Skøn Under Regel (ph.d.) af Nick Storm Stausholm
1.194,00 kr. 1.492,50 kr. inkl. moms

Den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om pligtmæssigt skøn udgør “et af de mest markante træk ved den moderne forvaltningsret”

Den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om pligtmæssigt skøn udgør “et af de mest markante træk ved den moderne forvaltningsret”.

Afhandlingen indeholder en kritisk analyse af den traditionelle forståelse af grundsætningen som indeholdende et udgangspunkt om, at forvaltningen ikke må afskære eller kraftigt begrænse sit skøn ved internt fastsatte retningslinjer for forvaltningssagernes behandling.

Afhandlingen argumenterer i stedet for, at der ikke gælder nogen almindelig formodning hverken for eller imod, at forvaltningen afgør enkeltsager efter en på forhånd fastsat intern regel frem for en individuel vurdering.

SAGT OM BOGEN:

“Bogen har mange styrker: Den er omhyggelig og grundig i sin behandling af emnet, der anskues fra mange forskellige indfaldsvinkler. Den udmærker sig ved nytænkning og kritisk analyse i forhold til etablerede opfattelser. Den indeholder omfattende analyser af både teori og praksis, hvad enten der er tale om national eller udenlandsk teori og praksis, og er præget af stort overblik.”
- Uddrag af anmeldelse af Søren Højgaard Mørup i UfR, U.2016B.126


Målgruppe

Selvom afhandlingen primært har et retsvidenskabeligt sigte, vil særligt afhandlingens domsanalyser og (del-)konklusioner også være af væsentlig interesse for praktikere såvel inden som uden for den offentlige forvaltning.

Om forfatteren

Nick Storm Stausholm er post.doc., ph.d. på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.