Onlinebog: offentligretlige retssager

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

505,00 kr. 631,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

 

Hvilke regler gælder når det offentlige optræder i civile retssager?  

I de seneste årtier har der været en klar tendens til at offentlige myndigheder i stadigt videre omfang må forsvare deres embedsførelse ved domstolene i civile retssager. Offentligretlige retssager handler om domstolskontrol med forvaltningen, det offentliges repræsentation ved domstolene og de regler, der gælder for det offentliges retssagsførelse. En tvist mellem borgeren og det offentlige behandles ofte først administrativt i en eller flere instanser, hvor myndigheden er bundet af de forvaltningsretlige regler. Kommer sagen herefter for domstolene har det længe være den almindelige opfattelse, at retsforholdet mellem borger og myndighed markant skifter karakter. De civilprocessuelle regler har et andet sigte end de forvaltningsretlige regler, og retsplejelovens forhandlingsprincip dominerer processen.  Men selvom det offentlige optræder ved ensidige partsrepræsentanter ved domstolene, er forvaltningsretten ikke sat ud af kraft under processen. Derimod er det offentlige som procespart underlagt et dobbelt regelsæt, idet både de forvaltningsretlige regler og retsplejelovens regler finder anvendelse i processen.

Bogen handler om dette dobbelte regelsæt og organiseringen af det offentliges retssagsførelse. Til indledning introduceres de grundlæggende regler i dansk ret om domstolskontrol med forvaltningen og de grundlæggende principper for offentlige myndigheders erstatningsansvar. Bogen er en forkortet, omarbejdet og opdateret udgave af forfatterens doktordisputats, Det offentlige som procespart, der udkom i 2017. Den anvendes som lærebog i efteruddannelsesfaget ”Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd”, som udbydes af Syddansk Universitet.

Målgruppe

Bogen retter sig mod embedsmænd, dommere, advokater, og andre der beskæftiger sig med retssagsførelse i praksis hvor det offentlige er involveret. 

Om forfatteren

Frederik Waage er professor, dr.jur. og forskningsleder for den offentligretlige gruppe ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han er fagansvarlig for fagene forfatningsret og civilproces.