Bog: Personskadeserstatning

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

1.481,00 kr. 1.851,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen omhandler udmålingen af erstatning for personskade og forsørgertab efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Fremstillingen bygger navnlig på indgående analyser af især de seneste 15-20 års retspraksis og er dermed den mest omfattende, ajourførte behandling af emnet i den retsvidenskabelige litteratur.

Bogen behandler ikke kun udmålingen af de enkelte erstatnings- og godtgørelsesposter, men også reguleringen af erstatningskrav i øvrigt – også efter regler uden for erstatningsansvarsloven (f.eks. om forældelse). Et særligt kapital omhandler forholdet mellem erstatninger efter erstatningsansvarsloven og efter arbejdsskadesikringsloven med analyser af de såkaldte differencekrav på grundlag af redegørelser for forskelle og ligheder mellem de to erstatningssystemer.

Fremstillingen viser, at erstatningerne efter erstatningsansvarsloven ikke lever op til erklærede målsætninger og på en række punkter fører til tilfældige og utilfredsstillende resultater, bl.a. på grund af mangelfuld koordinering med det sociale sikringssystem og med private forsikrings- og pensionsordninger. Denne kritik tages op i bogens afsluttende kapitel med en diskussion om, hvordan et mere sammenhængende og konsekvent erstatningssystem kunne udformes.

Målgruppe

Bogen henvender sig i første række til praktikere, der kommer i berøring med sager om personskadeserstatning – være sig som advokater, domstolsjurister, ansatte i forsikringsselskaber, i socialforvaltninger eller i fagforeninger m.v. Men bogen vil også kunne anvendes af andre med interesse for den samfundsvidenskabelige debat om udformningen af den erstatningsmæssige del af det samlede kompensationssystem for ulykkesramte.

Om forfatteren

Forfatteren var – indtil sin pensionering i 2017 – professor i formueret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet. Han har tidligere udgivet bøger om bl.a. personskadeserstatning og andre erstatningsretlige emner og er medforfatter til en række juridiske lærebøger, herunder i erstatningsret. Han kommenterer erstatningsansvarsloven og andre erstatningslove i Karnovs Lovsamling og har afholdt talrige kurser om personskadeserstatning for praktikere.