fremgik det af Danske Ark og FRI’s fælles standardforbehold fra 2007, at tilbud blev afgivet i henhold til ABR 89.2

Tilblivelsen af ABR 18

I 2015 nedsatte klima-, energi- og bygningsministeren et udvalg, der skulle revidere AB 92, ABR 93 og ABR 89 i henhold til et kommissorium af 22. september 2014 (og et senere tillæg af 17. august 2018). Udvalget bestod som ved tidligere revisioner af repræsentanter for de væsentligste aktører inden for bygge- og anlægssektoren. Udvalgets medlemmer er således blevet indstillet af klima-, energi- og bygningsministeren, BL – Danmarks Almene Boliger, Bygherreforeningen, Bygningsstyrelsen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Danske Regioner, Dansk Industri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Kommunernes Landsforening,
Kooperationen, SMVdanmark (tidligere Håndværksrådet), TEKNIQ, Vejdirektoratet samt Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
   Udvalget udsendte sin betænkning i juni 2018 (betænkning nr. 1570/2018). Udvalget havde udarbejdet forslag til AB 18, ABR 18, ABT 18 samt AB Forenklet og ABR Forenklet. Derudover havde udvalget udarbejdet forslag til fire appendikser benævnt APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Driftskrav og APP Incitamenter. Udvalget udsendte derudover en redegørelse dateret 20. december 2018 foranlediget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 28. november 2018. I denne udtalelse anførtes, at det var styrelsens umiddelbare vurdering, at det ikke kunne udelukkes, at nogle af bestemmelserne i AB 18 kunne give anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Styrelsen anførte imidlertid samtidig, at AB 18 i sin helhed og de enkelte bestemmelser medvirkede til at skabe et effektivt fungerende marked, og at der i det omfang, der kunne være tale om konkurrencebegrænsninger, ville være gode argumenter for et effektivitetsforsvar
efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk. 3. Bl.a. på det grundlag fandt udvalget, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse ikke gav anledning til ændringer i AB-systemets bestemmelser.
   AB-dokumenterne er alle godkendt af Transport, bygnings- og boligministeriet og blev offentliggjort i Retsinformation den 10. august 2018 og siden med fejlrettelser den 9. januar 2019 som vejledning nr. 9021. Dokumenterne forudsættes anvendt fra 1. januar 2019. Der henvises også til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside om AB-systemet.
   AB 18 og ABT 18 følger i det væsentlige systematikken i AB 92 og ABT 93, idet udvalget har lagt vægt på kontinuitet og genkendelighed. ABR 18 er derimod blevet omarbejdet radikalt i forhold til ABR 89, idet ABR 18 med hensyn til systematik og terminologi er blevet harmoniseret med AB 18 og ABT 18. Dette er sket, fordi der i dag ved konkrete bygge- og anlægsprojekter er et vidtgående samarbejde mellem rådgiver og entreprenør, herunder i forbindelse med projektgennemgang, byggemøder, tilsyn og aflevering. Derudover er entreprenører i dag langt mere
involveret i projekteringen end tidligere. Det er således almindeligt, at entreprenører også uden for totalentreprise i et vist omfang foretager projektering på baggrund af funktionskrav, ligesom entreprenører ofte bidrager ved projektoptimering og projektudvikling.
   AB-udvalget har derfor fundet det hensigtsmæssigt at harmonisere ABR med AB og ABT for så vidt angår metode, systematik og terminologi. ABR 89’s system med regler og bemærkninger i parallel tekst er opgivet. Harmoniseringen mellem AB 18, ABT 18 og ABR 18 betyder også, at tidligere voldgiftspraksis relateret til AB 92 og ABT 93 og
fremtidig voldgiftspraksis relateret til AB 18 og ABT 18 ofte også vil have betydning for ABR 18. Selv om der således er sket ændringer i metode, systematik og terminologi, er retsstillingen på en række væsentlige områder uændret fra ABR 89 til ABR 18.
   ABR 18 har ligesom ABR 89 karakter af et sæt standardvilkår, der må vige for præceptiv lovgivning. Det fremgår af betænkningen s. 22, at AB-udvalget ikke har indarbejdet ufravigelige regler, eksempelvis udbudsreglerne, som generelt gældende regler eller som særregler. 
   Henset til udviklingen i samarbejdsformerne i byggeriet lægger ABudvalget op til, at det relevante ressortministerium senest i 2023 indkalder den kreds af interessenter, der har deltaget i AB-udvalgets arbejde, til et møde med henblik på at vurdere, om der er behov for at udarbejde ændringer af AB-systemet, så der i givet fald kan nedsættes et udvalg, som kan udarbejde forslag til sådanne ændringer.

Læs mere af uddraget i den vedhæftede PDF.