Bog: Ejeraftaler med medarbejderaktionærer
632,00 kr. 790,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Ejeraftaler med medarbejderaktionærer beskriver, hvilke vilkår der gyldigt kan aftales med en medarbejderaktionær

Selskaber bruger i stigende omfang incitamentsprogrammer baseret på aktieoptioner, warrants og kapitalandele som en del af aflønningen af deres medarbejdere.

Når en medarbejder inviteres ind i ejerkredsen af en virksomhed, reguleres medejerskabet næsten altid i en ejeraftale. Vedtagelsen af nye regler om tilbagekøb af aktier i aktieoptionsloven gør det nødvendigt nøje at overveje udformningen af og konsekvenserne af indgåelsen af en ejeraftale, der indgås med en medarbejderaktionær.

2. udgave 

Denne udgave indeholder som 1. udgaven en grundig og praktisk anvendelig gennemgang af de relevante regler, og den er opdateret, så den afspejler reglerne i aktieoptionsloven og ansættelsesklausulloven.

Forfatterne redegør bl.a. for:

  • Hvornår der er tale om en medarbejderaktionær?
  • Hvilke forhold bør afklares i en ejeraftale?
  • Hvilke regler gælder for konkurrence- og kundeklausuler, der aftales med en medarbejderaktionær?
  • Hvad betyder aktieoptionsloven for aftaler om tilbagekøbsklausuler?
  • Hvordan kan man bedst sikre en rimelig balance i aftalen?

Herudover indeholder bogen forslag til bestemmelser, der kan indsættes i en ejeraftale.

Målgruppe

Ejeraftaler med medarbejderaktionærer er en håndbog for praktikere, som beskæftiger sig med udformning af aktiebaserede incitamentsprogrammer og kan således være relevant både for advokater, virksomhedsjurister og ansatte i kapitalfonde. Bogen er desuden relevant for den medarbejder, der bliver tilbudt at deltage i en aktiebaseret investering i virksomheden, hvor den pågældende er ansat.

Om forfatterne

Forfatterne Anja Staugaard Jensen og Lise Lauridsen er specialister indenfor ansættelsesret og har som partnere og advokater gennem en lang årrække rådgivet danske og udenlandske virksomheder om strukturering og implementering af incitamentsordninger med medarbejderaktionærer, herunder ordninger baseret på kapitalandele.

Bogens indhold

Modelkontrakt
Kapitel 1: Indledning
Kapitel 2: Medarbejderaktionæren
Kapitel 3: Regulering af ejeraftaler
Kapitel 4: Værdiansættelse
Kapitel 5: Definitioner
Kapitel 6: Formål og baggrund
Kapitel 7: Forrang
Kapitel 8: Kapitalforhold
Kapitel 9: Generalforsamling
Kapitel 10: Ledelse
Kapitel 11: Overgang af kapitalandele
Kapitel 12: Exit
Kapitel 13: Medarbejderaktionærens fratræden
Kapitel 14: Pantsætning
Kapitel 15: Konkurrence- og kundeklausuler
Kapitel 16: Særeje
Kapitel 17: Fortrolighed
Kapitel 18: Underretning
Kapitel 19: Opsigelse
Kapitel 20: Misligholdelse
Kapitel 21: Lovvalg og tvister

Uddrag af kapitel 1 (læs hele uddraget)

Incitamentsprogrammer baseret på aktieoptioner, warrants og kapitalandele (aktier og anparter) bliver i et betydeligt omfang brugt som en del af aflønningen for danske medarbejdere, hvilket vi som praktikere, der i vidt omfang beskæftiger sig med incitamentsprogrammer for medarbejdere, oplever. Oftest er formålet med at tilbyde medarbejdere medejerskab i det selskab eller den koncern, hvori de arbejder, at motivere medarbejderne til at medvirke til at skabe positiv vækst for selskabet og herudover ved hjælp af medejerskabet at fastholde medarbejderne i så lang en periode som muligt.

Skiftende skatteregler med deraf skiftende konsekvenser for det valgte indhold i incitamentsprogrammer medfører, at der ofte er behov for justeringer af eksisterende programmer. Ændringen af aktieoptionsloven har efter vores opfattelse udløst et endog meget stort behov for nøje at gennemtænke strukturen på kapitalandelsbaserede programmer, så uønskede konsekvenser af den indgribende nye lovgivning i videst muligt omfang undgås.

Uanset om den enkelte medarbejderaktionær på baggrund af incitamentsprogrammer tildeles warrants eller optioner, vil vilkårene for dennes endelige investering i aktier eller anparter næsten altid være reguleret i en ejeraftale. Ofte afhænger en medarbejderaktionærs adgang til at erhverve warrants eller optioner af, at vedkommende på forhånd tiltræder en ejeraftale, som regulerer vilkårene for ejerskabet. Selve ejeraftalen er sædvanligvis udarbejdet af selskabet og/eller majoritetsejeren og er sjældent genstand for en egentlig forhandling med medarbejderaktionæren. Tværtimod bliver ejeraftalen ofte præsenteret som en betingelse for medarbejderaktionærens deltagelse i incitamentsprogrammet.

Det har været vores ambition også med 2.-udgaven at skrive en brugbar
håndbog om sådanne ejeraftaler for praktikere som os selv, og vi har derfor
fastholdt at opbygge bogen omkring en modelkontrakt. Den ændrede lovgivning for konkurrence- og kundeklausul og den ændrede aktieoptionslov har medført behov for at inkludere flere supplerende bestemmelser og alternativer i modelkontrakten. Vores modelkontrakt og de medfølgende kommentarer kan anvendes til belysning af problemstillinger, der knytter sig ikke blot til den gældende lovgivning, som vil omfatte nye programmer, men også til problemstillinger i eksisterende programmer, der er underlagt de tidligere regler.

Modelkontrakten er stadig vores bud på en ejeraftale med en medarbejder,
og den adskiller sig derfor på en række punkter fra ejeraftaler, der er
udarbejdet til brug for mere ligeværdige parter. Modelkontrakten udgør
ikke et samlet aktiebaseret incitamentsprogram, men udelukkende ejeraftalen. Ved siden af ejeraftalen vil der derfor efter omstændighederne skulle udformes aktieoptionsprogrammer, arbejdsgivererklæringer, bilag til selskabets vedtægter vedrørende warrantprogrammer, aktienotaer mv.

Som det vil fremgå af kapitel 2 om medarbejderaktionæren, skal en
medarbejderaktionær i denne sammenhæng forstås som en kapitalejer, der
ejer aktier i det selskab, som vedkommende arbejder i, og som ikke indtager
en ligeværdig stilling i forhold til den eller de øvrige kapitalejere.

Denne bog tager udgangspunkt i, at der for ejeraftaler indgået mellem
medarbejderaktionærer og majoritetsejere gælder nogle særlige forhold,
hvorved kontraktforholdet adskiller sig fra ejeraftaler indgået mellem mere
ligeværdige kapitalejere.