Bog: Forfatningsret - Tekster, opgaver, materialer
448,00 kr. 560,00 kr. inkl. moms

Med et større antal fiktive eksempler demonstrerer bogen, hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres og løses 

Denne bog indeholder en introduktion til faget forfatningsret herunder domstolenes kontrol med de øvrige statsmagter i Danmark. Endvidere indeholder bogen 22 større øvelsesopgaver med tilhørende rettevejledninger og øvrigt materiale til brug for undervisning og eksamenslæsning.

Faget er omfattende og det indbefatter både danske og internationale retskilder. Ikke desto mindre anvendes den sædvanlige juridiske metode, når man løser forfatningsretlige problemstillinger. Og det er et klassisk råd på studiets 1. år, at den juridiske metode bedst skærpes gennem løsningen af et hav af øvelsesopgaver.

Med et stort antal fiktive eksempler demonstrerer bogen, hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres – og løses – med udgangspunkt i fagets retskilder. Hovedfokus er på grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Bogens tekster og opgaver udgør et supplement til de lærebøger, der i øvrigt benyttes i de forfatningsretlige fag på 1. år, af de fire danske jurauddannelser.

Målgruppe

Teksterne og opgaverne i bogen retter sig mod studerende på den juridiske bacheloruddannelse og mod andre, der efterspørger en indføring i forfatningsretten samt øvelse i juridisk problemløsning på dette retsområde. Bogen kan benyttes som forberedelse til semestrets undervisning i de forfatningsretlige fag og som arbejdsredskab under eksamensforberedelsen på de forskellige uddannelser.

Om forfatteren

Frederik Waage er dr.jur., forskningsleder, og fagansvarlig for fagene forfatningsret og civilproces ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.  Han har arbejdet med forfatningsret i praksis som embedsmand og advokat og er forfatter til disputatsen Det offentlige som procespart.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 Introduktion til dansk forfatningsret og domstolskontrol
Kapitel 2 Introduktion til de skriftlige eksamensopgaver
Opgave 1-22
Rettevejledninger

Uddrag fra kapitel 1 (læs hele uddraget)

1. Indledning
Den danske forfatningsret omfatter grundloven og en række andre grundlæggende retsregler om statens styre, herunder regler, der følger af traktater, som Danmark har indgået med andre lande. Retsreglerne suppleres af praksis, først og fremmest fra de danske domstole, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen, men også fra andre organer, blandt andet Folketingets Ombudsmand samt administrative råd og nævn.

I det følgende søges det nærmere forklaret hvilke afgørende begivenheder og hvilke hovedhensyn, der ligger bag de mest centrale regler af forfatningsretlig karakter i dansk ret. Men grænserne mellem forfatningsret og forvaltningsret er flydende, og fremstillingen i det følgende kan også læses som en første introduktion til faget forvaltningsret på den juridiske bacheloruddannelse. Fokus er på reglerne i grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt EU-traktaterne med det tilhørende charter om grundlæggende rettigheder. Fremstillingen fokuserer endvidere særligt på den forfatningsretlige og forvaltningsretlige kontrol, som domstolene med Højesteret i spidsen fører med de øvrige statsmagter. 1849-grundloven forudsatte ikke, at domstolene skulle have en så central rolle i statsstyret, som det er tilfældet i dag, og domstolskontrollens udvikling i retspraksis siden 1849, har været en nødvendig forudsætning for etableringen af den moderne danske retsstat.

Grundloven står over lov og bekendtgørelse, og som konsekvens af den retlige trinfølge opstiller den de ydre rammer for, hvilke love som lovgiver kan vedtage, hvilke beslutninger som kan træffes i ministerierne, og hvilke domme som domstolene kan afsige. EU-traktaterne og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention opstiller en lignende ramme for statsstyret. Danmark har i medfør af grundlovens § 20 afgivet suverænitet til EU, hvilket forudsætter respekt for EU-rettens forrang. Inkorporeringen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved lov har bidraget til at give konventionen en meget høj retskildeværdi i dansk ret, og der gælder i øvrigt en formodning for, at både den lovgivende, udøvende og dømmende magt i deres daglige funktioner ikke bryder med Danmarks internationale forpligtelser.