Onlinebog: Insolvensret - Gældssanering
1.554,00 kr. 1.942,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Insolvensret – Gældssanering 2022, 2. udgave

Hovedtemaet for denne bog er konkurslovens afsnit IV om gældssanering.

Bogen beskriver gældende ret efter lovændringerne 17. juli 2022 i henhold til lov nr. 843 af 21.06.2022 og gældssaneringsbekendtgørelsen, bkg. nr. 1133 af 06.07.2022 – regelsæt, der er baseret på Bet. 1578.2022 om modernisering og revision af reglerne om gældssanering. Gennemgangen, beskrivelsen og fortolkningen af gældssaneringsregelsættet sker på baggrund af en medhjælperbaseret tilgang. Ud over beskrivelse af gældende ret påpeges uhensigtsmæssigheder, og forslag til afhjælpning heraf anvises.

Bogen er forsynet med udførlig litteraturfortegnelse og stikordsregister. Der er ikke taget hensyn til retspraksis og litteratur offentliggjort efter 31. december 2022.

Nyt i 2. udgave

I forhold til bogens 1. udgave fra 2006 er det særligt retstillingen, der blev etableret pr. 17. juli 2022, der er grundlaget for bogens gennemgang af gældssaneringsreglerne.

De både praksisbaserede og lovgivningsmæssige ændringer, herunder i forhold til håndtering af skat og skattemæssige underskuds genopståen ved gældssanering i tilknytning til konkurs, er resulteret i væsentlige ændringer i bogens opbygning og indhold. De mellemliggende år har også lagt lag på antallet af gældssaneringssager håndteret enten i egenskab af skifterettens medhjælper eller som skyldner- eller kreditorrepræsentant – et forhold, som forhåbentligt vil være til nytte for bogens læsere.

Målgruppe

Bogens primære målgruppe er praktikere, der enten på kreditorsiden eller skyldnersiden bør eller skal forholde sig til gældssaneringsreglerne – et regelsæt, som mange har meninger om, men færre har indgående kendskab til.

Om forfatterne

Jens Paulsen er partner i DAHL Advokatpartnerselskab. Han har siden gældssaneringsinstituttets barndom beskæftiget sig med gældssanering – både som skifterettens medhjælper og som rådgiver for gældssaneringsansøgere/kreditorer og ved udarbejdelse af akkordforslag på gældssaneringsvilkår. Han har virket som fast medhjælper ved Skifteretten i Herning siden 1989 og modtog i 2011 Dreyers Fonds Advokathæderspris, primært for indsatsen på det insolvensretlige område. Jens Paulsen er forfatter til et større antal bøger og artikler om bl.a. insolvensretlige emner og har i en årrække i forskellige sammenhænge undervist i bl.a. gældssanering.

Lone Falkenberg har siden 1989 været assistent for Jens Paulsen, men også i en længere årrække for et tidligere medlem af Herning Skifterets stab af faste medhjælpere. Hun har håndteret et stort antal gældssaneringssager og akkordforslag på gældssaneringsvilkår.