Bog: Vandsektorlov 2 med kommentarer
528,00 kr. 660,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Vandsektorlov II med kommentarer indeholder en fuldstændig gennemgang og analyse af den pr. 1 februar 2017 gældende lov og de centrale bekendtgørelser. Lovkommentaren er derfor et særdeles anvendeligt værktøj for alle, der har behov for at være opdateret på den gældende regulering af den danske vandsektor.

Bogen er et opslagsværk, hvor man som leder eller medarbejder i et vandselskab kan finde svar på spørgsmål om bl.a. vandselskabers muligheder for deltagelse i tilknyttet virksomhed og energiproduktionsaktiviteter, samt kan finde svar på spørgsmål om lovlig organisering og vilkår for udøvelse af sådanne aktiviteter.

Den nye økonomiske regulering af vandsektoren gennemgås, og kommentaren giver et overblik over den nye bekendtgørelses frister for anmeldelser til Forsyningssekretariatet, muligheder for at opnå tillæg til den økonomiske ramme, regler for benchmarking og fastsættelse af generelle og individuelle effektiviseringskrav, klageadgang mv. Også den nyligt udstedte bekendtgørelse om performancebenchmarking er gennemgået og kommenteret.

Kommentaren gennemgår gældende medfinansieringsregler samt reglerne om forbrugerindflydelse i vandselskaber mv. – med henvisning til de centrale bestemmelser i bekendtgørelsesgrundlaget.

Både lovforarbejder til Vandsektorlov I og II er gennemgået som led i udarbejdelse af lovkommentaren, og der er foretaget opdaterede henvisninger de steder, hvor lovforarbejderne indeholder væsentlige fortolkningsbidrag til forståelsen af den gældende lov.

Endelig er samtlige centrale og gældende bekendtgørelser – foruden at være kommenteret – også optrykt som bilag til lovkommentaren, således at læseren har det relevante retsgrundlag inden for rækkevidde.

Målgruppe

Målgruppen for lovkommentaren er ledere og medarbejdere i vandselskaber, kommunale og statslige embedsmænd, samt revisorer, advokater og ingeniører, der rådgiver den danske vandsektor.

Om forfatteren

Forfatteren har i sit ca. 20-årige virke som advokat specialiseret sig i energi- og forsyningsselskabernes retlige rammevilkår. Jacob Sparre Christiansen var bl.a. ansvarlig for den juridiske del af evalueringen af Vandsektorlov I for miljøministeriet, der udgjorde en del af beslutningsgrundlaget forud for Vandsektorlov II. I sit daglige virke rådgiver forfatteren en betydelig del af de danske vandselskaber om alle tænkelige juridiske spørgsmål – herunder selskabsudskillelser og klagesager ved Konkurrenceankenævnet.