Bog: Konkursloven med kommentarer, 14. udgave
1.585,00 kr. 1.981,25 kr. inkl. moms

Konkursloven er et klassisk værk, der gennemgår den materielle og processuelle insolvensret med omfattende henvisninger til retspraksis og litteratur

Lovkommentaren behandler systematisk reglerne og principper for:

 • Rekonstruktionsbehandling, herunder:
  • Processen
  • Forholdet til kreditorerne
  • Forholdet til panthaverne
  • Rekonstruktionsplanen og –forslaget
 • Konkursbehandling, herunder
  • Aktiver i boet
  • Krav mod boet
  • Modregning i konkurs
  • Omstødelsessager
  • Boets retssager
 • Reglerne om gældssanering, herunder
  • Processen
  • Betingelser
  • Erhvervsmæssig gæld

Nyt i 14. udgave af Konkursloven med kommentarer
Denne 14. udgave indeholder opdaterede kommentarer til den seneste lovgivning på konkurslovens område, herunder konkurslovens §64 om udvidelsen af muligheden for omstødelse af gaver mellem nærstående og ægtefæller. Der er også taget hensyn til den nye praksis på alle konkurslovens områder, herunder til nye afgørelser om konkurskarantæne. Der foreligger således allerede en omfattende praksis på dette felt.
 

Konkursloven - Indledende bestemmelser

I et uddrag fra bogens kapitel 1 ses her, hvordan man gennemgår bestemmelser, der er fælles for rekonstruktionsbehandling, konkurs og gældssanering. Hver paragraf kommenteres med bl.a baggrund, eksempler fra retspraksis og litteraturhenvisninger.:

§3 Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering indgives til skifteretten på det sted, hvorfra skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves.
Stk. 2. Udøver skyldneren ikke erhvervsmæssig virksomhed her i riget, indgives begæringen til skifteretten i den retskreds, hvor han har sit hjemting.
Stk. 3. Er en skyldners konkursbo allerede under behandling ved en skifteret, indgives begæring om ny konkurs dog til denne skifteret.

 1. Baggrund 3.1. Fysiske personer
 2. Erhvervsværnetinget (stk. 1)
 3. Selskaber, organisationer mv. 2.1. Erhvervsmæssig virksomhed
 4. Adhæsionsværneting (stk. 3) 2.2. Udøvelsessted
 5. Internationalt værneting 3. Hjemting (stk. 2)
 6. Ændringer af værnetingsforholdet


1. Baggrund
Før konkursloven var konkursværnetinget knyttet til hjemtinget, Bernhard Gomard: Skifteret s. 95 ff.

De fleste (bortset fra gældssaneringssøgende), hvis boer overgår til behandling efter konkurslovens regler, driver imidlertid erhvervsmæssig virksomhed, og konkursbehandling foregår da i reglen mest hensigtsmæssigt på det sted, hvorfra virksomheden blev ledet.
Efter § 3, stk. 1, skal konkursbehandling mv. derfor nu ske i den retskreds, hvorfra den erhvervsmæssige virksomhed udøves. Kun subsiKonkursloven med kommentarer.indd 101 11/01/18 09.50 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 102 diært, dvs. hvis der ikke kan påvises noget værneting her i landet efter stk. 1, sker konkursen ved hjemtinget, jf. stk. 2. Behandles skyldnerens konkursbo i forvejen af en skifteret, skal også den ny konkursbehandling ske ved denne ret, jf. stk. 3. Værneting kan ikke vedtages. Også for gældssanering anføres erhvervsværnetinget som det principale, selv om disse skyldnere som oftest ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed. – Om retskredsinddelingen se § 108 i lov nr. 538 af 8. juni 2006. Bestemmelsen blev konsekvensændret ved 2010-loven


2. Erhvervsværnetinget (stk. 1)
2.1. Erhvervsmæssig virksomhed Ved 1996-loven blev »erhvervsvirksomhed« erstattet af »erhvervsmæssig virksomhed«, svarende til formuleringen af stk. 2, uden at en realitetsændring var tilsigtet, jf. bet. 1273 s. 51. En lignende formuleret regel fandtes i retsplejelovens § 241 a, jf. nu (uden realitetsændring) § 237 og Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen s. 125. Erhvervsmæssig virksomhed er videre end næring. Det omfatter også såkaldt liberale erhverv: praktiserende læge, advokat osv. Læs mere i hele uddraget


Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der kommer i berøring med insolvensretlige forhold, herunder advokater, revisorer og andre rådgivere samt medarbejdere i den finansielle sektor, interesseorganisationer og ved domstolene.


Om forfatterne

Lars Lindencrone Petersen er videnpartner hos advokatfirmaet Bech-Bruun. Han har tidligere været landsdommer ved Østre Landsret og formand for en række lovforberedende udvalg, herunder udvalget om virksomhedspant og Konkursrådet. Han har medvirket i flere offentlige undersøgelser bl.a advokatundersøgelsen om refusion af udbytteskat. Lars underviser på Københavns universitet og fungerer som censor på Aalborg Universitet og Odense Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en række udgivelser inden for insolvensretten, fuldbyrdelsesretten og procesretten.

Anders Ørgaard er professor i formueret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet hvor han bl.a underviser i formueret, konkursret og rekonstruktionsret. Dertil er han ansat som advokat hos TVC-Advokatfirma og forfatter til en række bøger og artikler om fx insolvensret, voldgiftsret, aftaleret, panteret, obligationsret, selskabsret og erstatningsret.