Bog: Indledning til tingsretten - tredjemandskonflikter vedrørende løsøre
657,00 kr. 821,25 kr. inkl. moms

Få en introduktion til tingsrettens grundlæggende regler, illustreret ved gennemgang af reglerne om løsning af tredjemandsproblemer vedrørende løsøre

Forfatteren gennemgår også de særlige regler om tinglysning af underpant i motorkøretøjer og andet løsøre (blandt andet de nye regler om digital tinglysning), der indgår i tingsrettens specielle del.

Bogen har en oversigt over grundprincipper i og retsvirkninger af retsværnsregistre. Blandt andet tingbogen, skibsregisteret, luftfartøjsregisteret og værdipapircentraler.

Desuden har bogen en række opgaveeksempler til studiebrug, og den er velforsynet med henvisninger til supplerende retskilder. 

Målgruppe

Meget velegnet for blandt andre universitetsstuderende, advokater og andre jurister, der arbejder med omsætning og finansiering af løsøre.

Om forfatteren

Forfatteren Peter Mortensen er professor i formueret ved Københavns Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

DEL 1: TINGSRET – GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER
Kapitel I – Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand
Kapitel II – Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

DEL 2: DYNAMISK TINGSRET
Kapitel III – Grundlæggende problemer
Kapitel IV – Retsværnsregistre – tinglysning og anden registrering
Kapitel V – Tredjemandskonfl ikter – B som aftaleerhverver
Kapitel VI – Tredjemandskonfl ikter – B som kreditor
Kapitel VII – Tredjemandskonfl ikter – B som arving

DEL 3: FRA TINGSRETTENS SPECIELLE DEL
Kapitel VIII – Særligt om pant – B som underpanthaver