ONLINEBOG - Jordforureningsloven med kommentarer

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

1.348,00 kr. 1.685,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen indeholder en belysning af den komplicerede retsstilling ved forurenet jord

På grundlag af forarbejder og retspraksis belyses retsvirkningen af de enkelte bestemmelser i jordforureningsloven og af de fortolkningsproblemer, der rejser sig i forbindelse med bestemmelserne. For at gøre stoffet lettere tilgængeligt indledes alle paragraffer med en opsummering, der belyser emne og baggrund for paragraffen.

Bogen gennemgår blandt andet:

  • forureningskortlægning – betingelser og retsvirkning
  • miljøskadelovens overensstemmelse med miljøansvarsdirektivet
  • samspillet mellem jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven
  • hvem har undersøgelsespligten af, om jorden er forurenet
  • forurenerens ansvar efter jordforureningsloven
  • forurenerens ansvar for miljøskader
  • ansvarsordningen ved forurening fra villaolietanke
  • jordforureningslovens betydning ved handel med forurenede ejendomme
  • hvilke afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Nyt i 2. udgave

Den nye udgave er væsentligt omskrevet på baggrund af de mange lovændringer og den omfattende udvikling i praksis og i juridisk teori, der er kommet på området siden 1. udgaven fra 2000. Blandt nyskabelserne må fremhæves implementeringen af miljøansvarsdirektivet med miljøskadeloven i 2008, som medførte specielle regler i bl.a. jordforureningslovens kapitel 4a. Der gives derfor en selvstændig juridisk gennemgang af miljøansvarsdirektivet og miljøskadelovens regler.

Målgruppe

Bogen henvender sig til kommunale miljøforvaltninger og til regionsrådenes miljøforvaltninger. Advokater, byggesagsrådgivere samt rådgivere og formidlere af handel med ejendom kan også bruge denne bog.

Om forfatteren

Dr. jur. Peter Pagh har siden 1999 været ansat som professor i miljøret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.