Onlinebog: Straffeprocessen
1.664,00 kr. 2.080,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Straffeprocessen, 4. udgave


Formålet med de straffeprocessuelle regler er at opstille rammer for undersøgelsen og afklaringen af, om de strafferetlige regler er overtrådt samt skabe mulighed for, at en dom kan blive afsagt. Samtidig indeholder straffeprocessen en række regler, der har til formål at beskytte individet over for statsmagten. Dermed udgør den en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier i et demokratisk samfund.

Straffeprocessen beskriver alle relevante instanser, myndigheder, forhold og regler i selve straffeprocessen. Bogen gennemgår bl.a. følgende emner:

 • Domstolens organisation
 • Anklagemyndigheden
 • Politiets organisation og opgaver
 • Forsvarerbistand
 • Sigtede
 • Efterforskning
 • Straffeprocessuelle tvangsindgreb
 • Beviser
 • Hovedforhandling og dom
 • Forurettedes stilling
 • Fuldbyrdelse
 • Oprejsning i anledning af strafferetlig forfølgning og sager mod politiet
 • Retskraft

Målgruppe

Bogen henvender sig til jurastuderende som lærebog i straffeproces på universiteternes juridiske kandidatuddannelse samt til dommere, anklagere og forsvarere i deres daglige virke. 

Om forfatterne

Landsdommer Michael Kistrup har tidligere undervist på Københavns Universitet i strafferet og proces, herunder civilproces, straffeproces, fogedret og udvidet konkursret. Han er medforfatter til flere procesretlige afhandlinger og er medlem af Retsplejerådet.  

Advokat Jakob Lund Poulsen har i mange år været lektor i procesret ved Københavns Universitet. Jakobs hovedområde er strafferet generelt, dog primært erhvervsstrafferet i form af sager om økonomisk kriminalitet, skat, moms og afgifter, og han er desuden medforfatter til en række bøger.

Højesteretspræsident Thomas Rørdam har mange års erfaring med strafferet, straffeproces og straffesager og virker desuden som underviser på efteruddannelseskurser om straffeproces, strafferet m.v.

Landsretspræsident Jens Røn er præsident for Vestre Landsret. Han har tidligere blandt andet været statsadvokat hos Rigsadvokaten. Jens Røn har udgivet en række artikler og er forfatter og medforfatter på bøger om bl.a. aktindsigt i retsplejen og strafferet.