Bog: Introduktion til forvaltningsretten
256,00 kr. 320,00 kr. inkl. moms

En introduktion til forvaltningsretten med relevante øvelsesopgaver og lovsamling

Sigtet med denne bog er at give jurastuderende en oversigtlig introduktion til forvaltningsretten, der i begyndelsen kan opleves som et meget stort og uoverskueligt retsområde. Det er håbet, at denne bog kan bidrage til at ”samle trådene”.

Bogen er inddelt i 5 kapitler. Kapitel 1 introducerer retsområdets centrale lov, forvaltningsloven, der også indeholder en kort omtale af reglerne om brug af data mv., mens kapitel 2 bygger videre med en overordnet omtale af de såkaldte forvaltningsretlige grundsætninger. De efterfølgende kapitler indeholder forskellige typer af fokusopgaver. Kapitel 3 indeholder opgaver med fokus på de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, mens temaet for opgaverne i kapitel 4 er hjemmel og prøvelse. Kapitel 5, som også er bogens sidste, indeholder opgaver med blandede problemstillinger. Sidst i bogen er der bilagt en lovsamling.

Målgruppe

Bogen henvender sig primært til jurastuderende, men er relevant for alle der ønsker en overskuelig og oversigtlig introduktion til forvaltningsretten og mulighed for at arbejde praktisk med forvaltningsretten gennem løsning af bogens mange virkelighedsnære opgaver.

Om forfatteren

Bogen er skrevet af Jøren Ullits, der er adjunkt i forvaltningsret ved Syddansk Universitet , hvor han endvidere er fagansvarlig for bachelorfaget Forvaltningsret og kandidatfaget Digital forvaltningsret. Han har en juridisk ph.d.-grad fra Københavns Universitet/Center for Informations- og Innovationsret og forsker til daglig i digital forvaltningsret.

For yderligere oplysninger om forfatteren henvises til hans forskerprofil på:

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/juon

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Inddholdfortegnelse

Kapitel 1 - Forvaltningsloven
1. Introduktion
2. Definitionen af en forvaltningsmyndighed og om habilitet
3. Partens rettigheder
4. Forvaltningsmyndighedens pligter

Kapitel 2 - Introduktion til de ulovbestemte grundsætninger
1. Introduktion
2. Retsgrundsætningen om usaglige hensyn (magtfordrejning)
3. Retsgrundsætningerne om lighed og proportionalitet
4. Retsgrundsætningen om pligtmæssigt skøn
5. Sammenfatning

Kapitel 3 Opgaver med fokus på sagsbehandlingen
1. Sommerhuset
2. Karakteren
3. Facebook
4. Tavlen
5. Gylletanken
6. Familieretshuset
7. Landmand Jensen
8. Socialjurist søges
9. Den forskrækkede politifrue
10. Den utilfredse pædagog
11. Sjusk i sagerne
12. En hjælpende hånd
13. Den hidsige repræsentant
14. Instruksen
15. Den forelskede huskøber

Kapitel 4 Opgaver med fokus på hjemmel og prøvelse
1. Hjælp til haven (I)
2. Hjælp til haven (II)
3. En kærlig hånd
4. Gokartuheldet
5. Paintballbanen og naboerne
6. Den truede ål
7. Kronprinsens olympiske post

Kapitel 5 Opgaver med blandede problemstillinger
1. Den grønne omstilling .
2. Juicebaren
3. Løbehjulet
4. Fyrværkeren
5. Den nybagte mor

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

2. Definitionen af en forvaltningsmyndighed og om habilitet

2.1. Begrebet ”forvaltningsmyndighed”

Forvaltningsloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Loven omfatter således alle forvaltningsmyndigheder, uanset om de tilhører den statslige eller den kommunale forvaltning, og uanset om der er tale om almindelige forvaltningsmyndigheder, særlige nævn eller råd, f.eks. taksationskommissioner og ankenævn, eller særlige forvaltningsenheder, som f.eks. ATP og Danmarks Nationalbank. Omfattet er bl.a. ministerier, styrelser, direktorater, nævn, kommuner, regioner, politiet, hospitaler og universiteter. Loven omfatter herudover også selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov. Til eksempel er DR en selvejende institution oprettet ved lov. Institutionen er oprettet med hjemmel i radio- og fjernsynsloven, hvorfor institutionen derfor omfattes af forvaltningslovens regler. Et eksempel på en fond oprettet ved lov er Danmarks Frie Forskningsfond, der således også er omfattet af forvaltningsloven. Loven omfatter også selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og kontrol. Det kan f.eks. være en døgninstitution for udviklingshæmmede oprettet på privatretligt grundlag (ikke ved lov), der drives som selvejende institution. Selvejende betyder, at institutionen ejer sig selv (til forskel fra eksempelvis et aktieselskab, der ejes af aktionærerne). En sådan døgninstitution udøver offentlig virksomhed af omfattende karakter – omsorg for udviklingshæmmede – og er underlagt omfattende kontrol, tilsyn og regulering i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Forvaltningsloven omfatter derimod ikke Folketinget, Folketingets Ombudsmand og visse andre myndigheder med tilknytning til Folketinget, som f.eks. Statsrevisionen. Uden for lovens anvendelsesområde falder endvidere domstolene og udenlandske myndigheder og internationale organisationer.

Det er ikke enhver aktivitet udført af ovennævnte institutioner, som omfattes af forvaltningsloven. Forvaltningsloven gælder nemlig (som hovedregel) kun for behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, såkaldt afgørelsesvirksomhed.  Med udtrykket ”truffet afgørelse” sigtes til den aktivitet, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde. Som f.eks. om borgerens byggetilladelse kan godkendes, om den ældre kvinde har ret til førtidspension, eller om restaurationsejeren kan få tilladelse til at holde åbent til kl. 23.00 på en søndag. Til illustration har ombudsmanden udtalt, at et faktisk stop for en social bevilling anses for en afgørelse. Tilsvarende fandtes en skoles beslutning om midlertidig enkeltmandsundervisning for en afgørelse. Derimod fandt ombudsmanden ikke, at en kirkes anvisning af en kirkebænk til en konfirmands far var en afgørelse, men blot fandtes at udgøre faktisk forvaltningsvirksomhed,  og her finder forvaltningsloven (som hovedregel) ikke anvendelse. Til faktisk forvaltningsvirksomhed hører sådan noget som patient- og anden klientbehandling, undervisning og rådgivning. Tilsvarende børnepasning, drift af plejecentre, rengøring og kantinedrift. Ligeledes beslutninger om, hvordan pasningen skal foregå, hvilken behandling der skal gives, eller de praktiske forhold i forbindelse med eksempelvis plejebehandling, f.eks. hvilken stue en patient skal ligge på.