Bog Afgiftsmanual 2024
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Afgiftsmanual 2024

Afgiftsmanualen er ajourført med ændringer i regler, satser, relevante afgørelser og domme mv.

På afgiftsområdet har 2023 været et stille år. Der har dog været enkelte ændringer, særligt i forbindelse med reglerne om energiafgifter.

Til gengæld er der begyndt at blive taget hul på ændringer i afgifterne vedrørende de fossile brændsler, herunder den varslede ændring af CO2-afgift. Det er således vedtaget, at der skal oprettes et nyt CO2-kvotesystem som supplement til det eksisterende kvotesystem, ligesom reglerne om CBAM er trådt delvis i kraft, hvorfor reglerne er medtaget i et selvstændigt afsnit. Men det må forventes, at der kommer yderligere udspil på området, så erhvervslivet får et indtryk af ændringernes karakter og omfang. Endelig er der kommet styresignaler, der ændrer Skattestyrelsens praksis i forbindelse med godtgørelse af energiafgifter.

Derudover er der sket en del ændringer af praksis indenfor andre områder. Også i 2023 er der kommet bindende svar vedrørende ladestandere og placering af disse hos medarbejdere, kunder m.fl., der medfører at praksis på området udvikler sig løbende og giver en bedre afklaring af virksomhedernes retsstilling.

Generelt har energiafgifterne haft myndighedernes bevågenhed i kontrolmæssig sammenhæng, men også for andre afgifter ses en øget interesse samt et stigende antal kontrolsager og krav om efterbetaling. Samtidig viser der sig et klart billede af, at myndighederne anser fejl for groft uagtsomme, og derfor som hovedregel opkræver evt. manglende afgift 10 år tilbage, hvorimod virksomhederne alene har mulighed for at få genoptaget en for høj afgiftsbetaling 3 år tilbage.

Mange af de sager hvor myndighederne har foretaget et såkaldt fristgennembrud, som betyder, at myndighederne kan rejse krav op til 10 år tilbage i tid, er indbragt for Skatteankestyrelsen, men desværre er der endnu ikke truffet afgørelse i nogle af de mere principielle sager. Det betyder i realiteten, at erhvervslivet indtil videre må tilrådes, at regnskabsmateriale, gennemførte målinger mv. opbevares i 10 år, i det mindste til der er en mere klar retstilstand på området. Samtidig er de første nyere sager, hvor der gennemføres fristgennembrud dukket op, og hvor de nye regler om forrentning af efterangivelser betyder, at der oveni de fremsatte krav må påregnes en betydelig omkostning til renter. Der er i et par af sagerne indgivet ansøgning om fritagelse for betaling af renterne, men der er endnu ikke offentliggjort relevante tolkningsbidrag.