Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer
1.172,00 kr. 1.465,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer, 2. udgave

Hvidvaskning af penge og i de senere år tillige finansiering af terrorisme er forbundet med potentielt betydelige skadevirkninger for det internationale samfund i almindelighed og den finansielle sektor i særdeleshed. De er i deres natur grænseoverskridende foreteelser, hvorfor tiltag på nationalt plan vil have begrænset effekt. Det er derfor ikke underligt, at forsøgene på at bekæmpe disse aktiviteter i en efterhånden lang årrække har påkaldt sig det internationale samfunds bevågenhed.

Forfatterne præsenterer med denne bog en kommentar til hvidvaskloven, lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sammen med en række ændringer i den selskabsretlige lovgivning gennemførte EU’s 4. hvidvaskdirektiv, (EU) 2015/849, i dansk ret.

Målgruppe

Finansielle virksomheder, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere, kunsthandlere, auktionshuse, udbydere af virtuelle valutaer og andre, der er interesseret og kommer i berøring med emnet.

Om forfatterne

David Moalem blev i 2003 tildelt ph.d.-graden for en kapitalmarkedsretlig afhandling om insiderhandel. Forinden da var han i 2001 blevet tildelt Tuborgfondets Erhvervsforskerpris som en udmærkelse for sin forskning indenfor særligt kapitalmarkedsretten og den finansielle regulering. Siden 2003 har han været praktiserende advokat, og han har siden 2014 været partner hos advokatfirmaet Bech-Bruun. Hans specialer dækker særligt kapitalmarkedsforhold, finansielle virksomheder, kollektive investeringsordninger og managers, hvidvask og terrorfinansiering, betalingstjenester, compliance og FinTech. Han er forfatter til mere end 50 artikler og en lang række bøger indenfor sine specialer og er tillige medlem af flere udvalg i regi af Finanstilsynet.

Lars Lindencrone Petersen var 1990-94 dommer i Københavns Byret, 1994-98 i Sø- og Handelsretten og 1998-2007 landsdommer i Østre Landsret. Siden 2008 har han været videnpartner i advokatfirmaet Bech-Bruun og siden etableringen i 2010 af firmaets afdeling for intern compliance, herunder overholdelse af hvidvasklovgivningen, fagligt ansvarlig for denne. Han har en omfattende virksomhed som underviser på kurser om hvidvasklovgivningen.

 

Bogens indhold

Kapitel 1      Anvendelsesområde og definitioner m.v.

Kapitel 2      Risikovurdering og risikostyring

Kapitel 3      Kundekendskabsprocedurer

Kapitel 4      Bistand fra tredjemand

Kapitel 5      Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt

Kapitel 6      Grænseoverskridende virksomhed m.v.

Kapitel 7      Ansatte

Kapitel 8      Tavshedspligt og ansvar

Kapitel 9      Pengeoverførsler

Kapitel 10   Valutavekslingsvirksomhed

Kapitel 10a   Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre    landes lovgivning

Kapitel 11   Tilsyn m.v.

Kapitel 12   Kommunikation og samarbejdsforum

Kapitel 13   Parter og klagebestemmelser

Kapitel 14   Straf

Kapitel 15   Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed