Bog: Det offentlige som procespart
1.036,00 kr. 1.295,00 kr. inkl. moms

Det offentlige som procespart er Frederik Waages doktordisputats.

I hvilken grad har advokater der optræder på vegne af offentlige myndigheder pligt til at varetage den private modparts interesser? Normerer forvaltningsloven og de forvaltningsretlige retsgrundsætninger myndighedens processuelle optræden? Hvordan adskiller det offentliges civile retssagsførelse sig fra den ordinære administrative sagsbehandling, og har domstolene særlige undersøgelsesforpligtelser i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse?

Disse og en række andre processuelle problemer der knytter sig til det offentliges deltagelse i civile retssager, tages under behandling i Frederik Waages doktordisputats Det offentlige som procespart. Bogen er den første danske monografi der vedrører forvaltningsrettens og civilprocessens regler for det offentliges retssagsbehandling.

Disputatsen belyser indgående både rammerne for den danske domstolskontrol med forvaltningen og organiseringen af det offentliges retssager, herunder kammeradvokatordningen og de kommunale og regionale myndigheders repræsentation ved domstolene.

Indhold

Disputatsen er inddelt i fire dele. I første del, der omhandler opløsningen af statsmagtens immunitet mod søgsmål i komparativ belysning, behandles det hvordan den moderne danske retsstat gradvist opstod i takt med at domstolene begyndte at muliggøre søgsmål mod offentlige myndigheder.

Bogens anden del omhandler retsplejelovens ordning for behandling af tvister mellem det offentlige og private parter. Herunder behandles særligt spørgsmålet hvorfor civile sager om prøvelse af myndighedsudøvelse er reguleret af forhandlingsprincippet, når offentligretlige sager i andre lande normalt behandles efter et undersøgelsesprincip.

I tredje del behandles forholdet mellem privatret, procesret og forvaltningsret, og det søges bl.a. afklaret i hvilken udstrækning det offentliges procesførelse er omfattet af forvaltningsloven samt hvilke virkninger de almindelige retsgrundsætninger har i civilprocessen.

Afhandlingens fjerde del belyser hvordan forvaltningsretlige principper konkret forpligter offentlige myndigheder og deres private advokater i retssagsførelsen. Det sker med udgangspunkt i en omfattende analyse af de forvaltningsretlige normer for myndighedens processuelle optræden før sagens anlæg, under forligsforhandlinger, ved forberedelsen og under hovedforhandlingen.

Målgruppe

Det offentlige er i dag den hyppigst optrædende part i den civile retspleje. Staten, kommunerne og regioner fører hvert år flere tusinde retssager om prøvelse af myndighedsudøvelse. Bogen har interesse for advokater, embedsmænd og andre, der til dagligt beskæftiger sig med retssager hvor det offentlige optræder som part. Med omfattende henvisninger til retspraksis og en systematisk gennemgang af de enkelte dele af retssagsførelsens faser, udgør bogen endvidere et vigtigt supplement til de almene danske lærebøger om civilproces, i kraft af bogens særlige fokus på den ordning for prøvelse af myndighedsudøvelse, der er reguleret af retsplejeloven.

Om forfatteren

Frederik Waage er cand.jur. fra Københavns Universitet (2006) og LLM i EU-ret fra Europakollegiet i Brügge (2006). Fra 2006-2008 var forfatteren fuldmægtig i Familie- og Forbrugerministeriets departement og fra 2008-2010 advokatfuldmægtig og advokat ved Plesner advokatfirma. Fra 2011 har forfatteren været tilknyttet Juridisk Institut på Syddansk Universitet hvor han i dag er ansat som adjunkt.

Afhandlingen er antaget til offentligt forsvar for den juridiske doktorgrad. Forsvaret finder sted onsdag den 10. maj 2017 kl. 14.00 på Syddansk Universitet, lokale U 45, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Afhandlingens emne

1. del: Grundlaget for domstolskontrollen
Kapitel 2. Opgivelsen af statsmagtens immunitet mod søgsmål i forskellige vestlige lande
Kapitel 3. Opgivelsen af statsmagtens immunitet mod søgsmål i Danmark

2. del: Den danske procesform for prøvelse af sager om myndighedsudøvelse
Kapitel 4. Hensyn bag valg af procesform for domstolskontrollen
Kapitel 5. Organiseringen af det offentliges retssagsførelse
Kapitel 6. Forskellen på retssagsførelse og administrativ sagsbehandling

3. del: Forholdet mellem privatret, procesret og forvaltningsret
Kapitel 7. Den organisatoriske afgrænsning for forvaltningslovgivningen
Kapitel 8. Retsgrundsætningernes betydning i dansk ret
Kapitel 9. Privatretlige reglers virkning i civilprocessen
Kapitel 10. Forvaltningsretlige retsgrundsætningers virkninger i privatretten

4. del: Forvaltningsrettens normering af civilprocessen
Kapitel 11. Forvaltningsretlige normer i retssagsførelsen inden sagens anlæg Kapitel 12. Forligsforhandling og retsmægling
Kapitel 13. Forberedelsen
Kapitel 14. Hovedforhandlingen
Kapitel 15. Sanktioner mod tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler eller principper i civilprocessen
Kapitel 16. Det offentliges rettergangsfuldmægtiges forvaltningsretlige forpligtelser
Kapitel 17. Sammenfatning og perspektiv