Bog: Juraen på rejsen
1.427,00 kr. 1.783,75 kr. inkl. moms

Den til dato mest udførlige redegørelse for den retlige regulering af markedet for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, samt den beskyttelse, der følger med.

Vi rejser mere og mere, både på ferie og i arbejdsmæssig henseende.
Behovet for en regulering af rejsemarkedet har dermed aldrig været større, og siden begyndelsen af 1990’erne er der kommet flere forskellige regelsæt til, der har til formål at beskytte den rejsende.

Pakkerrejsedirektivet har sammen med passagerrettighedsforordningerne gjort rejsemarkedet til et af de områder i EU-retten, der har det højeste beskyttelsesniveau. Til trods for denne beskyttelse viser undersøgelser, at mere end to tredjedele af alle EU-borgere ikke har kendskab til, hvilke rettigheder, de er beskyttet af, når de rejser.

Denne bog indeholder den til dato mest udførlige redegørelse for den retlige regulering af markedet for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer og dermed også den beskyttelse, der følger ved køb af en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement uafhængig af, hvilken transportform man i øvrigt gør brug af på den pågældende rejse.

Da størstedelen af rejser i dag gennemføres med fly, indeholder bogen endvidere en detaljeret gennemgang af forordning nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

Målgruppe

Personer, der enten rådgiver eller er beskæftiget i virksomheder inden for oplevelsesøkonomien, herunder udbydere af pakkerejser og rejserelaterede ydelser, som personbefordring, indkvartering og andre turisme- og underholdningsrelaterede ydelser.

Anmeldelse af bogen

Uddrag af en anmeldelse, som er bragt i UfR nr. 17/2020, side 124 . Anmeldelsen er skrevet af Lars Hjortnæs:

"… Bogen henvender sig først og fremmest til dem, der sælger rejser, arrangerer rejser, rådgiver om rejser og afgør retstvister om rejser. Kort sagt til dem, der beskæftiger sig professionelt med rejsebranchen. Herunder f.eks. til dem, der skal håndtere, at rejser bliver aflyst på grund af landes nedlukning under corona-epidemien – forfatterne har selvsagt ikke haft mulighed for at forholde sig specifikt til dette scenarie, men deres generelle redegørelse for reglerne om bl.a. den rejsendes afbestillingsret dækker fint, eftersom disse regler er blandt dem, der ikke er blevet udsat for hastigt gennemført særregulering.
Forfatterne udlægger dels den nye reviderede lov om pakkerejser, der trådte i kraft den 1. juli 2018, dels EU-forordningen fra 2004 om kompensation og bistand til flypassagerer ved bl.a. overbookning, aflysning og lange forsinkelser.
Begge regelsæt bliver gennemgået meget detaljeret, og der er næppe mange praktisk forekommende spørgsmål, som forfatterne ikke forsøger at give et bud på løsningen af. På den måde vil bogen selvsagt være nyttig for de praktikere, som den især er skrevet for. …"

Om forfatterne

Jakob Hahn er advokat og afdelingschef i Danmarks Rejsebureau Forening, hvor han i mere end 16 år har beskæftiget sig med lovgivningen indenfor rejse- og transportområdet med særlig fokus på pakkerejser og passagerrettigheder. Jakob har deltaget i Justitsministeriets følgegruppe til brug for udarbejdelsen af den nye lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, ligesom han har deltaget i arbejdet med de seneste 5 revisioner af lov om en rejsegarantifond. Jakob er desuden udpeget som nævnsmedlem af Pakkerejse-Ankenævnet og Forbrugerklagenævnet.

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatpartnerselskabet Brinkmann Kronborg Henriksen. Han har været fast nævnsmedlem for Forbrugerrådet i Forbrugerklagenævnet og en række andre tvistløsningsorganger, og har tillige opnået ph.d.-graden på »Forbrugerklagenævnets ordning i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv« i 2015. Forfatteren har tidligere været ansat i Forbrugerrådet som leder af retshjælpsordningen Forbrugernes Principsager, sekretariatschef i Pressenævnet, samt været administrationschef i Dansk Røde Kors, Danmarks Naturfredningsforening, samt kontorchef i Tryg Forsikring. Forfatteren har udgivet talrige bøger og artikler om forbruger- og markedsføringsretlige emner og virker desuden som ekstern lektor og censor på de højere læreanstalter.

