Bog: Civilprocessuel oversigt
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Civilprocessuel oversigt giver en fremstilling af regler og frister, der har betydning ved behandling af civile retssager. Dette gælder i første række regler og frister for sagsforberedelse og for hovedforhandling i civile retssager i 1. instans og ved behandling af anke af sådanne sager.

LÆS ET UDDRAG AF BOGEN

Oversigten indeholder endvidere en beskrivelse af regler og retspraksis vedrørende behandling af enkelte sagsområder inden for civilprocessen, hvor der gælder særlige regler, og hvis formål er at forenkle sagens behandling i retten.

Det gælder i første række retsplejelovens regler om behandling af småkrav: reglerne i retsplejelovens kapitel 39 om behandling af småsager, og reglerne i retsplejelovens kapitel 44 a om behandling betalingspåkrav. Disse regler anviser en særlig enkel måde, hvorved pengekrav under en vis størrelse kan inddrives, og hvorved der kan fås dom for mindre pengekrav.

I fremstillingen gennemgås endvidere regler og retspraksis vedrørende arrest og midlertidige afgørelser om forbud og påbud og reglerne om bevissikring. Betalingspåkrav, arrest og bevissikring behandles i fogedretten. Regler om nedlæggelse af forbud blev tidligere behandlet i fogedretten, men dette retsområde behandles nu tillige med regler om nedlæggelse af påbud af den almindelige ret og af Sø- og Handelsretten. Den almindelige ret og Sø- og Handelsretten bestemmer, om anmodning om nedlæggelse af forbud eller påbud skal imødekommes, og fogedrettens virksomhed med hensyn til dette retsområde er nu alene, at fogedretten kan yde bistand til opretholdelse af forbud og påbud.

Endelig omtales reglerne vedrørende anke og kære. Herunder omtales reglerne om, hvorledes anke og kære skal foretages, frister herfor, og de tilfælde hvor det kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse til anke eller kære.

Bogen indledes med et afsnit, der omtaler de nye regler om domstolenes sagsportal. Disse regler er som led i en prøveordning alene gjort anvendelige ved Retten i Horsens og ved Vestre Landsret for så vidt angår appel af afgørelser fra Retten i Horsens. Ved alle andre retter skal de hidtil gældende regler anvendes. Reglerne om anvendelse af domstolenes sagsportal har bl.a. betydning for, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes ved anke og kære af byrettens afgørelser.

I lighed med forfatterens tidligere udgivne bog ”Straffeprocessuel Oversigt”, der udkom i 2. udg. i 2016, er medtaget referat af relevante retsafgørelser, særligt retsafgørelser der er truffet inden for de seneste år. Ændringer i retsplejeloven er ført ajour, og de ændringer, som er blevet gennemført ved lov nr. 1725 af 27. december 2016, er medtaget, selv om lovændringen først træder i kraft den 1. juli 2017. Ved lovændringen åbnes der adgang for under behandling af civile sager at fremlægge sagkyndige erklæringer i stedet for syn og skøn og adgang til at fremlægge ensidigt indhentede erklæringer.

Bogen er forsynet med et lovregister, et domsregister og et fyldigt stikordsregister.

Om forfatteren

Jørgen Jochimsen har været ansat ved domstolene i 30 år, heraf 20 år som landsdommer, senest som retsformand ved Vestre Landsret. Forfatteren har skrevet en række bøger om straffeprocessuelle emner, senest ”Bevisførelse i retssager” (2012), ”Hovedforhandling i straffesager” (3. udg. i 2014), ”Grundlovsforhøret” (2. udg. i 2015) og ”Straffeprocessuel oversigt (2.udg. i 2016).

Civilprocessuel oversigt findes også som onlinebog.

Læs mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Civile retssager i 1. instans
Kapitel 2 - Anke
Kapitel 3 - Kære
Kapitel 4 - Småsager
Kapitel 5 - Betalingspåkrav
Kapitel 6 - Arrest
Kapitel 7 - Midlertidige afgørelser om forbud og påbud
Kapitel 8 - Bevissikring
Kapitel 9 - Frister