Bog: Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
1.504,00 kr. 1.880,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Et unikt opslagsværk til alle, der arbejder med alternative investeringer

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 og trådte i kraft 22. juli 2013. Loven regulerer forvaltere, der skal søge om tilladelse, henholdsvis forvaltere, som alene skal registreres hos Finanstilsynet. Loven indeholder bl.a. krav om risikostyring, rapportering, gennemsigtighed, depositar, værdiansættelse, organisation, aflønning mv. og det tilsyn med forvalterne, som udøves af Finanstilsynet. I tilknytning til reglerne er der vedtaget diverse forordningstekster og bekendtgørelser, der er direkte gældende.

Hensigten med denne lovkommentar er at give alle, der arbejder med alternative investeringer et opslagsværk, der kan bruges i det daglige arbejde med reglerne. Den komplekse regulering på området er samlet i kommentaren, så de enkelte bestemmelser giver overblik over såvel de danske lovforarbejder som relevant EU-lovgivning, særligt forordningstekster, herunder den omfattende niveau II-regulering. Kommentaren inddrager desuden spørgsmål og svar udgivet af henholdsvis ESMA og Finanstilsynet samt praksis på området i det omfang der findes sådan.

Målgruppe

Denne lovkommentar henvender sig til advokater, revisorer, øvrige rådgivere, virksomhedsjurister og andre praktikere, der arbejder med alternative investeringer.

Om forfatterne

Hanne Søndergaard Birkmose er cand.merc.(jur.), ph.d. Hun er ansat som professor på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og har tidligere været ansat inden for den finansielle sektor. Hendes primære forskningsområder er selskabsret, corporate governance samt regulering af finansielle virksomheder. Hun har offentliggjort en række artikler inden for disse områder i såvel nationale som internationale tidsskrifter, ligesom hun underviser i selskabsret og regulering af finansielle virksomheder på Aarhus Universitet.

Nina Riisgaard Lauritsen er cand.jur., advokat og partner hos Capital Lawfirm, der er specialiseret i finansiel regulering. Hun har mere end 12 års erfaring indenfor kapitalmarkedsret samt bank og finans, herunder 5 års erfaring som Chief Legal Advisor hos Danske Bank A/S. Derudover, har Nina en HD i finansiering fra Copenhagen Business School. Nina bistår både danske og internationale finansielle institutioner med etablering samt levering af finansielle tjenesteydelser. Derudover har Nina erfaring med etablering af investeringsplatforme, herunder både i Danmark og i udlandet og er højt specialiseret indenfor flere kategorier af alternative investeringer.

Louise Studstrup Muurholm er cand.jur., advokat og partner hos Capital Lawfirm, der er specialiseret i finansiel regulering. Louise har særlig stor erfaring indenfor finansiel regulering og var ansat hos Finanstilsynets kontor for kollektive investeringer under den danske implementering af FAIF-direktivet. Louise har siden FAIF-lovens ikrafttrædelse i 2013 beskæftiget sig med både praktiske og juridiske aspekter ved etableringen og forvaltningen af alternative investeringsfonde. Louise har bl.a. været ansat som Chief Legal Advisor i Danske Bank Wealth Management, hvor hun varetog juridiske spørgsmål relateret til kapitalforvaltning, etablering og drift af investeringsfonde samt markedsføringen af disse. Herudover har Louise været ansat som Director i Accuras bank og finans afdeling.