Bog: Digtal tinglysning i praksis
932,00 kr. 1.165,00 kr. inkl. moms

Bogen "Digital tinglysning i praksis - en guide til den digitale tingbog" giver både juridisk og praktisk overblik over tinglysningsordningen

Bogen redegør for lovgrundlaget for den digitale tinglysning og gennemgår reglerne for tinglysning, herunder af:

 • Endeligt og betinget skøde, delarealskøder og udstykningsskøder
 • Adkomstændringer ved virksomhedsomstruktureringer
 • Særlige erhvervelsessituationer som landbrug, erhvervsejendomme m.v.
 • Skifteretsattester, bl.a. ved fællesboskifte, skifte i udlandet og skifte med udenlandske arvinger
 • Lejekontrakt med stedfæstelse
 • Vedtægter og vedtægtsændringer samt pant for ejerforeninger
 • Pantebreve og påtegninger på pantebreve bl.a. i forbindelse med ejendomsoverdragelse
 • Matrikulære og ejerlejlighedsændringer

Bogen hvilke oplysninger brugerne kan hente i tingbøgerne - ved opslag i tingbøgerne, ved at tegne abonnement ved at søge på virksomheder mv.

Nyt i 4. udgave

Denne 4. udgave af bogen er fuldstændigt revideret og opdateret med den nyeste trykte og utrykte retspraksis fra Vestre Landsret og Højesteret. Ud over de sædvanlige tinglysningsekspeditioner, beskriver bogen en række særlige problemstillinger, som relaterer sig til tinglysningen, bl.a.:

 • Ejerforeningers udfordringer med at få tinglyst nye vedtægter og vedtægtsændringer
 • Tinglysning af auktionsskøde ved tvangsauktion og udslettelse eller genanvendelse af pant
 • Kreditorers tinglysning og aflysning af udlæg.

Der er i forhold til tidligere udgaver medtaget afsnit om

 • behandling af matrikulære ændringer/ejerlejlighedsændringer
 • tinglysning af pant
 • genindførsel af rettigheder efter TL § 34 i forlængelse af afsnit om sletning af rettigheder efter TL § 20.

Målgruppe

Digital tinglysning i praksis – en guide til den digitale tinglysning er en håndbog til alle, der interesserer sig for digital tinglysning, herunder særligt professionelle brugere som advokater, ejendomsmæglere, medarbejdere hos realkredit- og pengeinstitutter, inkassobureauer og landinspektører. Bogen kan med fordel også læses af private personer, der ønsker vejledning og gode råd i forbindelse med søgning af tingbogsoplysninger eller hjælp til at tinglyse egne dokumenter.

 

Om forfatteren

Brian Pedersen Veie er sekretariatschef hos Tinglysningsretten. Han har lang erfaring med tinglysning fra en række byretter og har i mange år undervist i emnet, både internt ved domstolene som eksternt for advokater, advokatsekretærer, ejendomsmæglere, kommuner og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdfortegnelse

1 Introduktion til tinglysning
2 Digital Tinglysning – lovgrundlag og forarbejder
3 Digital Tinglysning i Danmark
4 Hvilke komponenter indeholder den digitale tingbog?
5 Gennemgang af udvalgte funktioner i den digitale tingbog
6 Opslag af oplysninger i de digitale tingbøger
7 Opslag i tingbogen for fast ejendom
8 Digital tinglysning af endeligt skøde
9 Særlige erhvervelsessituationer
10 Skifteretsattest
11 Virksomhedsomstruktureringer
12 Tinglysning for ejerforeninger
13 Lejekontrakter
14 Bygning på lejet/fremmed grund
15 Stedfæstelse af servitutter, lejekontrakter og bygning på lejet grund
16 Tinglysning af kreditorbeskyttelse
17 Anmodninger om tvangsauktion og tinglysning af auktionsskøde
18 Tinglysning af stævning og anmodning om berigtigelse
19 Særlige problemstillinger ved udlæg
20 Udslettelse i medfør af tinglysningslovens § 20 eller genindførsel af rettighed
21 Aflysning af servitutter og pant
22 Matrikulære ændringer
23 Tilbagekaldelse af anmeldelser
24 Kære af Tinglysningsrettens afgørelser
25 Tinglysningsafgifter
26 Fuldmagtsordningen
27 Særlige funktioner og begreber
28 Tinglysning af pantebreve
29 Konvertering af pantebreve m.v.
30 Den automatiske prøvelse

