Bog: Børnevenlig retspleje - Børns menneskerettigheder i retspleje
483,00 kr. 603,75 kr. inkl. moms

Gennem de seneste 10-15 år er fokus på beskyttelsen af børns menneskerettigheder øget, både i international ret og i dansk ret. Dette gælder også domstolenes behandling af sager, der involverer børn. Udviklingen har blandt andet ført til etableringen af begrebet ”børnevenlig retspleje” i international ret. 


Denne fremstilling beskriver børns menneskerettigheder, herunder begrebet ”børnevenlig retspleje” i relation til dansk retspleje.

Fremstillingen behandler blandt andet:

  • Reglerne om høring af børn
  • Børns selvstændige adgang til prøvelse af sager for domstolene
  • Reglerne om børnevenlig retspleje, hvor børn optræder som vidner 
  • Menneskerettighederne til beskyttelse af børn, der er mistænkt, sigtet eller tiltalt for overtrædelser af straffelovgivningen
  • Betydningen af de fysiske rammer for børns oplevelse af retssystemet.

I den forbindelse gennemgås konventioner og andre retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende børnevenlig retspleje.

SAGT OM BOGEN:

"Bogen indeholder mange selvstændige analyser af spørgsmål, som ikke behandles i den eksisterende danske procesretlige litteratur. Nogle steder savnes imidlertid en mere grundig behandling af de rejste spørgsmål med inddragelse af alle relevante retskilder. Det gælder navnlig analysen af betydningen af Grundlovens § 71 for reglerne i retsplejelovens kapitel 75 b (side 104 ff.).

Disse kritiske bemærkninger skal ikke skygge for, at bogen samlet set udgør et fortjenstfuldt arbejde, som giver en god introduktion til sit emne og utvivlsomt vil give praktikere stof til eftertanke. Bogen opfylder herved sit formål om at sætte børns menneskerettigheder i retsplejen på dagsordenen og at øge opmærksomheden herom blandt danske praktikere."

Uddrag af anmeldelse skrevet af Clement Salung Petersen bragt i UfR 2017, nr. 12, side 139.

Målgruppe

Målgruppen for fremstillingen er praktikere, som har deres gang i retssystemet; dommere og advokater, der behandler sager, der involverer børn, og politiet, når de efterforsker sager vedrørende børn. Endelig vil fremstillingen også kunne anvendes af socialrådgivere, børnesagkyndige og andre, der kommer i kontakt med retssystemet på vegne af eller i forbindelse med deres omsorg for børn, der er involveret i retssager.

Om forfatteren

Marianne Nørregaard er jurist, ph.d. og har i mange år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet i blandt andet børns menneskerettigheder. Hun er dommerfuldmægtig ved Københavns Byret og har mange års erfaring med praktisk retsarbejde, herunder både civile sager og straffesager, der involverer børn.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Indledning
Kapitel 2: Retskilder og metodemæssige overvejelser i forbindelse med børnevenlig retspleje
Kapitel 3: Generelle spørgsmål om børnevenlig retspleje
Kapitel 4: Barnets ret til at blive hørt
Kapitel 5: Børns adgang til domstolene
Kapitel 6: Børnevenlig retspleje, når børn er vidner
Kapitel 7: Børnevenlig retspleje i politiet
Kapitel 8: Børnevenlig retspleje ved domstolene i strafferetsplejen, herunder i forbindelse med frihedsberøvelse
Kapitel 9: Den organisatoriske ramme omkring børnevenlig retspleje: Kriminel lavalder og spørgsmål om ungdomsdomstole