Bog: Andelsboligforeningsloven med kommentarer
932,00 kr. 1.165,00 kr. inkl. moms

Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser om andelsboligforeninger, boligaktie- og anpartsselskaber, boligsamejer og andre boligfællesskaber.

4. udgaven af lovkommentaren er opdateret og ajourført med fyldige referater af og kommentarer til nyeste såvel trykte som utrykte domspraksis vedr. f.eks. prisreguleringsklausuler, renteswapaftaler, regulering af andelsværdien ved mellemkommende offentlige vurderinger eller valuarvurderinger, rekonstruktion af andelsboligforeninger og forældelse af overpriskrav.

I denne nye udgave af kommentaren behandler forfatteren en lang række af de mest aktuelle problemstillinger f.eks.:

  • Muligheden for at opdele andelsboligforeningsejendomme i ejerlejligheder eller parcelhuse
  • Salg af andele i andelsboligforeninger med negative andelsværdier
  • Renteswapaftalers betydning ved beregning af andelsværdien
  • Andelsværdiberegninger ved formuepåvirkninger i løbet af året
  • Tilbagebetalingskrav og erstatningsansvar ved overpris som følge af for høje valuarvurderinger
  • Nødlidende andelsboligforeninger, herunder andelshavernes retsstilling i forbindelse med foreningens konkurs
  • Grænserne for generalforsamlingens beslutningskompetence.

Målgruppe

Velegnet for advokater, fuldmægtige, ansatte i administrationsfirmaer, banker, realkreditinstitutter, revisionsfirmaer og mæglerfirmaer.

Om forfatteren

Mette Neville er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Hun er forfatter til en lang række artikler og bøger om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Tidligere medlem af flere udvalg under Erhvervs- og Byggestyrelsen om ændringer af andelsboligforeningsloven.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Lovteksten
- Historik
- Lovens enkelte paragraffer med noter
Kapitel I: Lovens område, §§ 1-1 a
Kapitel I A: Oplysningspligt og fortrydelsesret ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse, § 1 b
Kapitel II: Andelsboligforeninger, §§ 2-7 h
Kapitel III: Boligaktieselskaber o. lign., §§ 8-11 a
Kapitel IV: Boligsamejer, §§ 12-14
Kapitel IV A: Andre boligfællesskaber, §§ 14 a-14 c
Kapitel V: Straffebestemmelser mv., §§ 15-20
- Ikrafttrædelsesbestemmelser
- Bilagsfortegnelse
- Bilag 1-19
- Litteraturfortegnelse
- Betænkninger, rapporter mv.
- Domsregister
- Stikordsregister