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

2.1 Nyt lovgrundlag


Tinglysningsreformen har ført en række nye love og bekendtgørelser med sig.
 Ud over lov nr. 539 om digital tinglysning, der som nævnt blev vedtaget d. 8. juni 2006, og som udgør hovedloven for hele tinglysningsområdet, er der efterfølgende udstedt en række bekendtgørelser. Nedenfor er listet de nuværende love og bekendtgørelser, der omhandler de fire tingbøger.

A. Gældende for alle fire bøger:
Tinglysningsloven, optrykt som bilag 1. Lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014 om tinglysning, med efterfølgende ændringer. Loven er forkortet TL i bogen.

Lov om digital tinglysning § 15, optrykt som bilag 2. Overgangsregel vedrørende
papirpantebreve.

Adgangsbekendtgørelsen, optrykt som bilag 3. Bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden, med ændringer.8 Bekendtgørelsen forkortes ADB i bogen.

Den tekniske bekendtgørelse, optrykt som bilag 5. Bekendtgørelse nr. 835 af 4. september 2009 om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet, med efterfølgende ændringer. Bekendtgørelsen forkortes DTB i bogen.

Tinglysningsafgiftsloven, optrykt som bilag 8. Lovbekendtgørelse nr. 843 af 9. august 2019 om afgift af tinglysning og registrering af ejer og panterettigheder m.v., med efterfølgende ændringer. Loven forkortes TAL i bogen.

Tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen, optrykt som bilag 9. Bekendtgørelse nr. 532 af 25. april 2019 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. Bekendtgørelsen forkortes TAB i bogen.

B. Gældende for fast ejendom
Tinglysningsbekendtgørelsen, optrykt som bilag 4. Bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) med senere ændringer. Bekendtgørelsen forkortes TB i bogen.

Ejendomsvurderingslovens § 54, optrykt som bilag 6.

Ejendomsvurderingsindberetningsbekendtgørelsen, optrykt som bilag 7. Bekendtgørelsen forkortes EVIB i bogen.

Landbrugsloven. Lovbekendtgørelse nr. 116 af 6. februar 2020 om landbrugsejendomme.

Bekendtgørelse nr. 316 af 21. marts 2013 om dokumentation og tinglysning m.v. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme.

Sommerhusloven. Lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2013 om udlejning af fast ejendom til ferie og fritidsformål mv. med senere ændringer. – Kap. 3 om selskabers erhvervelse af fast ejendom.

Bekendtgørelse nr. 182 af 29. marts 1973 om dokumentation og indberetningspligt
ved tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom for selskaber m.fl.

Erhvervelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2014 om erhvervelse af fast ejendom.

Bekendtgørelse nr. 764 af 18. september 1995 om visse EU/EØS borgeres/selskabers køb af fast ejendom.

Andelsboligforeningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1231 af 11. oktober 2018
om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber – Kap 4. om boligsamejer.

C. Gældende for bilbogen
Bilbogsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 1213 af 25. oktober 2010 om tinglysning i bilbogen med senere ændringer. Bekendtgørelsen forkortes BB.

D. Gældende for personbogen
Personbogsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 213 af 15. marts 2011 om tinglysning i personbogen. Forkortes PB i bogen.

E. Gældende for andelsboligbogen
Andelsboligbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 214 af 15. marts 2011 om tinglysning i andelsboligbogen. Forkortes AB i bogen.