Bog: Insolvensprocesret
1.161,00 kr. 1.451,25 kr. inkl. moms

5. udgave af bogen "Insolvensprocesret" er i produktion og forventes at komme på lager ultimo februar 2023.

En praktisk gennemgang af de processuelle regler, der omgiver skifteretternes behandling af sager om konkursboer og rekonstruktion

Forfatterne gennemgår konkurslovens regler om behandlingen af konkursbegæringer og -boer samt selskabslovens regler om tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber.

Bogen beskriver også skifterettens sagsbehandling og kurators administrative pligter. I beskrivelsen inddrager forfatterne et betydeligt antal trykte og utrykte retsafgørelser.

Bogens 13 kapitler gennemgår:

 • Insolvensproceslovgivningen
 • Rekonstruktionsbehandling
 • Konkursbegæringen
 • Konkursdekretet
 • Hæftelse, sikkerhedsstillelse og ansvar
 • Etablering, valg og afsættelse af bostyre
 • Andre dispositioner på dekretmødet
 • Afhøringer mv. i skifteretten
 • Fordringsprøvelse og retssager
 • Skifterettens tilsyn med boets behandling
 • Konkurskarantæne
 • Boets slutning og genoptagelse
 • Tvangsopløsning af selskaber.

Nyt i 4. udgave

Denne udgave indeholder henvisninger til mere end 200 afgørelser, som er trykt siden fremkomsten af 3. udgave, hvortil kommer et meget stort antal utrykte afgørelser, navnlig om konkurskarantæne. Bogen indeholder også en gennemgang af de nye regler om skifteretternes tilsyn med kuratorernes behandling af konkursboer.

Målgruppe

Bogen retter sig især mod dem, der beskæftiger sig med behandlingen af konkursboer, dvs. ansatte i skifteretterne og advokater, der som rekonstruktører og kuratorer står for den praktiske behandling af boerne. Den henvender sig også til advokater, der beskæftiger sig med konkurskarantænesager.

Om forfatterne

Torben Kuld Hansen har været ansat ved domstolene siden 1981. Siden 1994 har han været tilknyttet Sø- og Handelsretten, hvor han i 2005 blev udnævnt som dommer. Som medlem af Konkursrådet siden juli 2006 har han deltaget i udarbejdelsen af betænkning 1484 om Hurtigere behandling af konkursboer, betænkning nr. 1512 om Rekonstruktion mv. og betænkning 1525 om Konkurskarantæne.

Lars Lindencrone Petersen var 1990-94 dommer i Københavns Byret, 1994-98 i Sø- og Handelsretten og 1998-2007 landsdommer i Østre Landsret. Siden 2008 har han været videnpartner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Han var medlem af Konkursrådet fra dets oprettelse i 2001 og indtil udgangen af 2007, i perioden fra 2006 rådets formand. Han er forfatter og medforfatter til en række fremstillinger om navnlig proces-, insolvens- og erhvervsretlige emner.

Uddrag

2. De egentligt insolvensprocessuelle regler


Konkurslovens processuelle regler falder i tre grupper: De, der vedrører rekonstruktionsbehandling, de, der vedrører konkursbehandling, herunder konkurskarantæne, og endelig de, der vedrører behandlingen af begæringer og sager om gældssanering. Rygraden i konkurslovens processuelle regler udgøres af reglerne om konkursbehandling, der i deres struktur i det væsentlige stammer fra konkurslovens gennemførelse som lov nr. 298 af 8. juni 1977, der bygger på Konkurslovudvalgets bet. nr. 606/1971 (i det følgende bet. 606). Ved konkursloven skete der navnlig en styrkelse af kurators stilling og en modsvarende tilbagetrækning af skifterettens position som aktiv deltager i selve bobehandlingen.
 
Efter at Folketinget den 30. maj 1985 havde vedtaget en beslutning, hvorved regeringen blev opfordret til at fremsætte lovforslag om blandt andet konkurskarantæne og om fastsættelse af kuratorsalærer efter en konkret bedømmelse, nedsatte Justitsministeriet den 30. april 1986 et udvalg med den opgave at overveje mulige ændringer af konkurslovgivningen. Udvalget afgav i 1986 en delbetænkning, nr. 1086 om Kuratorsalærer (i det følgende bet. 1086). På grundlag af folketingsbeslutningen og betænkningen blev der ved lov nr. 384 af 10. juni 1987 gennemført ændringer i §§ 27, 107, 110, 114, 238 og 239.
 
Ved lov nr. 215 af 10. april 1991 blev der – foranlediget af, at der i Folketinget var rejst spørgsmål om lovhjemmel til at iværksætte postspærring over for skyldneren – som §§ 104 a-104 d gennemført regler, som tilvejebragte en udtrykkelig hjemmel til den langvarige skifteretspraksis for postspærring i forbindelse med påbegyndelsen af en konkursbehandling.
 
1986-udvalget afgav i 1994 betænkning nr. 1273 om Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen (i det følgende bet. 1273). Betænkningen indeholdt især et udkast til et nyt bobehandlingssystem, som navnlig dels afskaffede den midlertidige bestyrer som legal figur og kombineret hermed styrkede kurators position yderligere, dels fortsatte den udvikling, at skifteretten skulle trækkes bort fra involvering i selve bobehandlingen, og tildelte den en rolle som principielt udelukkende tvistløsningsorgan. Styrkelsen af kurators position havde kreditorernes empirisk meget sikre aversion mod at udnytte deres beføjelser som grundlag, og retrospektivt kan det derfor forekomme ejendommeligt, at tilsynet med kurator nu fuldt ud blev lagt i hænderne på de selvsamme kreditorer, i den forstand at skifteretten ikke længere skulle udøve noget tilsyn med kurator af egen drift, men alene efter henvendelse fra en kreditor. Optimismen med hensyn til kreditorernes lyst til at beskæftige sig med behandlingen af deres for længst fallerede skyldners konkursbo skulle da også vise sig at lide et afgørende skibbrud, jf. nedenfor om 2007-reglerne om hurtigere behandling af konkursboer.