ONLINEBOG - Håndhævelsesloven med kommentarer
596,00 kr. 745,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Lovkommentaren giver en samlet og tilbundsgående fremstilling af de nye klageregler og klageprocessen, efter håndhævelsesloven trådte i kraft 1. juli 2010 og erstattede daværende klagenævnslov

Håndhævelsesloven implementerer med forsinkelse dir. 2007/66 i dansk ret og indeholder væsentlige nyskabelser og tilpasninger af den eksisterende retsstilling, bl.a.:

  • Nye sanktioner i form af ’uden virkning’ og alternativ sanktion
  • Justering af reglerne om standstill og opsættende virkning
  • Indførelse af præklusive klagefrister
  • Klagenævnet, der i visse tilfælde bliver obligatorisk klageinstans

På en række punkter giver loven anledning til betydelig tvivl, og forfatterne identificerer disse særlige problemområder og påpeger mulige konsekvenser.

Lovkommentaren inddrager den righoldige praksis fra klagenævnet, de danske domstole, EU-Domstolen og Retten i Første Instans.

Målgruppe

Bogen er egnet som opslagsredskab til såvel ordregiveren, den potentielle klager, rådgiveren, samt andre med interesse for håndhævelse af udbudsreglerne.

Om forfatterne

Torkil Høg er partner hos Lett Advokatfirma og har i en årrække rådgivet offentlige myndigheder og private virksomheder om konkurrence- og udbudsret, herunder EU’s udbudsregler og tilbudsloven. Torkil er ph.d. fra Aarhus Universitet og er forfatter til bl.a. bogen ”Udbudsretlige Erstatningsspørgsmål” fra 2005.

Morten Frank er advokatfuldmægtig hos Lett Advokatfirma og har i en årrække rådgivet om EU’s udbudsregler og tilbudsloven, herunder førelse af sager for Klagenævnet for Udbud. Morten er fortatter til flere artikel om bl.a. udbudsretlige forhold og underviser såvel ordregiver- som tilbudsgiversiden i EU’s udbudsregler. Morten underviser tillige på Københavns Universitet.