Bog: Afgiftsmanual 2023
595,00 kr. 743,75 kr. inkl. moms

Afgiftsmanual 2023

Afgiftsmanualen er ajourført med ændringer i regler, satser, relevante afgørelser og domme mv.

På afgiftsområdet har 2022 været et stille år, der primært har været præget af energikrise og et folketingsvalg. Ved indgangen til 2021 kom en betydelig lettelse for erhvervslivet, idet sondringen mellem el til procesformål og el til opvarmning og komfortkøling for langt de fleste virksomheder mistede betydning. Man valgte at fastsætte samme godtgørelsessats for elektricitet til begge formål.

Til gengæld er der ikke for alvor taget hul på ændringer i afgifterne vedrørende de fossile brændsler, herunder den varslede ændring af CO2-afgift.

Derudover er der sket en del ændringer af lovgivning og praksis indenfor andre områder, ligesom der er truffet flere væsentlige afgørelser. Også i 2022 er der kommet bindende svar vedrørende la­destandere og placering af disse hos medarbejdere, kunder m.fl., der medfører at praksis på området udvikler sig løbende og giver en bedre afklaring af virksomhedernes retsstilling.

Generelt har energiafgifterne haft myndighedernes bevågenhed i kontrolmæssig sammenhæng, men også for andre afgifter ses en øget interesse samt et stigende antal kontrolsager og krav om efterbetaling. Samtidig viser der sig et klart billede af, at myndighederne anser fejl for groft uagt­somme, og derfor som hovedregel opkræver evt. manglende afgift 10 år tilbage, hvorimod virksom­hederne alene har mulighed for at få genoptaget en for høj afgiftsbetaling 3 år tilbage.