Bog: Aftaler & forvaltningsret
386,00 kr. 482,50 kr. inkl. moms


Aftaler og forvaltningsret

Introduktion til forvaltningskontraktsretten

Bogen er en forkortet, delvist omskrevet og ajourført udgave af Rasmus Grønved Nielsens doktordisputats, »Forvaltningskontrakter« (2021). Formålet er at gøre nogle af de væsentligste resultater heri mere tilgængelige for det praktiske retsliv.

Temaet for bogen er den offentlige forvaltnings brug af aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt fokus på aftaler om eller i tilknytning til myndighedsudøvelse, herunder ejendomshandler under ekspropriationstrussel, forligsmæssig bilæggelse af skattetvister og kommunale udbygningsaftaler. Sådanne aftaler – forvaltningskontrakter – indgås i vidt omfang og aktualiserer en lang række komplekse juridiske spørgsmål i gråzonen mellem den offentlige ret og formueretten.

Bogen indeholder en teoretisk introduktion til forvaltningskontraktsretten som felt samt en undersøgelse af en række centrale problemstillinger med afsæt i følgende overordnede tematikker:
• Hjemmel og autonomi
• Sagsbehandling og aftaleindgåelse
• Retsvirkninger, herunder ændringer og fortolkning
• Misligholdelse og håndhævelse
• Tredjeparter
• Ugyldighed, prøvelse og tvistløsning


Målgruppe

Bogen retter sig mod alle typer af forvaltningsmyndigheder samt advokater og andre rådgivere, der beskæftiger sig med forvaltningsret og/eller offentlig-privat samarbejde.


Om forfatteren

Rasmus Grønved Nielsen (f. 1992) er cand.jur. (2016) og dr.jur. (2021) og bestrider et lektorat ved Den Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i forvaltningsret og formueret – og navnlig gråzonen herimellem.

 

Udpluk fra anmeldelse af bogen:

"Avslutningsvis bör framhållas att framställningen även för svenskt vidkommande är mycket läsvärd och innehåller en rad intressanta slutsatser. Inte minst bör argumentationen ses mot bakgrund av den praxis som i Sverige utvecklats i de allmänna domstolarna de senaste decennierna, med en glidning mot ett närmast rent avtalsrättsligt eller konsumenträttsligt perspektiv på offentligrättsligt tillhandahållna tjänster... Ett sådant synsätt riskerar att smitta av sig och få en reflexmässig användning så snart det allmänna använder sig av avtal för att reglera offentligrättsliga uppgifter. Boken är därför en viktig påminnelse om de offentligrättsliga principer som trots allt är av betydelse vid det allmännas avtalsslutande. Kanske finns det därför eventuellt även i Sverige ett behov av att använda termen forvaltningskontrakt eller motsvarande..."

Af Tom Madells som har anmeldt bogen i Förvaltningsrättslig tidskrift 2024, nr. 2, s. 249 ff.

Læs hele anmeldelsen via linket under uddrag af bogen.

 

Endnu et udpluk fra en anmeldelse af bogen:

"Trods emnets kompleksitet er bogen let læst. Forfatteren har et flydende og klart sprog og hans anvendelse af righoldige eksempler, som belyser de forskellige problemstillinger, gør bogen oplagt både som lærebog og håndbog. Fremstillingen er ført ajour frem til 26. maj 2023 og medtager dermed mere end to års yderligere retsstof end disputatsen (der ifølge sit forord blev indleveret til bedømmelse den 31. januar 2021). Et udførligt stikordsregister vil være til nytte for de læsere, der trods bogens begrænsede omfang foretrækker at søge mere direkte svar på konkrete tvivlsspørgsmål."

Af Rasmus Grønved Nielsen  som har anmeldt bogen i UfR: U.2024B.76/1

Læs hele anmeldelsen via linket under uddrag af bogen i UfR.