Bog: Dansk retspleje
1.296,00 kr. 1.620,00 kr. inkl. moms

Få et totalbillede af dansk retspleje

Dansk retspleje er den eneste fremstilling i dansk retslitteratur, der giver en samlet lærebogs- og håndbogsmæssig gennemgang af hele retsplejen. Værket omfatter både civile retssager, fogedsager, skiftesager og straffesager og giver læseren et samlet overblik over de tværgående procesretlige principper.

EU-retten og grundrettighederne, herunder retten til adgang til domstolene og til retfærdig rettergang, er integreret i fremstillingen.

Målgruppe

Bogen kan både anvendes i teoretisk sammenhæng, f.eks. som lærebog, og som håndbog i det praktiske retsliv.

Om forfatterne

Lars Lindencrone Petersen, advokat, adj. professor, er forfatter og medforfatter til en række udgivelser inden for insolvens-, fuldbyrdelses- og procesretten og har i en årrække undervist som ekstern lektor i disse retsområder på Københavns Universitet og CBS, Handelshøjskolen i København. Efter en karriere ved domstolene, senest som landsdommer i Østre Landsret, indtrådte han den 1. januar 2008 som partner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Han er adjungeret professor i jura ved Aarhus Universitet.

Erik Werlauff, advokat, professor, dr.jur., forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han er forfatter til en lang række erhvervsretlige fagbøger og artikler i danske og internationale fagtidsskrifter. Herudover rådgiver han virksomheder i juridiske spørgsmål og virker som voldgiftsdommer i danske og internationale sager. Han er medlem af Retsplejerådet med henblik på reformer af den civile retspleje i Danmark.

Dansk retspleje findes også som onlinebog.

Læs mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

I. DOMSTOLSSYSTEMET
A. Retssystemets institutioner
B. Retssystemets personel
C. Retsmøder, domme og aktindsigt i retsplejen

II. CIVILE RETSSAGER
A. Overvejelser før eventuel retssag
B. Anlæg af en civil retssag
C. Sagens forberedelse
D. Hovedforhandling
E. Dom og domsafsigelse
F. Specielle sagstyper (specialproces)
G. Retsmidler

III. FOGEDSAGER
A. Introduktion
B. Umiddelbare fogedforretninger
C. Foreløbige retsmidler (arrest, forbud og påbud)
D. Udlæg
E. Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav
F. Tvister under fogedforretninger
G. Auktioner

IV. SKIFTESAGER
A. Betalingsstandsning – faktisk eller som led i en rekonstruktionsbehandling
B. Frivillige gældsordninger
C. Rekonstruktionsbehandling
D. Konkurs
E. Gældssanering

V. STRAFFESAGER
A. Strafferetsplejens grundtræk (forskelle og ligheder mellem civilprocessen og straffeprocessen)
B. Efterforskningen
C. Straffeprocessuelle oplysnings- og tvangsmidler
D. Sigtedes forsvar
E. Påtaleopgivelse, tiltalefrafald og påtalebegrænsning
F. Sager, der behandles uden medvirken af domsmænd
G. Tilståelsessager – § 831-sager
H. Oprejsning og erstatning