Onlinebog: Forsikringsaftaleloven med kommentarer

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

1.389,00 kr. 1.736,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

En ny og udførlig kommentar til Forsikringsaftaleloven

Forsikringsaftaleloven bygger på et fælles nordisk lovgivningsarbejde, som fandt sted for snart 100 år siden. Loven har fortsat stor praktisk betydning. Den finder anvendelse på forsikringsaftaler, der indgås med forsikringsaktieselskaber, gensidige forsikringsselskaber eller andre selskaber og institutioner, der driver forsikringsvirksomhed.

Denne kommentar er i et vist omfang bygget på skelettet af Ivan Sørensens Forsikringsaftaleloven med kommentarer fra 2000, om end meget store dele af bogen er nyskrevne. Det skyldes bl.a., at der er tilkommet omfattende ny praksis, ligesom der er vedtaget væsentlige lovændringer siden Ivan Sørensens udgivelse. Det gælder ikke mindst lovændringen i 2004 med indførelse og/eller ændring af en lang række bestemmelser om bl.a. begrundelsespligt, lempelsesreglen ved afgivelse af urigtige oplysninger, præmiebetaling, vejledning om acontobetaling og direkte krav ved skadevolders konkurs. Af andre betydningsfulde lovændringer kan nævnes ændringerne i 2008 af henholdsvis bestemmelserne om begunstigelser i livsforsikringsordninger og forældelse af forsikringskrav.

Målgruppe

Denne bog henvender sig til ansatte i forsikrings- og pensionsselskaber, forsikringsmæglere, advokater, dommere og andre, der beskæftiger sig med forsikringsret.

Om forfatterne

Anne-Marie Aagaard Tegldal er cand.jur. fra 2010 og chefjurist hos LB Forsikring A/S. Hun er af Forsikring & Pension udpeget som medlem af Ankenævnet for Forsikring inden for bygningsforsikring, familieforsikring, motorkøretøjsforsikring, rejseforsikring, privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring.

Kåre Højerup er cand.jur. fra 2002, advokat (H) og leder af Codans skadejuridiske afdeling, hvor han beskæftiger sig med forsikringsret inden for både erhvervsforsikrings- og privatforsikringsområdet. Han er udpeget af Forsikring & Pension som permanent medlem af Ankenævnet for Forsikring og er dermed med til at træffe afgørelse i alle typer af sager indbragt for nævnet.