p.hd: Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse
649,00 kr. 811,25 kr. inkl. moms

SAGT OM BOGEN:

“Bogen belyser på glimrende vis behandlingen af erstatningskrav i sager, hvor en person er blevet frihedsberøvet i forbindelse med en sag om udlevering på grundlag af en europæisk arrestordre. Den er af interesse for såvel praktikere som andre med appetit på EU-strafferet, som især siden Amsterdam-traktaten er blevet et særdeles dynamisk retsområde. Udgivelsen bygger på forfatterens ganske vellykkede ph.d.-afhandling. Ikke alle sådanne afhandlinger egner sig som grundlag for bogudgivelse; men denne hører uden tvivl til den kategori, som fortjener udbredelse i en større kreds….”

Uddrag af anmeldelse af Jørn Vestergaard i U.2015B.461/1

Den europæiske arrestordre fra 2002 har medført en eksplosiv udvikling i brugen af udlevering mellem EU’s medlemsstater.

Arrestordren indeholder dog ikke bestemmelser om, hvordan et erstatningsopgør skal behandles, hvis den udleverede ikke bliver dømt i den efterfølgende straffesag, og erstatningsopgøret skal derfor behandles efter national ret. Praksis viser, at disse sager afgøres meget forskelligt, og at disse sager volder særlige problemer i dansk ret.

Denne bog indeholder en omfattende gennemgang af dansk rets bestemmelser om erstatning for frihedsberøvelse, såvel inden for som uden for strafferetsplejen, samt en gennemgang af national ret i Norge og Sverige, EMRK og EU-retten. Undervejs bliver tre principper for erstatning efter strafforfølgning identificeret, hvorefter egnetheden af forskellige modeller for behandling af et erstatningskrav efter en udlevering vurderes.

Målgruppe

Bogen er særlig relevant for praktikere, som arbejder med såvel udlevering som erstatning i anledning af frihedsberøvelse såvel indenfor som udenfor strafferetsplejen. Advokater, anklagere og dommere, som skal behandle det erstatningsretlige opgør efter borgere, der har været frihedsberøvede, kan således have særlig gavn af bogen.

Om forfatteren

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen har gennem to år behandlet erstatningskrav, som blev fremsat efter bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 93 a, i forbindelse med sin ansættelse ved Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland. Med baggrund i den praktiske erfaring med behandlingen af disse krav har forfatteren undersøgt det retlige grundlag for behandling af særligt krav om erstatning for frihedsberøvelse i forbindelse med udlevering på grundlag af den europæiske arrestordre. Bogen har indbragt forfatteren den akademiske ph.d.-grad i jura ved Aarhus Universitet. Forfatteren er i dag adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, hvor han underviser i kriminalret og forsker i international strafferet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Erstatning, udlevering og straffeproces
Kapitel 3. Nationale erstatningsordninger
Kapitel 4. Internationale erstatningsordninger
Kapitel 5. Erstatning efter EU-retten
Kapitel 6. Erstatningsretlige principper i udleveringssager
Dansk og engelsk resume
Afhandlingens foreløbige bedømmelse