Bog: Aftaler & forvaltningsret
386,00 kr. 482,50 kr. inkl. moms

Aftaler og forvaltningsret

Introduktion til forvaltningskontraktsretten

Bogen er en forkortet, delvist omskrevet og ajourført udgave af Rasmus Grønved Nielsens doktordisputats, »Forvaltningskontrakter« (2021). Formålet er at gøre nogle af de væsentligste resultater heri mere tilgængelige for det praktiske retsliv.

Temaet for bogen er den offentlige forvaltnings brug af aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt fokus på aftaler om eller i tilknytning til myndighedsudøvelse, herunder ejendomshandler under ekspropriationstrussel, forligsmæssig bilæggelse af skattetvister og kommunale udbygningsaftaler. Sådanne aftaler – forvaltningskontrakter – indgås i vidt omfang og aktualiserer en lang række komplekse juridiske spørgsmål i gråzonen mellem den offentlige ret og formueretten.

Bogen indeholder en teoretisk introduktion til forvaltningskontraktsretten som felt samt en undersøgelse af en række centrale problemstillinger med afsæt i følgende overordnede tematikker:
• Hjemmel og autonomi
• Sagsbehandling og aftaleindgåelse
• Retsvirkninger, herunder ændringer og fortolkning
• Misligholdelse og håndhævelse
• Tredjeparter
• Ugyldighed, prøvelse og tvistløsning


Målgruppe

Bogen retter sig mod alle typer af forvaltningsmyndigheder samt advokater og andre rådgivere, der beskæftiger sig med forvaltningsret og/eller offentlig-privat samarbejde.


Om forfatteren

Rasmus Grønved Nielsen (f. 1992) er cand.jur. (2016) og dr.jur. (2021) og bestrider et lektorat ved Den Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i forvaltningsret og formueret – og navnlig gråzonen herimellem.