Bog: Skattevejledning 2019 - eksempler og oversigter
855,00 kr. 1.068,75 kr. inkl. moms

En ny udgave af udgivelsen er i produktion og forventes på lager ultimo august 2020.

Skattevejledning 2019 – Eksempler og oversigter er en årlig ajourført og systematiseret indgang til skatteretten.

Denne 23. udgave belyser hovedparten af den danske skatteret og dens mangfoldige problemstillinger gennem let tilgængelige og systematiserede taleksempler, oversigter og beskrivelser. 

Bogen opdateres årligt, så indholdet altid er aktuelt og kan benyttes som grundlag for konkrete beregninger.

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til praktiserende revisorer eller advokater, ansatte ved told- og skatteforvaltningen samt studerende ved professionshøjskolen Metropol, handelshøjskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der undervises i skatteret.

Om forfatterne

Ole Aagesen, Tax Partner hos Revitax A/S, København og Fagkoordinator, ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen, København.

Erik Høegh, ekstern lektor i skatteret ved Syddansk Universitet.

Jens Møller, statsautoriseret revisor og ekstern lektor i skatteret på Syddansk Universitet i Kolding.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Indkomst som lønmodtager
2. Kapitalindtægter og -udgifter
3. Den selvstændigt erhvervsdrivende
4. Skattemæssige afskrivninger
5. Kapitalgevinster og -tab
6. Interessentskaber og kommanditselskaber
7. Virksomhedsomdannelse
8. Omstrukturering af selskaber Fusionsskatteloven
9. Insolvens og rekonstruktion
10. Subjektiv skattepligt og international skatteret
11. Pensionsbeskatningsloven
12. Generationsskifte
13. Boafgiftsloven
14. Aktieselskabsbeskatning


Uddrag fra bogen (læs hele uddraget)


1.4. Rejsegodtgørelse


Skattefri rejsegodtgørelse:
Ved skattefri rejsegodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af den ansattes merudgifter til ophold og fortæring under rejse, der foretages som led i arbejdet. Det er en forudsætning for at anvende standardsatsen, at rejse med overnatning har varet mindst 24 timer.

I stedet for de faktiske, dokumenterede beløb kan der i 2019 udbetales skattefri godtgørelse pr. døgn til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder ved rejse med overnatning med
følgende satser:

Kost og småfornødenheder:
Ved rejse med overnatning i Danmark og i udlandet: 509 kr. pr. døgn

Logi:
Ved rejse med overnatning i Danmark eller i udlandet, medmindre den ansatte i sit hverv medvirker til transport af varer eller personer, gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskefartøjer), arbejder på luftfartøjer, i fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster: 219 kr. pr. døgn.

Særregler:
Turistchauffører:
Ved rejse i Danmark 75 kr. pr. døgn
Ved rejse i udlandet 150 kr. pr. døgn

Fri kost:
Hvis der ydes fri kost på en rejse, nedsættes det beløb, der kan udbetales i skattefri godtgørelse, med værdien af måltidet/måltiderne, henholdsvis 15, 30 og 30 pct. for morgenmad, frokost og aftensmad. Der kan der dog altid udbetales et skattefrit beløb til dækning af udgifter til småfornødenheder på indtil 25 pct. af godtgørelsen beregnet for den samlede rejse. Det gælder både ved rejser i Danmark og i udlandet.

Tidsbegrænsning:
Reglerne om rejsegodtgørelse finder kun anvendelse, når rejsen varer mindst 24 timer. Der kan ske udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse i op til 12 måneder for rejser såvel i Danmark som i udlandet.

Rejser efter regning:
Der kan udbetales en godtgørelse på 25 pct. til dækning af udgifter til småfornødenheder, når ansatte rejser efter regning ved rejser i såvel Danmark som udlandet. Godtgørelsen kan ikke udbetales skattefrit, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn.

Logi:
For alle persongrupper gælder, at logiudgifter altid kan dækkes skattefrit med de faktiske, dokumenterede beløb. For rejser med overnatning i Danmark eller i udlandet kan der udbetales en skattefri godtgørelse pr. døgn til dækning af udgifter til logi på: 202 kr.

Udlandsfradrag:
Det såkaldte udlandssatsfradrag og udlandsstandardfradrag – jf. TSSCIR 1999‑7, pkt. 6.2.1. og 6.2.2. – er ophævet med virkning fra den 1/1 2000. Det særlige fradrag for eksportmedarbejdere gælder stadig, jf. LL § 9 E. For 2019 er satserne fastsat uændret til 55/140 kr./dag for arbejde i udlandet udført henholdsvis i Vesteuropa og uden for Vesteuropa.

AM-bidrag og A-skat:
Rejsegodtgørelse, der opfylder ovennævnte betingelser, kan udbetales, uden at der skal trækkes AM-bidrag og A-skat.

Hvis rejsegodtgørelsen overstiger de fastsatte satser, anses hele godtgørelsen som en løn, der skal trækkes AM-bidrag og A-skat af. Udbetalingen skal ske på grundlag af det faktiske antal rejsedage og -timer, hvor der tages hensyn til, om der er tale om rejse med eller uden overnatning.

Skattefri rejsegodtgørelse må ikke modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Sker dette, skal der trækkes AM-bidrag og A-skat af godtgørelsen. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at der generelt aftales en lønnedgang kombineret med en udbetaling af skattefri godtgørelse.

Udlæg efter regning:
Hvis en arbejdsgiver dækker den ansattes erhvervsmæssige udgifter til rejse, mod at den ansatte fremlægger originale eksterne bilag, der indgår i virksomhedens regnskab, eller hvis arbejdsgiveren afholder udgifterne direkte, skal den ansatte ikke betale bidrag eller skat af beløbet. Udgifterne er da afholdt som udlæg efter regning.

Såfremt arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens udgifter efter regning, kan arbejdsgiveren til dækning af udgifter til småfornødenheder udbetale et skattefrit beløb på indtil 25 pct. af satsen for kost og småfornødenheder, beregnet for den samlede rejse.

Fradrag for rejseudgifter:
Lønmodtagere, der ikke modtager rejsegodtgørelse, kan foretage fradrag for deres rejseudgifter enten med standardsatserne eller med de dokumenterede udgifter dog maksimalt 28.000 kr.