Bog: Jordforureningsloven med kommentarer
1.348,00 kr. 1.685,00 kr. inkl. moms

Bogen indeholder en belysning af den komplicerede retsstilling ved forurenet jord

På grundlag af forarbejder og retspraksis belyses retsvirkningen af de enkelte bestemmelser i jordforureningsloven og af de fortolkningsproblemer, der rejser sig i forbindelse med bestemmelserne. For at gøre stoffet lettere tilgængeligt indledes alle paragraffer med en opsummering, der belyser emne og baggrund for paragraffen.

Bogen gennemgår blandt andet:

  • forureningskortlægning – betingelser og retsvirkning
  • miljøskadelovens overensstemmelse med miljøansvarsdirektivet
  • samspillet mellem jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven
  • hvem har undersøgelsespligten af, om jorden er forurenet
  • forurenerens ansvar efter jordforureningsloven
  • forurenerens ansvar for miljøskader
  • ansvarsordningen ved forurening fra villaolietanke
  • jordforureningslovens betydning ved handel med forurenede ejendomme
  • hvilke afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Nyt i 2. udgave

Den nye udgave er væsentligt omskrevet på baggrund af de mange lovændringer og den omfattende udvikling i praksis og i juridisk teori, der er kommet på området siden 1. udgaven fra 2000. Blandt nyskabelserne må fremhæves implementeringen af miljøansvarsdirektivet med miljøskadeloven i 2008, som medførte specielle regler i bl.a. jordforureningslovens kapitel 4a. Der gives derfor en selvstændig juridisk gennemgang af miljøansvarsdirektivet og miljøskadelovens regler.

Målgruppe

Bogen henvender sig til kommunale miljøforvaltninger og til regionsrådenes miljøforvaltninger. Advokater, byggesagsrådgivere samt rådgivere og formidlere af handel med ejendom kan også bruge denne bog.

Om forfatteren

Dr. jur. Peter Pagh har siden 1999 været ansat som professor i miljøret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Indledning

Kapitel 1: Formål m.v.
§ 1. Lovens formål
§ 2. Lovens område

Kapitel 2: Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse m.v.
§ 3. Forureningskortlægningen
§ 4. Kortlægning vidensniveau 1
§ 5. Kortlægning vidensniveau 2
§ 6. Prioriteret forureningslægning
§ 7. Undersøgelser ved kortlægningen
§ 8. Rådighedsbegrænsninger som følge af kortlægning
§ 8a. Bindende høring af regionsrådet før tilladelser
§ 9. Vejledning og krav til ejeren af kortlagte ejendomme
§ 10. Færdiggørelse af tilladte ændringer
§ 11. Kommunens erklæring om tilladte ændringer
§ 11a. Kommunens underretningsforpligtelse
§ 12. Underretningspligt om kortlægning
§ 12a. Nuanceret kortlægning
§ 13. Ophævelse af forureningskortlægning
§ 14. Matrikelregistret
§ 15. Bemyndigelse til nærmere regler
§ 16. Ankeadgang

Kapitel 3: Den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats
§ 17. Forslag til projekter
§ 18. Oversigt over regionsrådets indsats
§ 19. Oversigtens prioritering af amtets indsats
§ 20. Fravigelse af oversigten
§ 21. Regionsrådets underretningspligt og beslutning om offentlig indsats
§ 22. Ekspropriation og overtagelse af ejendom
§ 23. Regler for oversigten
§ 24. Depotråd
§ 25. Ankeadgang

Kapitel 4: Værditabsordning for boligejere m.v.
§ 26. Hvilke ejendomme er omfattet
§ 27. Subjektive krav til ejeren
§ 28. Supplerende betingelser for at anvende værditabsordningen
§ 29. Ansøgning om værditabsordningen
§ 30. Beslutning om værditabsordningen
§ 31. Egenbetaling til værditabsordningen
§ 32. Nedsættelse af egenbetaling
§ 33. Lån til egenbetaling
§ 34. Overtagelsestilbud
§ 35. Tilbagebetaling af egenbetaling ved fortsat kortlægning
§ 36. Statsligt tilskud til information
§ 37. Bemyndigelse til nærmere regler
§ 38. Ankeadgang

Kapitel 4a: Miljøskade
§ 38a. Definition af miljøskade
§ 38b. Ansvarssubjekt for miljøskade
§ 38c. Ansvarssubjektets umiddelbare handlepligtI
§ 38d. Undtagelser fra ansvar
§ 38e. Undersøgelsespåbud
§ 38f. Beslutning om anvendelse af miljøskadeloven
§ 38g. Grænseoverskridende miljøskade
§ 38h. Offentliggørelsespligt af beslutning om miljøskade
§ 38i. Tredjemands krav på beslutning om miljøskade
§ 38j. Undtagelse for miljøskadelovens anvendelse

- Oplysninger, udførelse af undersøgelser m.v.
§ 40. Undersøgelsespåbud

- Oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger – Forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere
§ 41. Oprydningspåbud
§ 42. Forureninger før 1. januar 2001

- Fælles bestemmelser
§ 43. Flere forurenere
§ 44. Påbud om foranstaltninger på fremmed ejendom
§ 45. Ny ejers pligt til at opfylde påbud til tidligere ejer
§ 46. Tinglysning
§ 47. Ældre lossepladser

- Ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 l til boligopvarmning og forsikringspligt
§ 48. Påbud til ejere af mindre olietanke
§ 49. Forsikringspligt af § 48-påbud

Kapitel 6: Bortskaffelse og anvendelse af jord
§ 50. Anmeldelse af flytning af jord
§ 50a. Klassificering som lettere forurenet jord
§ 51. Genanvendelse af jord
§ 52. Deponering af jord i råstofgrave
§ 53. Bemyndigelse om jord i råstofgrave

Kapitel 7: Administrative bestemmelser
Afgørelser
§ 54. Afgørelser skal meddeles skriftligt
§ 55. Frist i påbud
§ 56. Undtagelse fra opsættende virkning af anke
§ 56a. Underretning af miljøorganisationer

- Adgang til ejendom
§ 57. Myndigheders adgang til ejendom
§ 58. Andre end myndigheders adgang til ejendom

- Bemyndigelser
§ 59. Delegation
§ 60. [Ophævet]
§ 61. Pålæg til kommunalbestyrelser og regionsråd
§ 62. Regionsrådets krav på oplysninger fra kommuner og miljøministeriet
§ 62a. Beskyttelse af Natura 2000 områder
§ 63. Fravigelse af tilladelseskrav efter anden miljølovgivning
§ 64. Bornholms Regionskommune

Kapitel 8: Tilsyn og håndhævelse
§ 65. Kommunalbestyrelsens tilsyn
§ 66. Regionsrådets tilsyn
§ 66a. De statslige miljøcentres tilsyn
§ 67. Lovliggørelsespligt
§ 68. Selvhjælpshandlinger
§ 69. Bemyndigelse til nærmere regler

Kapitel 9: Diverse bestemmelser
- Underretning om forurening m.v.
§ 70. Kommunalbestyrelsens og regionsrådets underretningspligt
§ 71. Standsning af byggearbejder
§ 72. Ejerens oplysningspligt
§ 72a. Kommunens kompetence på områdeklassificerede arealer

- Krav vedrørende øverste jordlag på arealer med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus
§ 72b. Fjernelse af jordlag m.v.

- Krav om erklæring om forureningstilstand
§ 72c. Erklæring om sundhedsrisiko

- Krav om udgiftsdækning og erstatning m.v.
§ 73. Myndighedernes krav på dækning af afholdte udgifter
§ 73a. Oplysningspligt når tvangsindgrebsloven finder anvendelse
§ 73b. Egenkontrol når tvangsindgrebsloven finder anvendelse
§ 74. Myndighedernes erstatningskrav efter anden lovgivning
§ 75. Fastsættelse af ekspropriationserstatningen
§ 76. Erstatning for skade ved offentlig indsats mv.
§ 76a. Lokale myndigheders afkald på forældelsesindsigelse

Kapitel 10: Klage og søgsmål
- Klage
§ 77. Klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet
§ 78. Undtagelse for klageadgang
§ 79. Opsættende virkning af klage
§ 80. Klage over ekspropriation
§ 81. Klageskrift
§ 82. Klageberettigede
§ 83. Miljøorganisationers klageret over miljøskader
§ 84. [Ophævet]
§ 85. [Ophævet]
§ 86. Natur- og Miljøklagenævnets adgang til besigtigelse

- Søgsmål
§ 87. Frist for domstolsprøvelse

Kapitel 11: Straf
§ 88. Straffebestemmelsen
§ 89. Ransagning

Kapitel 12: Ændringer i miljøbeskyttelsesloven, ligningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og råstofloven
§ 90. Ændringer i miljøbeskyttelsesloven
§ 91. Ændringer i ligningsloven
§ 92. Ændringer i ejendomsavancebeskatningsloven
§ 93. Ændringer i råstofloven

Kapitel 13: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 94. Ikrafttræden
§ 95. Overgangsregler
§ 96. [Ophævet]

- Senere ikrafttrædelsesbestemmelser
- Officielle fodnoter til jordforureningsloven