Bog: Familie- og arveret
714,00 kr. 892,50 kr. inkl. moms

Ny udgave af denne bog er i produktion. Den hedder Lærebog i familie- og arveret, 1. udg. Vi forventer at den udkommer medio juli 2024.


Få overblik over familie- og arveretten

Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer.

Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:

  • Indgåelse og opløsning af ægteskab
  • Formueforholdet mellem ægtefæller
  • Formueforholdet mellem samlevende
  • Forældreskab
  • Børns formueretlige stilling
  • Arveretten og de skifteretlige regler.

Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.

Målgruppe

Bogen vil være af interesse for advokater, revisorer og andre praktikere.

Om forfatterne

Anitta Godsk Pedersen er juridisk konsulent, cand.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

I. Indledning
Kapitel 1 - Introduktion

II. Indgåelse og opløsning af ægteskab
Kapitel 2 - Indgåelse og hovedvirkning af ægteskab
Kapitel 3 - Ophør af ægteskab

III. Formueforholdet mellem ægtefæller
Kapitel 4 - Generelt om formueordningen
Kapitel 5 - Delingsformue eller særeje samt andre forhåndsaftaler om formuedeling
Kapitel 6 - Rådigheden
Kapitel 7 - Dispositioner mellem ægtefæller
Kapitel 8 - Forholdet til kreditorerne
Kapitel 9 - Skifte mellem ægtefæller

IV. Faste samlivsforhold
Kapitel 10 - Faste samlivsforhold

V. Forældre og Børn
Kapitel 11 - Forældreskab
Kapitel 12 - Børnenes formueretlige stilling

VI. Arveret
Kapitel 13 - Legal arv
Kapitel 14 -Testamentsarv
Kapitel 15 - Bortfald af arveadkomst, ændring af testamenter og aftaler om arv herunder forskud på arv
Kapitel 16 - Dødsgaver

VII. Dødsboskifte
Kapitel 17 - Oversigt over skifteformer og dødsbobeskatning – indledning til skifte
Kapitel 18 - Afslutning uden egentligt skifte
Kapitel 19 - Boer der skiftes
Kapitel 20 - Boopgørelsen
Kapitel 21 - Arveudlæg, afslutning af boet – omgørelse og genoptagelse
Kapitel 22 - Boafgift og retsafgift

VIII - Uskiftet bo
Kapitel 23 - Uskiftet bo
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

1.1. Reguleringen af ægteskab

Som nævnt er ægteskabet reguleret i lovgivningen. Efter en række ændringer er Ægteskabsloven (ÆL) offentliggjort som lovbek. nr. 87 af 29. januar 2019 om indgåelse og opløsning af ægteskab. Loven indeholder, som titlen angiver, en række regler om indgåelse af ægteskab, herunder om, hvem der kan blive gift med hinanden, og om betingelser i øvrigt. Loven indeholder tillige regler om separation og skilsmisse, herunder betingelser derfor, og om visse virkninger i forbindelse med separation og skilsmisse, fx regler om eventuelle ægtefællebidrag.
 Derimod er de formueretlige virkninger af ægteskab ikke omfattet af ægteskabsloven. Disse er reguleret i lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleloven – ÆFL), nu lovbekendtgørelse nr. 774 af 7. august 2019. Loven, der trådte i kraft den 1. januar 2018, afløste lov om ægteskabets retsvirkninger – retsvirkningsloven (rvl.), der stammede fra 1925. Ved ophør af ægteskab vil der typisk skulle foretages et skifte mellem ægtefællerne.
 I en række andre sammenhænge i øvrigt kan ægteskabet have betydning. Det gælder fx i skatteretten, herunder gensidig subsidiær hæftelse for den anden ægtefælles skat i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 12, ved bo- og gaveafgifter og i den sociale lovgivning.
 Ægteskab kan indgås ved en såkaldt borgerlig eller kirkelig vielse. Sidstnævnte kan ske i en kirke eller ved andet anerkendt trossamfund, jf. nærmere om vielsesmyndigheden nedenfor i kapitel 2. Opløsning af ægteskab sker efter indgivelse af en anmodning derom til Familieretshuset. I visse tilfælde må familieretten træffe afgørelse. Reglerne om opløsning af ægteskab er nærmere omtalt i kapitel 3.