Bog: Hovedforhandling i straffesager
1.244,00 kr. 1.555,00 kr. inkl. moms

Bogen giver en solid gennemgang af retsplejelovens bestemmelser om hovedforhandling i straffesager – i byret, landsret og Højesteret.

Reglerne vedrørende hovedforhandling er beskrevet systematisk med inddragelse af relevante domsreferater, og forfatteren har tilstræbt at medtage de spørgsmål, der erfaringsmæssigt opstår under en hovedforhandling. Bogen er herved velegnet som opslagsbog.

Bl.a. gennemgås reglerne for:

  • Forberedelse af hovedforhandling - herunder tiltalespørgsmålet, anklageskriftet og bevisfortegnelse.
  • Domsmandssager.
  • Nævningesager.
  • Tilståelsessager og bødeforelæg.
  • Straffesager, i hvilke der ikke medvirker lægdommere.
  • Ankesager og kæresager ved Landsret
  • Ankesager ved Højesteret.
  • Dokumentation under hovedforhandlingen af retsforklaringer og forklaringer, der er afgivet til politiet.

Retsplejeloven om hovedforhandling

Tiltalerejsning og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans sker efter reglerne i retsplejelovens § 833. 

I 4. udgaven er medtaget ca. 100 nye afgørelser siden 3. udgaven i 2014.

Med hensyn til nyt lovstof siden 3. udgaven skal særligt fremhæves L 203/2017, der bl.a. indeholder nye bestemmelser om digital kommunikation inden for strafferetsplejen, herunder den centrale bestemmelse i retsplejelovens § 148 c, og nye regler vedrørende fremgangsmåden med hensyn til anke til landsret. Endvidere skal nævnes L 714/2018 (ikrafttræden 1. juli 2018) om nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager, som især indeholder nye bestemmelser om beskikkelse af forsvarer i straffesager og for skift af forsvarer, når der har fundet beskikkelse sted.


Målgruppe

Bogen henvender sig til forsvarere, anklagere og dommere og i øvrigt til alle, der beskæftiger sig med behandling af straffesager.

Om forfatteren

Jørgen Jochimsen har været ansat ved domstolene i 30 år og heraf haft virke som landsdommer i 20 år. Han har tillige været censor på Det Juridiske Fakultet, Aarhus Universitet og i en periode været næstformand i Flygtningenævnet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger om strafferet og har også skrevet fremstillinger om civilret. Han udarbejder endvidere kommentarer til strafferetsplejen i Karnovs Lovsamling og har udarbejdet kommentarer til flere afsnit i Kommenteret Retsplejelov.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans
Kapitel 2 - Hovedforhandling i domsmandssager i 1. instans
Kapitel 3 - Nævningesager
Kapitel 4 - Tilståelsessager og bødeforelæg
Kapitel 5 - Straffesager, i hvilke der ikke medvirker lægdommere
Kapitel 6 - Anke til landsretten
Kapitel 7 - Kære til landsretten
Kapitel 8 - Anke til Højesteret
Kapitel 9 - Kære til Højesteret