Bog: Civilprocessen
1.396,00 kr. 1.745,00 kr. inkl. moms

8. udgave af Civilprocessen er i produktion og forventes at komme på lager medio februar 2020.

Få en systematisk og grundig fremstilling af den civile retspleje

Emne for emne gennemgår Civilprocessen den civile retsplejes regelsæt, som er under stadig udvikling og forandring. I de senere år er der f.eks. gennemført en større domstolsreform og en lang række ændringer af retsplejeloven med det hovedformål at effektivisere retsplejen. Overordnede emner i Civilprocessen er:

  • Civilprocessens emnekreds og grundprincipper
  • Domstolene, dommerne og advokaterne
  • Sagsbehandlingen i 1. instans
  • Partnere og proceskravet
  • Almindelige regler om sagsbehandlingen
  • Retsafgørelser – form, indhold, afsigelse
  • Prøvelse af retsafgørelser (retsmidler)
  • Specialproces
  • Voldgift.
Værket redegør for relevant lovgivning og retspraksis og er opdateret til og med juni 2013.

Nyt i 7. udgave

I værket er nye regler om gruppesøgsmål, forkyndelse og midlertidige afgørelser (forbud og påbud) indarbejdet.

Målgruppe

Velegnet for fagjurister. Også brugbar som lærebog ved universiteter.

Om forfatterne

Forfatterne er professor, dr.jur. Bernhard Gomard og landsdommer Michael Kistrup. Bernhard Gomard var professor i retsvidenskab på Københavns Universitet til 1996, hvorefter han i en årrække virkede som professor på Copenhagen Business School (CBS). Michael Kistrup var i en længere årrække til 2010 tilknyttet Københavns Universitet som ekstern lektor i proces.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Afsnit I: Civilprocessens emnekreds og grundprincipper
Kapitel 1: Civilprocessen som juridisk disciplin
Kapitel 2: Domstolenes (den dømmende magts) statsretlige stilling
Kapitel 3: Civilprocessens lovgrundlag

Afsnit II: Domstolene, dommerne og advokaterne
Kapitel 4: Domstolenes organisation
Kapitel 5: De almindelige domstoles saglige kompetence
Kapitel 6: De almindelige domstoles stedlige og internationale kompetence
Kapitel 7: Dommeres, retsassessorers og dommerfuldmægtiges tjenstlige stilling
Kapitel 8: Inhabilitet (habilitetsmangel)
Kapitel 9: Advokaterne

Afsnit III: Sagsbehandlingen i 1. instans 
Kapitel 10: Almindelig orientering om sagsbehandlingen
Kapitel 11: Sagens forberedelse ved indlevering og forkyndelse af stævning
Kapitel 12: Sagens forberedelse efter stævningens forkyndelse
Kapitel 13: Hovedforhandling
Kapitel 14: Inddragelse af nyt processtof i sagen. Koncentrationsmaksime og præklusion
Kapitel 15: Udeblivelse
Kapitel 16: Sagens ophævelse

Afsnit IV: Parterne og proceskravet
Kapitel 17: Parter, partshabilitet og procesfuldmagt
Kapitel 18: Formalitet og realitet
Kapitel 19: Proceskravets formål
Kapitel 20: Krav om anerkendelse og om fuldbyrdelsesgrundlag
Kapitel 21: Objektiv kumulation
Kapitel 22: Subjektiv kumulation
Kapitel 23: Nødvendigt procesfællesskab (litis consortium)

Afsnit V: Almindelige regler om sagsbehandlingen
Kapitel 25: Mundtlighed
Kapitel 26: Offentlighed
Kapitel 27: Grundlaget for rettens afgørelse og dets tilvejebringelse. Forhandlingsmaksimen
Kapitel 28: Parternes aftaler om sagens genstand og om procesførelsen. Dispositionsmaksimen
Kapitel 29: Retsforlig
Kapitel 30: Bevisførelse. Bevisafgørelse
Kapitel 31: Beviskravet i forskellige situationer
Kapitel 32: Umiddelbar og middelbar bevisførelse
Kapitel 33: Partsforklaringer
Kapitel 34: Vidneforklaringer
Kapitel 35: Bevisdokumenter
Kapitel 36: Syn og skøn og anden sagkyndig bistand til oplysning af sagen

Afsnit VI: Retsafgørelser
Kapitel 37: Retsafgørelsers form, indhold og afsigelse
Kapitel 38: Votering i kollegiale retter
Kapitel 39: Sagsomkostninger. Fri proces og retshjælpsforsikring

Afsnit VII: Prøvelse af retsafgørelser (retsmidler). Retskraft
Kapitel 40: Almindelig orientering om prøvelse af retsafgørelser
Kapitel 41: Fællesregler for anke
Kapitel 42: Anke til landsret
Kapitel 43: Anke til Højesteret
Kapitel 44: Kære
Kapitel 45: Retskraft
Kapitel 46: Retskraftige afgørelser
Kapitel 47: Retskraftens rækkevidde

Afsnit VIII: Specialproces
Kapitel 48: Oversigt over de specielle procesregler
Kapitel 49: Mortifikation og ejendomsdom
Kapitel 50: Sager om ægteskab eller forældremyndighed
Kapitel 51: Faderskabssager
Kapitel 52: Værgemål. Rpl kapitel 43
Kapitel 53: Prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse og af beslutning om adoption uden samtykke
Kapitel 54: Forbrugersager

Afsnit IX: Voldgift
Kapitel 55: Voldgift