Bog: De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen
412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms

Afgrænsning af overlappende krav på den arktiske undergrund – med særligt henblik på rettigheder i Arktisis.

SAGT OM BOGEN:

“…forfatterne demonstrerer, at folkeret ikke kun er en eksotisk universitetsdisciplin uden praktisk betydning, der er forbeholdt de få. De fremlægger en stor viden og viser en udmærket forståelse af de folkeretlige regler om rettigheder over kontinentalsoklen og afgrænsningen af maritime territorier. De udmærker sig i almindelighed ved deres grundighed og vilje til at diskutere relevante delemner, og de forfalder ikke til unødvendig teoretisering. Hvor de f.eks. i kapitel 6 undersøger domme og afgørelser, afsluttes hver domsanalyse med et underafsnit, hvor der redegøres for sagens relevans for afgrænsningssager i Arktis. Den samlede bog er relevant for alle, der interesserer sig de folkeretlige regler om afgrænsning af kontinentalsoklen, men også for alle, der interesserer sig for folkeretlige emner i almindelighed. …”

Uddrag af anmeldelse af Jens Hartig Danielsen i U.2015B.435

Hvordan bestemmes det, hvem der har krav på den arktiske undergrund når Danmark, Canada og Rusland, med sandsynlighed kan dokumentere rettigheder til den samme del af Arktis?

Hvis staterne ikke selv kan nå til enighed om en afgrænsning af deres krav, kan tvisten indbringes for et judicielt organ. Da Arktis er et hav, og da Danmark, Canada og Rusland er part i Havretskonventionen af 1982, skal tvisten afgøres efter denne konvention. Havretskonventionen bestemmer dog ikke en metode til afgrænsning af overlappende krav uden for 200 sømil.

Denne prisopgave belyser hvilken metode domstolene vil benytte til at foretage en afgrænsning af overlappende krav i Arktis uden for 200 sømil, samt hvilke forhold der kan påvirke en sådan afgrænsning.

Prisopgaven blev belønnet med Aarhus Universitets Guldmedalje.

Fokus på Arktis

I de senere år har Arktis været genstand for stor opmærksomhed fra verdenssamfundet. Arktis er interessant, da det er et af de sidste områder i verden, som endnu ikke tilhører nogen stat, og potentielt rummer store olie- og gasforekomster. Områder som tidligere var isolerede og ugæstfri undergår klimaforandringer, hvor stigende temperaturer øger tilgængeligheden. Med sin seneste ansøgning til FN’s Havretskommission den 15. december 2014 har Danmark gjort krav på ca. 895.000 km2 af den arktiske undergrund, som strækker sig fra Grønlands nordlige kyst mod Nordpolen og frem til Ruslands 200-sømils grænse. Andre stater, herunder Canada og Rusland, arbejder også på at dokumentere deres rettigheder i Arktis.

Målgruppe

Prisopgaven henvender sig til folkeretsjurister og jurastuderende, og særligt de med interesse for Havret.

Om forfatterne

Andreas Arent Jespersen blev cand.jur. i 2014, og har siden været ansat som advokatfuldmægtig ved Kromann Reumert. Jeppe Vestergaard blev cand.jur. i 2015, og har siden været ansat som advokatfuldmægtig ved Gorrissen Federspiel.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Havretskonventionen
1. Havretskonventionens tilblivelseshistorie

Kapitel 2 - Kontinentalsoklen og det arktiske område
1. Kontinentalsoklen som begreb
2. Indledning til kyststaters rettigheder og forpligtelser over kontinentalsoklen
3. Det Arktiske Ocean som område og dets ressourcer
4. Opsummering

Kapitel 3 - Identifikation af relevante state
1. Hvilke stater har mulighed for at forlænge kontinentalsoklen
2. Opsummering

Kapitel 4 - Staternes ansøgning til CLCS og Lomonosov Ryggens karakteristika og betydning
1. Kyststaternes ansøgninger om forlængelse af kontinentalsoklen i Arktis
2. Lomonosov Ryggen som område

Kapitel 5 - Retsgrundlaget for afgrænsning af overlappende krav i Arktis
1. Retsgrundlaget for afgrænsning
2. Opsummering

Kapitel 6 - Domme og afgørelser
1. Indledning til analyse
2. Jan Mayen-sagen
3. Nicaragua v. Honduras-sagen
4. Rumænien v. Ukraine-sagen
5. Bangladesh v. Myanmar-sagen
6. Nicaragua v. Colombia-sagen
7. Aftaler mellem de arktiske stater vedrørende maritim afgrænsning

Kapitel 7 - Afgrænsning af overlappende krav i Arktis
1. Indledning til afgrænsning udenfor 200 sømil i Arktis
2. Afgrænsningsmetode i Arktis
3. Relevante forhold i Arktis
4. Disproportionalitetstesten

Kapitel 8 - Samlet konklusion
1. Konklusion og perspektivering