Bog: Skattevejledning 2020
872,00 kr. 1.090,00 kr. inkl. moms

Skattevejledning 2020 – Eksempler og oversigter er en årlig ajourført og systematiseret indgang til skatteretten.

Denne 24. udgave belyser hovedparten af den danske skatteret og dens mangfoldige problemstillinger gennem let tilgængelige og systematiserede taleksempler, oversigter og beskrivelser. 

Bogen opdateres årligt, så indholdet altid er aktuelt og kan benyttes som grundlag for konkrete beregninger.

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til praktiserende revisorer eller advokater, ansatte ved told- og skatteforvaltningen samt studerende ved professionshøjskolen Metropol, handelshøjskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der undervises i skatteret.

Om forfatterne

Ole Aagesen, Tax Partner hos Revitax A/S, København og Fagkoordinator, ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen, København.

Erik Høegh, ekstern lektor i skatteret ved Syddansk Universitet.

Jens Møller, statsautoriseret revisor og ekstern lektor i skatteret på Syddansk Universitet i Kolding.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

1. Indkomst som lønmodtager
1.1. Generelt
1.2. Personalegoder, LL § 16
1.3. Fratrædelsesgodtgørelse, LL § 7 U
1.4. Rejsegodtgørelse
1.5. Særlige fradrag
1.6. Indkomstopgørelse og skatteberegning

2. Kapitalindtægter og -udgifter
2.1. Renter
2.2. Aktieindkomst
2.3. Indtægter og udgifter ved udleje af fast ejendom
2.4. Ejendomsværdiskat

3. Den selvstændigt erhvervsdrivende
3.1. Alternative regler
3.2. Beskatning efter virksomhedsskatteloven
3.3. Ægtefælleregler
3.4. Varelagre

4. Skattemæssige afskrivninger
4.1. Lovhjemmel og afskrivningsmetoder
4.2. Driftsmidler og skibe – udelukkende erhvervsmæssigt benyttet
4.3. Blandet benyttede driftsmidler og skibe
4.4. Bygninger m.v
4.5. Bygninger med blandet benyttelse, AL § 19
4.6. Beskatning ved salg af bygninger, AL § 21
4.7. Skade på bygninger eller installationer, AL §§ 23‑24
4.8. Opgørelse af afskrivningsgrundlag, AL § 45
4.9. Sondringen mellem inventargenstande, installationer og bygningsgenstande
4.10. Andre afskrivninger
4.11. Forskudsafskrivninger
4.12. Ændrede afskrivningsregler med virkning fra og med indkomståret 2008
4.13. Forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler fra indkomståret 2012

5. Kapitalgevinster og -tab
5.1. Salg af formuegoder
5.2. Aktieavancebeskatningsloven
5.3. Kursgevinstloven
5.4. Salg af fast ejendom
5.5. Salg af goodwill
5.6. Avance og tab på ombygning m.v. af lejede lokaler

6. Interessentskaber og kommanditselskaber
6.1. Interessentskaber
6.2. Kommanditselskaber
6.3. Anpartsindgrebet

7. Virksomhedsomdannelse
7.1. Goodwill ved omdannelsen
7.2. Omdannelse efter afståelsesprincippet
7.3. Skattefri virksomhedsomdannelse

8. Omstrukturering af selskaber Fusionsskatteloven
8.1. Oversigt over fusionsskattelovens regler
8.2. Sammenligning mellem skattefri og skattepligtig fusion
8.3. Aktieavancebeskatningsloven
8.4. Omstruktureringsmuligheder
8.5. Fusion af selskaber – eksempler
8.6. Spaltning – eksempler

9. Insolvens og rekonstruktion
9.1. Oversigt over reglerne
9.2. Den skattemæssige virkning af rekonstruktion
9.3. Rekonstruktion – eksempler

10. Subjektiv skattepligt og international skatteret
10.1. Subjektiv skattepligt
10.2. Indtræden og ophør af skattepligt
10.3. Lempelsesregler
10.4. Indkomstopgørelse
10.5. Genbeskatning af underskud

11. Pensionsbeskatningsloven
11.1. Oversigter
11.2. Rateordninger
11.3. Pensionsordninger med løbende udbetalinger – bortset fra ophørende livrente
11.4. Kapitalpensionsordninger
11.5. Beskatning ved normal udbetaling
11.6. Beskatning ved ophævelse i utide m.m
11.7. Fraflytning (“Skatteflugt”)
11.8. Ægtefæller
11.9. Overførsler uden skattemæssige konsekvenser – PBL § 41
11.10. Pensionsbeskatningslovens afsnit II og II A
11.11. Pensionsordninger – for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer – PBL § 15 A
11.12. Pensionsordninger for sportsudøvere – PBL § 15 B
11.13. Pensionsordninger oprettet i udlandet – PBL §§ 15 C og 15 D

12. Generationsskifte
12.1. Generationsskifte i levende live
12.2. Generationsskifte ved død

13. Boafgiftsloven
13.1. Boafgift
13.2. Gaveafgift

14. Aktieselskabsbeskatning
14.1. Udbytte
14.2. Skatteopkrævning og skattebetaling
14.3. Sambeskatning