Onlinebog: Fast ejendom - Regulering og køb
1.316,00 kr. 1.645,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Fast ejendom – Regulering og køb

Denne bog giver en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange privatretlige tvister og tvister med offentlige myndigheder, som fast ejendom giver anledning til. Den indeholder fyldige henvisninger til nyere retspraksis og administrativ praksis.

I forhold til den privatretlige regulering af fast ejendom fokuserer fremstillingen især på fem emner:

  • Købers mulighed for indsigelser om at den faste ejendom lider af en mangel, herunder betydningen af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
  • Servitutretten, herunder hvordan privatretlige servitutter stiftes, fortolkes, håndhæves og ophører
  • Den almindelige naboret
  • Det privatretlige miljøansvar, herunder miljøskadeerstatningslovens objektive ansvar
  • Reglerne om hævd

I forhold til den offentligretlige regulering af fast ejendom koncentrerer fremstillingen sig om de i praksis mest almindelige problemstillinger, såsom byggetilladelser, lokalplaner, landzonetilladelser, byggelinjer, beskyttede biotoper, forureningskortlægning, miljøbeskyttelse og forureneransvar samt reguleringen af affald og spildevand.

Bogen belyser tillige, hvordan de traditionelle reguleringslove ofte må anvendes i lyset af EU-regler og gennemgår EU-Domstolens praksis i forhold til miljøvurderingsreglerne (VVM og SMV) samt den EU-retlige beskyttelse af de såkaldte Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Ekspropriation af den faste ejendom og offentlig overtagelsespligt er udskilt til særskilt belysning i bogens sidste kapitel, hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols nyere praksis om beskyttelsen af privat ejendom tillige omtales.

Nyt i 4. udgave

Siden bogens 3. udgave er der foretaget en omfattende omarbejdning af fremstillingen, hvilket navnlig gælder kapitel III og kapitel IV om den privatretlige henholdsvis offentligretlige regulering af fast ejendom. Flere nye afsnit er endvidere kommet til siden den forrige udgave, herunder kapitel V, afsnit 6 om affald og spildevand, kapitel VI, afsnit 2.7 om ekspropriationens retsvirkninger og ugyldighed og kapitel VI, afsnit 2.10.2 om beskyttelsen af privat ejendom i EU’s charter.

Fremstillingen er ført ajour indtil den 1. juli 2022 med den nyeste lovgivning, praksis og litteratur.

Målgruppe

Bogen er skrevet som en lærebog med en indføring i den privatretlige og offentligretlige regulering af fast ejendom. Den vil derudover kunne anvendes af kommuner samt praktiserende jurister og advokater, der beskæftiger sig med rådgivning og tvister om køb og/eller regulering af fast ejendom.

Om forfatterne

Peter Pagh er dr.jur. og har været professor i miljøret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet siden 1999.

Thomas Haugsted er ph.d.-studerende i miljøret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og advokatfuldmægtig hos Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Forfatterne udgør en del af redaktionen af Miljøretlig Forskningsportal (MRF), der er en database for afgørelser og domme af miljøretlig relevans. Portalen kan tilgås uden abonnement på www.jura.ku.dk/miljoeretlig-forskningsportal.