Bog: Bevisførelse i retssager
828,00 kr. 1.035,00 kr. inkl. moms

Få overblik over regler og retspraksis vedrørende bevisførelse i retssager

Beskæftiger man sig som advokat med udførelse af retssager, er det vigtigt at have kendskab til regler og retsafgørelser om bevisførelse for det pågældende retsområde, som sagen skal afgøres efter. Det er derfor essentielt, at advokaten, der møder i retten, har kendskab til retsplejelovens regler om bevisførelse, men også til reglerne om bevisførelse i anden lovgivning, herunder også reglerne om, hvem af parterne der har bevisbyrden for et bestemt bevistema.

Denne bog tilsigter at give en oversigt over regler og afgørelser på bevisrettens område. Hovedvægten ligger på bevisspørgsmål i civile retssager og på bevisspørgsmål i straffesager.

Bogens 1. del behandler bevisførelse i borgerlige retssager, og 2. del behandler reglerne om bevisførelse i straffesager. Ved udvælgelsen af retsafgørelser er fortrinsvis medtaget nyere, repræsentative domstolsafgørelser, der markerer den udvikling på området, der til stadighed sker.

Bogen indeholder også en udførlig oversigt over frister og formalitetskrav vedrørende bevisførelse.

Bogen gennemgår bl.a.:

 • Funktionærsager
 • Lejesager
 • Ligestillingssager
 • Arbejdsmiljøloven
 • Arbejdsskadesikringsloven
 • Forbrugerlovgivningen
 • Småsagsprocessen
 • Ægteskabs- forældremyndigheds- og faderskabssager
 • Fogedsager
 • Beviser ved tvangsindgreb, såsom telefonaflytning, teleoplysning, ransagning, legemsindgreb mv.
 • Bevis fremskaffet ved brug af politiagenter og under anvendelse af tilståelsesaftaler

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, anklagere, forsvarere og dommere og andre, der beskæftiger sig med retssager.

Om forfatteren

Jørgen Jochimsen er fhv. landsdommer og har tidligere fået udgivet en række straffeprocessuelle bøger, ligesom han er bidragyder til Karnovs Lovsamling og Kommenteret Retsplejelov.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

DEL 1: BEVISFØRELSE I BORGERLIGE RETSSAGER
KAPITEL 1 - INDLEDNING
KAPITEL 2 - BEVISBYRDE
KAPITEL 3 - BEVISMIDLER
KAPITEL 4 - BEVISBEDØMMELSEN
KAPITEL 5 - ENKELTE RETSOMRÅDER
KAPITEL 6 - SMÅSAGSPROCESSEN
KAPITEL 7 - ÆGTESKABS-, FORÆLDREMYNDIGHEDS- OG FADERSKABSSAGER MV.
KAPITEL 8 - BEVISFØRELSE I ANKESAGER
KAPITEL 9 - BEVISFØRELSE I FOGEDSAGER

DEL 2: BEVISFØRELSE I STRAFFESAGER
KAPITEL 10 - BEVIS I STRAFFESAGER
KAPITEL 11 - TILTALTES FORKLARING
KAPITEL 12 - VIDNEFORKLARINGER
KAPITEL 13 - BEVIS FREMSKAFFET VED BRUG AF AGENTER
KAPITEL 14 - ANDRE BEVISER
KAPITEL 15 - ANTICIPERET BEVISFØRELSE
KAPITEL 16 - BEVISBEDØMMELSE
KAPITEL 17 - BEVISFØRELSE I ANKESAGER
KAPITEL 18 - ANDRE SAGER, HVOR REGLER INDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FINDER ANVENDELSE
KAPITEL 19 - FRISTER OG FORMALITETSKRAV VEDRØRENDE BEVISFØRELSE