Bog: Arbejdsskadesikringsloven, 6. kommenterede udgave - Karnov Group
1.406,00 kr. 1.757,50 kr. inkl. moms

7. udgave af Arbejdsskadesikringsloven er i produktion og forventes at udkomme ultimo august 2021.

Arbejdsskadesikringsloven - 6. kommenterede udgave - er ajourført med lovændringer, domme og administrative afgørelser frem til 1. august 2016. Siden 5. udgave er der afsagt et betydeligt antal domme om ulykkesbegrebet og om udmåling af erstatning, herunder om retsgrundlaget for at foretage fradrag og fastsættelse af størrelsen af fradraget i sager om erstatning og godtgørelse.

Kommentaren til ulykkesbegrebet og det retlige grundlag for at foretage fradrag i erstatningen er derfor udbygget og præciseret.

Desuden er kommentaren mere detaljeret i forhold til bestemmelserne om forældelse og tilbagebetaling end den tidligere udgave.

Kapitlet om genoptagelse er udbygget i forhold til ulovbestemt genoptagelse – uanset dette spørgsmål mere er af forvaltningsretlig art end arbejdsskaderetligt.

Endelig er det erstatningsretlige kausalitetsbegrebs indhold og anvendelse mere detaljeret beskrevet end i tidligere udgave – særligt i forhold til anerkendelse af arbejdsskader, udmåling af erstatning/godtgørelse, fradrag i erstatningen samt betydningen af den skadelidtes sårbarhed i den sammenhæng.

Målgruppe

Bogen henvender sig især til advokater med speciale i erstatningsret, dommere, forsikringsselskaber og fagforeninger.

Om forfatteren

Mikael Kielberg er cand.jur. fra 1977. Chefkonsulent i ankestyrelsen (1987-2016) og tidligere advokat. Censor på de sociale højskoler, RUC og Københavns Universitet. Forfatter til bøger/artikler og underviser inden for erstatningsret og socialret.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Lovens formål
Kapitel 2 - Lovens område
Kapitel 3 - Arbejdsskade
Kapitel 4 - Ydelserne
Kapitel 5 - Årslønsfastsættelse og regulering
Kapitel 6 - Erstatningsudbetaling
Kapitel 7 - Anmeldelse, sagsbehandling og forældelse
Kapitel 8 - Administration
Kapitel 9 - Den sikringspligtige arbejdsgiver og selvstændige erhvervsdrivende, der sikrer sig efter loven
Kapitel 10 - Sikringspligt
- Tilslutning til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Kapitel 11 - Administrationen af opgaver efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Kapitel 12 - Forskellige bestemmelser
Kapitel 13 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser