Bog: Konkursloven med kommentarer
1.830,00 kr. 2.287,50 kr. inkl. moms

Konkursloven med kommentarer, 15. udgave

Et klassisk værk der gennemgår den materielle og processuelle insolvensret med omfattende henvisninger til retspraksis og litteratur!

Lovkommentaren behandler systematisk regler og principper for:

Rekonstruktionsbehandling, herunder

 • Processen
 • Forholdet til kreditorerne
 • Forholdet til panthaverne
 • Rekonstruktionsplanen og –forslaget

Konkursbehandling, herunder

 • Aktiver i boet
 • Krav mod boet
 • Modregning i konkurs
 • Omstødelsessager
 • Boets retssager

Reglerne om gældssanering, herunder

 • Processen
 • Betingelser
 • Erhvervsmæssig gæld

Nyt i 15. udgave

Bogen er opdateret med de nye regler om gældssanering og rekonstruktionsbehandling, som blandt andet bygger på EU-direktiver. Heri indgår regler om foreløbig rekonstruktionsbehandling med eller uden fyldestgørelsesforbud. Der indføres samtidig regler om, at nedsættelse af selskabskapitalen kombineret med nytegning kan være en del af tvangsakkorden. Der indføres nye regler om afstemning i afstemningsklasser. Der justeres i regler om videreførelse af aftaler.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der kommer i berøring med insolvensretlige forhold, herunder advokater, revisorer og andre rådgivere samt medarbejdere i den finansielle sektor, interesseorganisationer og ved domstolene.

Om forfatterne

Lars Lindencrone Petersen er videnpartner hos advokatfirmaet Bech-Bruun. Han har tidligere været landsdommer ved Østre Landsret og formand for en række lovforberedende udvalg, herunder udvalget om virksomhedspant og Konkursrådet. Han har medvirket i flere offentlige undersøgelser bl.a advokatundersøgelsen om refusion af udbytteskat. Lars underviser på Københavns Universitet og fungerer som censor på Aalborg Universitet og Odense Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en række udgivelser inden for insolvensretten, fuldbyrdelsesretten og procesretten.

Anders Ørgaard er professor i formueret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, hvor han bl.a. underviser i formueret, konkursret og rekonstruktionsret. Dertil er han ansat som advokat hos TVC-Advokatfirma, og han har møderet for Højesteret. Anders Ørgaard er forfatter til en række bøger og artikler om bl.a. insolvensret, voldgiftsret, aftaleret, panteret, obligationsret, selskabsret og erstatningsret.

____________________________________________________________________________________________

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 - Indledende bestemmelser

Kapitel 2 - Indholdet af en rekonstruktion

Kapitel 3 - Indtræden af konkurs

Kapitel 4 - Konkursens virkninger

Kapitel 5 - Konkursmassen

Kapitel 6 - Krav mod boet

Kapitel 7 - Gensidigt bebyrdende aftaler

Kapitel 8 - Omstødelse

Kapitel 9 - Fyldestgørelse af særlige rettigheder

Kapitel 10 - Konkursordenen

Kapitel 11 - Skyldnernes stilling

Kapitel 12 - Boets administration mv.

Kapitel 13 - Valg og afsættelse af bostyre

Kapitel 14 - Skiftesamlinger

Kapitel 15 - Kreditorinformation og tilsyn

Kapitel 16 - Prøvelse af fordringer og andre krav

Kapitel 17 - Retssager ved de almindelige domstole

Kapitel 18 - Slutning og udlodning

Kapitel 19 - Betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og karantænens retsvirkninger

Kapitel 20 - Behandlingen af sager om konkurskarantæne

Kapitel 21 - Sagsomkostninger og vederlag til kurator for sagens førelse

Kapitel 22 - Hæftelse for gælden ved overtrædelse af konkurskarantæne

Kapitel 23 - Registrering af konkurskarantæne

Kapitel 25 - Gældssaneringens betingelser og indhold

Kapitel 26 - Behandling af begæringer om gældssanering

Kapitel 27 - Behandling af sager om gældssanering

Kapitel 28 - Gældssaneringens virkninger

Kapitel 29 - Gældssanering i forbindelse med konkurs eller rekonstruktionsbehandling

Kapitel 29a - Digital kommunikation

Kapitel 30 - Særlige bestemmelser

Kapitel 31 - Skifterettens behandling af tvister

Kapitel 32 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser