Folkeret og Dansk Ret - Bog af Ole Terkelsen
570,00 kr. 712,50 kr. inkl. moms

Folkerettens virkning i dansk ret er et af de juridiske emner, som bliver stadig vigtigere. Er folkeret direkte anvendelig? Kan folkeret sidestilles med danske regler? Hvornår kan en lov fortolkes folkeretskonformt? Hvilken betydning har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk ret efter inkorporeringen i 1992? Disse og andre spørgsmål bidrager denne bog til at besvare.

Bogen giver en udførlig indføring i folkerettens retskildemæssige betydning i Danmark. I bogen beskrives og analyseres samspillet mellem regler af dansk og international oprindelse, herunder i hvilken udstrækning folkeret skal inddrages i retsanvendelsen, og i hvilke tilfælde folkeretten ikke kan indgå.

Sagt om bogen

"Med sin bog behandler forf. et væsentligt og vanskeligt emne. Bogen igennem viser han sin evne og vilje til på en velargumenteret måde at foretage en kritisk vurdering af retspraksis og litteratur. Og i tilgift formår han at udtrykke sig enkelt og præcist uden unødigt akademiseret sprogbrug i en rolig, nøgtern og velafbalanceret form. Forf.s evne for selvstændig juridisk tænkning er uomtvistelig. Som læser fortryder man ikke at have tilbragt nogle timer i selskab med bogen."

Uddrag af anmeldelelse skrevet af Jens Peter Christensen, bragt i UfR 2017, nr. 14, side 162.

Målgruppe

Bogen, som er forfatterens ph.d.-afhandling, henvender sig til såvel praktikere som universitetsansatte med interesse for forholdet mellem folkeret og dansk ret.

Om forfatteren

Ole Terkelsen er ansat som lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Introduktion

DEL I - Den historiske og forfatningsretlige ramme
Kapitel 2 - Teoriens udvikling i Danmark
Kapitel 3 - Grundlovens forskrifter

DEL II - Folkerettens virkning i dansk ret
Kapitel 4 - Forholdet til grundloven
Kapitel 5 - Folkeret og lovgivning
Kapitel 6 - Det folkeretlige retsgrundlag
Kapitel 7 - Særligt om immunitet
Kapitel 8 - Folkeret og bekendtgørelser
Kapitel 9 - Skønsudøvelse – et eksempel
Kapitel 10 - Skøn, sagsoplysning og begrundelse
Kapitel 11 - Folkeret som supplement

DEL III - Afslutning
Kapitel 12 - Folkerettens genstand og subjekter
Kapitel 13 - Afhandlingens resultater