Bog: Individets grundlæggende rettigheder
795,00 kr. 993,75 kr. inkl. moms

Nyt i 5. udgave


Denne meget populære og velansete lærebog er gennemskrevet på ny og omarbejdet flere steder. Fremstillingen er derudover opdateret med mere end 100 nye domme.

 

Individets Grundlæggende Rettigheder

Bogen omhandler individets grundlæggende rettigheder, som disse er beskyttet i dansk ret. Bogen integrerer Grundlovens rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i én samlet fremstilling. Herved træder forskelle og ligheder mellem den grundlovssikrede og den europæiske rettighedsbeskyttelse klart frem.

Bogen behandler først nogle generelle spørgsmål om menneskerettighedernes historie, kilder, fortolkning, anvendelsesområde m.m. Herefter gennemgås de rettigheder, som er mest relevante i en dansk sammenhæng:

 • Forbuddet mod tortur og anden mishandling
 • Den personlige frihed
 • Retten til privat- og familieliv
 • Religionsfriheden
 • Ytrings- og informationsfriheden
 • Forsamlingsfriheden
 • Foreningsfriheden
 • Ejendomsretten
 • Retten til forsørgelse
 • Forbuddet mod diskrimination
 • Retten til en retfærdig rettergang og effektive retsmidler

Bogen er skrevet i et klart og forståeligt sprog og rummer en række illustrative eksempler fra den righoldige retspraksis.

Målgruppe

Bogen er skrevet som en lærebog til brug i universitetsundervisningen inden for jura. Den vil dog også være nyttig for advokater, dommere og andre retsanvendere samt for alle med interesse for individets grundlæggende rettigheder.

Om forfatteren

Jens Elo Rytter er professor i forfatningsret (menneskerettigheder) ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og han har skrevet en række bøger og artikler om menneskeretlige, forfatningsretlige og folkeretlige emner.