Manuskriptet er udarbejdet som et fælles forfatterskab. Forfatterne er således solidarisk ansvarlige for manuskriptets indhold, ligesom de fortolkninger og bemærkninger, der fremgår af bogen, er udtryk for deres fælles opfattelse af retstilstanden på herværende retsområder.

Bogens indhold

Kapitel 1 Baggrund og historik for pakkerejser
Kapitel 2 Lovens anvendelsesområde
Kapitel 3 Lovens begreber og definitioner
Kapitel 4 Informationer
Kapitel 5 Ændringer inden rejsens begyndelse
Kapitel 6 Levering af pakkerejsen
Kapitel 7 Øvrige bestemmelser
Kapitel 8 Forordning 261/2004
Kapitel 9 Anvendelsesområdet
Kapitel 10 Begivenheder omfattet af forordningen
Kapitel 11 Rettigheder
Kapitel 12 Øvrige bestemmelser

Uddrag af kapitel 2 (læs hele uddraget her)

Lovens anvendelsesområde

I PRL § 1 er lovens anvendelsesområde beskrevet, samtidig med at bestemmelsen undtager visse typer af pakkerejser fra lovens anvendelsesområde. Efter PRL § 1 stk. 1, gælder loven for pakkerejser, der udbydes eller sælges til rejsende af erhvervsdrivende, og for sammensatte rejsearrangementer, der formidles til rejsende af erhvervsdrivende.
I pakkerejseloven (1993) blev der sondret imellem udbud af pakkerejser og aftaler om køb af pakkerejser. Ved pakkerejselovens ikrafttræden er denne sondring fjernet, således at loven som helhed finder anvendelse på pakkerejser, der udbydes eller sælges til rejsende af erhvervsdrivende.1

2.1. Varighed under 24 timer

Det fremgår af PRL § 1, stk. 2, nr. 1, at pakkerejseloven ikke gælder for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, der har en varighed på under 24 timer, medmindre de omfatter overnatning.
Af betænkningen til pakkerejseloven (1993) fremgik det, at udvalget overvejede, hvorvidt man skulle undlade at gøre brug af det tidsmæssige krav om, at rejser med en varighed på under 24 timer var undtaget fra pakkerejselovens (1993) anvendelsesområde. Udvalget valgte dog at fastholde varighedskravet på de 24 timer, som det fulgte af pakkerejsedirektivet (90/314), idet man vurderede, at en bred af række af rejsearrangementer, hvor der ikke var behov for en regulering, ellers ville blive omfattet af lovudkastets (1992) pakkerejsebegreb.
Med pakkerejseloven videreføres den tidligere gældende tidsbegrænsning i anvendelsesområdet således, at pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer med en varighed på under 24 timer fortsat undtages fra pakkerejseloven, medmindre de pågældende pakkerejser omfatter en overnatning.
For så vidt angår begrebet overnatning, fremgår det af lovforslaget, at man har fastholdt begrebet overnatning fra pakkerejseloven (1993), også selvom pakkerejsedirektivets artikel 2, stk. 2, litra a, i den danske version gør brug af begrebet “indkvartering natten over”.
I den danske version af pakkerejsedirektivet (90/314) anvendte man begrebet “overnatning”, hvorimod de engelske versioner af såvel det oprindelige som det nye pakkerejsedirektiv gør brug af betegnelsen “overnight accommodation”, ligesom begge tyske versioner gør brug af betegnelsen “Übernachtung”.
Det lægges herefter i lovforslaget til grund, at “indkvartering natten over” trods det forskellige ordvalg i henholdsvis pakkerejsedirektivet (90/314) og pakkerejsedirektivet skal forstås som overnatning.